RSS - xml

Kontrollerades senast: 2020-09-30 16:00:43

RSS nyheter pressmeddelanden

RSS nyheter pressmeddelanden

Något färre klagomål på vården 2018

IVO har sammanställt patientnämndernas redogörelser för 2018. Klagomål från patienter, närstående och anhöriga har minskat något i förhållande till tidigare år. Många återkommande synpunkter rör dokumentation och kommunikation.

Gode mäns synpunkter gav värdefull information till IVO

I den nationella tillsyn av LSS-boenden som har genomförts under 2019 skickade IVO ut en enkät till gode män och andra företrädare för de boende. Svaren gav IVO värdefull information om boendemiljö och omsorg.

Patienter känner inte att de får tillräcklig förklaring från vården

IVO har granskat hanteringen av klagomål på hälso- och sjukvården från privatpersoner som vi lämnar över till vårdgivare. Granskningen visar att patienter och vårdgivare har olika upplevelser av hur kontakten kring klagomålen ser ut.

Samverkan med patienter och brukare leder till bättre vård och omsorg

De myndigheter som ingår i Rådet för styrning med kunskap har haft en utbildningsdag för att underlätta för samverkan och dialog mellan myndigheter och patient- och brukarorganisationer.

IVO:s bidrag till omställningen i vården

I dagarna har IVO överlämnat en rapport till regeringen om hur en förstärkt tillsyn bäst kan bidra till omställningen till god och nära vård och omsorg.

Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn.

Slutrapport om nya systemet för klagomål på hälso- och sjukvården

Statskontoret överlämnade idag sin slutrapport till regeringen där de haft i uppdrag att följa upp det nya systemet för hantering av klagomål på hälso- och sjukvården.

Riksrevisionens rapport om IVO är klar

Riksrevisionen har nu avslutat sin granskning av IVO:s tillsyn. Arbetet har pågått sedan november 2018. Syftet med granskningen har varit att ta reda på i vilken utsträckning IVO lever upp till intentionerna med bildandet av myndigheten 2013.

IVO:s reflektionsmaterial – ett stöd i vårdens och omsorgens arbete med ökad ...

IVO granskar just nu hur vårdens och omsorgens aktörer samordnar olika insatser för personer med komplexa behov. I tillsynen har aktörerna fått arbeta med ett webbaserat reflektionsmaterial som rör samordning. Materialet finns nu på IVO:s webbplats.

Verksamhetsutveckling i fokus på årets Odontologiska Riksstämma

– Det kan vara bra med extern påtryckning ibland, sade Kirsi Olsson, verksamhetsutvecklare vid Folktandvården Västra Götaland under IVO:s seminarium på Odontologiska Riksstämman. Temat var verksamhetsutveckling, med samspel och hälsa som ledord.

Dialogmöten sätter fokus på brister i samordningen för barn och unga med psyk...

Barn och unga med psykisk ohälsa får ofta vänta länge på stöd och hjälp. Och när insatser väl sätts in har många gånger situationen för barnet försämrats. Det kan vara många olika aktörer runt barnet och ibland känner de inte ens till varandra.

Risk att symptom förbises för personer med samtidig somatisk och psykiatrisk ...

Personer som har både psykiatrisk och somatisk sjukdom får ibland inte rätt vård eller vård i rätt tid. Nu har IVO inlett en nationell granskning av hur vården fungerar för dessa personer.

Seminarium om lärande tillsyn på Odontologiska Riksstämman

IVO medverkar vid Odontologiska riksstämman med ett seminarium onsdag den 13 november kl 13.00 på Stockholmsmässan (sal A5).

IVO var värd för Nordisk Tillsynskonferens

I slutet av september var IVO värd för den nordiska tillsynskonferensen Nordic Supervisory Conference 2019. Aktuella ämnen på programmet var bland annat patient- och brukarinvolvering samt digitalisering.

Tryggare LSS-boenden i fokus på årets Socialchefsdagar

Socialchefsdagarna i Umeå samlade runt 500 beslutsfattare inom socialtjänsten från hela Sverige. IVO deltog både genom att finnas representerade som utställare och genom ett seminarium om brister och risker i boendemiljön, ett av våra nationella projekt.

Det är den enskilde som bäst kan beskriva mellanrummen i vården och omsorgen

Vill vi förbättra samordningen av vården och omsorgen för personer med kroniska sjukdomar måste vi ta avstamp i den enskildes upplevelser. Det är den enskilde som bäst vet när vardagen fungerar och när mellanrum mellan olika aktörer uppstår.

Analys av patienternas berättelser om information och delaktighet

Patienter och närstående kan lämna klagomål när de upplever att något inom vården inte har fungerat som det ska. Deras berättelser ger en ökad förståelse för brister och utmaningar inom vården.

