RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-11-18 16:41:44

RSS nyheter pressmeddelanden

RSS nyheter pressmeddelanden

IVO samlar ägare, beställare och utförare för en säkrare akutsjukvård i Stock...

Under fredagen den 15 december samlade IVO ägare, beställare och utförare av akutsjukvården i Stockholm för att diskutera varför bristerna kvarstår och hur de samlat kan möta de olika utmaningarna.

Tydliga mål kan ge bättre strokevård

Med tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.

Bra dialoger med granskade kommuner

IVO har i november genomfört sju återföringskonferenser med socialtjänst och kommunpolitiker runt om i landet. Temat var resultatet av den nationella tillsyn som IVO genomfört under året och dialog om vilka förbättringar som krävs i uppföljning av vård.

16–17-åringar får endast placeras på stödboende om det finns särskilda skäl

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

IVO:s dialogforum med vård- och omsorgsgivare

Den 20 november samlades organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare vid IVO:s sista dialogforum för året. Under våren hölls dialogforum för organisationer som företräder personal i vård och omsorg respektive patienter, brukare och anhöriga.

IVO beviljar första tillståndet till s.k. konsulentstödsverksamhet

Det är första gången som IVO fattar beslut avseende ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Nio myndigheter upprättar ett samarbete för att bättre ta vara på patienters och brukares erfarenheter. I förlängningen kommer dessa att få större möjlighet att påverka prioriteringar av morgondagens forskning och kunskapsstöd till vård och omsorg.

På väg mot tryggare läkarbemanning i primärvården

Primärvården har minskat sårbarheten och patientsäkerhetsriskerna som den utbredda användningen av tillfälligt inhyrda läkare innebär. Det visar en uppföljning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört i sju landsting.

Brister vid sjukhusens centralgasanläggningar

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sett brister i dokumentation vid sjukhusens centralgasanläggningar. IVO har också sett att det i många fall är otydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret.

Metoder för lärande tillsyn

Hur gör IVO:s arbete mest nytta? Det var frågan som genomsyrade IVO:s deltagande vid Socialchefsdagarna 2017.

IVO lanserar en e-tjänst för tillståndsprövning

Nu är det möjligt för verksamheter inom LSS och SoL att ansöka om tillstånd via IVO:s e-tjänst. Tjänsten finns tillgänglig på IVO:s webbplats från den 27 september.

Ny e-blankett för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Pappersblanketter har omvandlats till e-blankett och lanseras nu på ivo.se.

Patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett hotad – IVO vitesförelägger

Patienter på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riskerar att inte få den vård och de läkemedel de behöver, i väntan på en vårdplats. Inspektionen för vård och omsorg har därför vitesförelagt Region Skåne att åtgärda patientsäkerhetsbristerna.

IVO lanserar ny digital tjänst för anmälningar enligt lex Maria

Från och med 1 september kan vårdgivare digitalt anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Tjänsten kommer att finnas på IVO:s hemsida.

Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett ...

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde.

Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamh...

I årets sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna har IVO lagt fokus på brister i information och bemötande samt vårdens organisering. Liksom tidigare finns skillnader i antal klagomål mellan kvinnor och män.

Nya föreskrifter om hur vårdskador ska anmälas och utredas

Från och med den 1 september är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som reglerar hur allvarliga vårdskador ska anmälas. Samtidigt träder Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete i kraft.

Webbinarium: samverkan och myndighetsutövning inom missbruks- och beroendevården

På grund av sjukdom flyttas webbinariet som skulle sändas onsdagen den 31 maj, klockan 10:00–11:00. Nytt datum blir den 13 juni, klockan 13:00-14:00. Varmt välkomna.

Webbinarium Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet oc...

Välkommen att delta vid ett webbinarium som redovisar IVO:s rapport ”Bidrar klagomål från patient och närstående till ökad kvalitet och patientsäkerhet?”

Socialnämnden ska ge stöd och skydd åt ensamkommande barn som är gifta med vu...

Det är viktigt att kommunernas socialnämnder ger ensamkommande barn som uppges vara gifta med vuxna personer det stöd och skydd som barnen är i behov av.

Flera granskade korttidsboenden inom äldreomsorgen visar god kvalitet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en nyligen publicerad rapport lyft faktorer inom områdena samverkan och kompetens, som bidrar till att verksamheterna lyckas i arbetet med att ge vård- och omsorgstagare insatser som är av god kvalitet.

Information till hälso- och sjukvården om defekta hjälpmedel

Rollator Dolomite Futura tillverkad mellan 1 september 2012 och 30 april 2014 behöver snarast uppgraderas eller bytas ut, enligt säkerhetsmeddelande från tillverkaren daterat 15 augusti 2016.