IVO på Socialchefsdagarna - samtal om brister i boendemiljö för personer med ...

Att känna sig trygg och erbjudas en god boendemiljö borde vara en självklarhet för alla. Men det är inte alltid så. IVO:s tillsyn visar att många verksamheter behöver utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete.

Förutsättningar finns för en patientsäker digital vård

Under 2019 har IVO granskat hur 13 vårdgivare som erbjuder vård digitalt direkt till patient säkerställer att vården är patientsäker. Granskningen visar att det finns förutsättningar för en patientsäker vård.

Region Jönköping ser risker vid val av operationsmetod

Region Jönköping har i en lex Maria-anmälan funnit risker vid användande av en så kallad Veress-nål och laparoskopisk kirurgi.

Kommunerna bättre på att ställa om efter flyktingsituationen 2015-16

År 2015-16 tog Sverige emot ovanligt många ensamkommande barn och unga. Flera kommuner och stadsdelar signalerade till IVO att de inte fullt ut klarade av att bedriva sin verksamhet, med den kvalitet som krävs.

Dialog om samordning i Almedalen

Under Almedalsveckan bjöd IVO in till ett rundabordssamtal om samordning av vård och omsorg, med fokus på styrning och ledning. Ett tiotal personer med bred representation från olika delar av vård- och omsorgssystemet deltog i samtalet.

Personcentrerat arbetssätt ger goda resultat i psykiatrisk tvångsvård

Vård som genomförs med tvång innebär ett stort ingrepp i en persons liv. Men med ett personcentrerat arbetssätt kan livskvaliteteten förbättras för personer som tvångsvårdas. Det berättade tre verksamhetsföreträdare vid IVO:s konferens om tvångsåtgärder.

IVO på Vitalis: Införandet av välfärdsteknik går långsamt

Tillsyn av välfärdsteknik och tillsyn av digitala vårdtjänster är två av IVO:s prioriterade områden för tillsyn. På Vitalis presenterade IVO vad vi ser i tillsynen av områdena.

IVO:s konferens om tvångsåtgärder: Delaktighet gör den psykiatriska slutenvår...

De verksamheter som IVO har granskat i en nationell tillsyn av den psykiatriska slutenvården uppger att tvångsåtgärderna minskar. Vid IVO:s konferens om området berättade verksamheter om hur personcentrerad vård förbättrar arbetet kring tvångsåtgärder.

Dialog och involverande tillsyn för att skapa bättre vård och omsorg

Mer dialog, patient- och brukarmedverkan och anpassade insatser beroende på patient och brukares behov. Det och vad IVO har sett i sin tillsyn 2018 var i fokus vid IVO:s medverkan under kompetensutvecklingsdagar för MAS och MAR.

Lång väntan på socialtjänstinsatser får konsekvenser för både individ och kommun

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Om det inte sker inom rimlig tid kan det inverka på personens livskvalitet.

Nya publikationsformer för statistik och iakttagelser i korthet

Nu kan du ta del av statistik och annan information ur IVO:s underlag från vård och omsorg genom våra nya statistikblad och iakttagelser i korthet.

Sofia Wallström ny generaldirektör för IVO

Idag, torsdagen den 16 maj, har socialminister Lena Hallengren meddelat att Sofia Wallström blir ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

IVO betonar socialnämndens ansvar för att aktivt söka upp personer med missbruk

Vid tillsyn av en socialnämnd har IVO sett att det individuellt uppsökande arbetet hos personer med missbruk behöver förbättras. IVO:s bedömning är att nämndens skyldighet att se till att behövande får hjälp och vård bör innefatta varierade åtgärder.

Vad har IVO sett 2018: brister i kunskap skapar risker inom äldreomsorgen

När IVO granskar äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården ser vi att bristande kunskap bidrar till att äldre personer utsätts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador.

Hur kan vården och omsorgen bli mer samordnad ur patientens och brukarens per...

”Det är ett system som är så uppdelat att man tappar bort individerna.” Så beskriver Kajsa den vård och omsorg som hon under många år kom i kontakt med. Kajsa är en av de som delar med sig av sin berättelse i dialogen om samordning under IVO-dagen.

Dela med dig av dina erfarenheter av hälso- och sjukvård och socialtjänst

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför just nu en enkät för att få en bild av hur samordningen av olika vård- och omsorgsinsatser fungerar för personer med MS.

IVO-dagen 2019 – ta del av allt material

800 personer i ledande ställning inom vård och omsorg deltog vid årets IVO-dagar som genomförts på sex platser i landet. Nu kan du ta del av filmer och presentationer från samtliga seminarier under dagen.

IVO på Barnrättsdagarna: Utvecklad HVB-tillsyn stärker barnperspektivet

IVO gör i allt större utsträckning barn delaktiga när vi planerar och genomför tillsyn, bland annat i landets drygt 1000 hem för vård eller boende, HVB. Utvecklingsarbetet inom HVB-tillsynen presenteras denna vecka på Barnrättsdagarna i Örebro.

Biståndsbedömt trygghetsboende tillståndspliktigt från 2 april

Verksamhetstypen biståndsbedömt trygghetsboende blir tillståndspliktig från och med den 2 april 2019. Det är den femte verksamhetstypen som blir tillståndspliktig under 2019.

Vill ni bli bättre på lex Sarah?

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. IVO har tagit fram ett underlag som kan stötta kommuner och privata utförare i arbetet med lex Sarah och med att utveckla kvaliteten i sina verksamheter.

IVO tar tillbaka tillstånd på grund av oriktiga uppgifter

Ett bolag lämnade felaktiga och vilseledande uppgifter i sin ansökan om tillstånd. När detta nu har uppdagats tar IVO tillbaka det tillstånd som bolaget tidigare beviljades.

NIS: Regler om incidentrapportering för vården träder i kraft 1 mars

Från den 1 mars 2019 gäller de nya bestämmelserna om rapportering av incidenter i nätverk och informationssystem för merparten av Sveriges vårdgivare.

Vad har IVO sett 2018? - risker och brister i vård och omsorg

Varje år ska IVO lämna en rapport till regeringen med en sammanfattande analys av vad IVO har sett under det gångna verksamhetsåret.

Efter IVO:s tillsyn – kommuner genomför kontroller av tillstånd

En granskning av totalt 40 kommuners användning av tillståndspliktiga konsulentverksamheter* för placering av barn och unga, visar att flera verksamheter saknade tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Brexit kan få konsekvenser för hälso- och sjukvårdens användning av medicinte...

Information till hälso- och sjukvården om Brexit och konsekvenser för medicintekniska produkter samt medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.

Granskning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen

I en nationell tillsyn kommer IVO att granska välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Granskningen inriktas på att brukare får en god och säker omsorg, utifrån individens behov och förutsättningar, när insatsen ges med hjälp av välfärdsteknik.

Vuxna brukare inom LSS utsätts för risker i grupp- och servicebostäder

Alla har rätt till självbestämmande och integritet. Men idag finns brister inom boendemiljö och omsorg som bland annat kan minska möjligheterna till delaktighet och inflytande för personer som bor i grupp- och servicebostäder.

IVO vidareutvecklar tillsynen av HVB för barn och unga

Under 2019 genomför IVO en så kallad situations- och verksamhetsanpassad tillsyn vid närmare 150 HVB för barn och unga. Det innebär att vi i högre grad än tidigare anpassar tillsynen utifrån de faktiska förhållanden som råder på varje boende.

Samordning för barn och unga med psykisk ohälsa

Det finns stora utmaningar kring samordning av insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. I den nationella tillsynen av området använder IVO en fördjupad, kvalitativ metod där vi följer ett antal barn och unga genom vården och omsorgen.

IVO granskar vården för personer med samsjuklighet

Samtidig psykisk och somatisk sjukdom gör människor särskilt utsatta för risken att drabbas av brister i vård och omsorg. Under 2019-2020 kommer IVO att granska vården för personer med samtidig psykisk och somatisk diagnos.

IVO granskar patientsäkerheten för utlokaliserade patienter

Brist på vårdplatser och personal med rätt kompetens gör att personer utlokaliseras till annan avdelning. Nu granskar IVO hur vårdgivarna arbetar för att öka patientsäkerheten för personer som utlokaliseras.

Fortsatt granskning av digitala vårdtjänster

I en tvåårig nationell tillsyn kommer IVO att fortsätta granska aktörer och vårdgivare som bedriver digitala vårdtjänster. Granskningen inriktas på att vården ska vara säker för patienten, kunskapsbaserad och ändamålsenlig.

Patienterna får identifiera glappen inom vården och omsorgen

Nu tar IVO hjälp av patienter för att identifiera de organisatoriska mellanrummen inom vården och omsorgen. Resultatet ska bidra till att vård- och omsorgsgivarna tar ett större gemensamt ansvar för att samordna insatser för den enskilde personen.

Socialnämndernas handläggning av våld i nära relationer kan bli mer rättssäker

IVO har i ett projekt granskat hur 14 kommuners socialnämnder arbetar med våld i nära relationer. Projektet har bland annat sett att små kommuner har svårare att rekrytera personal med bra kompetens, vilket kan äventyra rättssäkerheten och trygghet.

IVO och Försäkringskassan stärker samarbetet

En gemensam överenskommelse ska stärka samarbetet mellan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan. Ett syfte med överenskommelsen är att öka förutsättningarna för att stoppa oseriösa aktörer inom socialförsäkringen.