Vårdgivarna bedöms ha goda förutsättningar att hantera klagomål

IVO har granskat 73 verksamheter vid 30 sjukhus i tre sjukvårdsregioner. Merparten av verksamheterna har organisation och rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Majoriteten vidtar åtgärder då de får kännedom om en oönskad händelse.

Information till Vävnadsinrättningar om EU-kod

Från och med den 29 april 2017 är alla vävnadsinrättningar skyldiga att ange sin unika EU-kod till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Webbinarium om primärvårdens patientsäkerhetsarbete

Tisdagen den 9 maj kl. 14-15 bjuder IVO in till ett webbinarium om patientsäkerhetsarbete inom primärvården. Webbinariet tar sin utgångspunkt i rapporten Varför händer det igen? Om patientsäkerhetsarbete inom primärvården, som IVO publicerade i mars.

IVO granskar ledning och styrning inom strokevården i Jönköpings och Kalmar län

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat en tillsyn av strokevården i Jönköpings och Kalmar län. Fokus är att granska hur övergripande ledning och styrning påverkar hela kedjan i strokevården.

Uppföljning av tidigare granskning visar att Lex Maria-anmälningar ger resultat

IVO har genomfört en kort och intensiv tillsyn av hälso- och sjukvården och tandvården i sydöstra Sverige. Tillsynen visar att vårdgivarna genomför en majoritet av de riskförebyggande åtgärder som de har redovisat i sina anmälningar enligt lex Maria.

Ansökan avslås för HVB, företrädarna har tidigare bedrivit olovlig verksamhet

Ansökan avsåg tillstånd att starta ny HVB-verksamhet. Ansökan avslogs på grund av att bolagets företrädare inte anses vara lämpliga att bedriva sådan verksamhet, då bolaget utan tillstånd har bedrivit boenden för barn och unga på annan ort.

IVO lanserar webbplats och filmer på 14 språk för placerade barn och unga

Vet du som bor på HVB, särskilda ungdomshem, stödboende eller familjehem vilka rättigheter du har? Det är en av frågorna som placerade barn och unga får svar på när de besöker ivo.se/barnochunga.

Primärvårdstillsyn: Vårdgivaren behöver ta ett större ansvar för patientsäker...

Under 2016 genomförde IVO en nationell tillsyn av primärvården där systematiskt förbättringsarbete på 30 vårdcentraler stod i fokus. Tillsynen visar att de flesta vårdgivare behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet.

Kammarrätten ger IVO rätt gentemot assistansbolag

Förvaltningsrätten i Karlstad gick på IVO:s linje, varpå bolagen överklagade. Kammarrätten i Göteborg meddelade inte prövningstillstånd för det ena bolaget och för det andra bolaget avskrev Kammarrätten målet när bolaget återkallat sitt överklagande.

Kommuner hanterar förhandsbedömningar olika visar tillsyn i nord

Under 2015 genomförde IVO avdelning nord en tillsyn av tio kommuners myndighetsutövning. Syftet med tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt.

IVO:s tillsynsrapport 2016 visar fortsatta problem inom kända områden

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från 2016 års tillsyn känns igen. 2014 och 2015 lyfte IVO fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Problemen kvarstår således på många områden.

Unga personer inom missbruks- och beroendevården riskerar falla mellan stolarna

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) publicerar idag en rapport som visar att det finns brister inom missbruks- och beroendevården inom Sverige som på olika sätt kan riskera unga personers liv, hälsa och utveckling.

Patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i Malmöpsykiatrin, konstaterar IVO

Vuxenpsykiatrin i Malmö har utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete, men behöver fortsatt stöd från vårdgivaren, Region Skåne. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu avslutat ett längre tillsynsprojekt i Malmöpsykiatrin.

Att upptäcka missförhållanden i äldreomsorgen

Syftet med IVO:s tillsyn var att granska hur kommuner arbetar med avvikelser och lex Sarah samt hur verksamheterna systematiskt arbetar med att trygga sin kvalitet.

Ansökan avslagen för stödboende. Lokalerna anses inte hemlika.

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva stödboende med 50 platser på grund av att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara hemlika.

Webbinarium om rätten till ett fullvärdigt boende

Ta del av IVO:s webbinarium om rätten till ett fullvärdigt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser.

Eksjö kommun brast i barnärende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Eksjö kommuns handläggning av ett barnärende och funnit brister. IVO konstaterar att barnen inte fick tillräckligt stöd och skydd av kommunens socialnämnd.

Fritids- och kulturaktiviteter – temat för 2017 års tillsyn av bostäder med s...

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar under 2017 om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS får sin rätt till fritids- och kulturaktiviteter tillgodosedd.

Trygghet och säkerhet – fokus i 2017 års tillsyn av HVB och stödboenden

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra när de vistas på ett HVB eller ett stödboende. IVO har därför valt att i årets tillsyn av dessa verksamheter fokusera på trygghet och säkerhet.