RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-07-17 14:41:24

Lediga jobb hos Skellefteå kommun

Här hittar du lediga jobb hos Skellefteå kommun

Personliga assistenter

Som personlig assistent gör du vardagen möjlig för den enskilde personen. Genom lyhördhet, delaktighet och flexibilitet finnas du till hands i de situationer personen behöver hjälp. Du ansvarar för att ge den enskilde inflytande och självbestämmande i utformandet av assistansen. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, sociala kontakter, praktiska göromål samt fritidsaktiviteter samt samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper.

Sommarjobb, Vård och omsorg och Stöd och service

HEMTJÄNST/ÄLDREBOENDE Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende (äldreboende) stöttar du individer med praktiska sysslor och personlig omvårdnad. En del av hemtjänsten är Nattpatrullen. Där är uppdraget att skapa trygghet för de som kan ha svårt att komma till ro på natten. Du är också den som är först på plats när någon har aktiverat sitt trygghetslarm. Du arbetar självständigt med mycket frihet och mycket ansvar. GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD/KORTTIDSBOENDE I arbetsuppgifterna på gruppbostad, servicebostad eller korttidsboende ingår att stötta människor i personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du är också ett stöd i boendets pedagogiska verksamhet. PERSONLIG ASSISTANS Som personlig assistent jobbar du i personens hem och dina arbetsuppgifter utgår från den enskildes önskemål och behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära medicinska insatser, personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Inom alla yrkesområden ingår social och medicinsk dokumentation. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar, helger och nätter.

Sommarjobb inom socialpsykiatrin

Som stödassistent eller stödpersonal är du en del av individens väg tillbaka till ett självständigt liv. Du planerar tillsammans med personen vilka åtgärder som behövs för att få ett fungerande vardagsliv och arbetar målinriktat med ett återhämtningsperspektiv. Det kan handla om att skapa och träna in rutiner, att ta sociala kontakter, praktiska göromål eller fritidsaktiviteter. Arbetet innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar och helger. Journatt och/eller vaken natt kan förekomma.

Undersköterska, Nattpatrullen Centrum Söder

När du arbetar i Nattpatrull Centrum Söder ska du: - besvara trygghetslarm inom ansvarsområdet - utföra nattinsatser i hemtjänsten som är beviljade enlig SOL och HSL - samarbeta med närstående och andra resurspersoner som finns runt den äldre - utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal - vara kontaktperson och tillsammans med den äldre utarbeta en genomförandeplan samt genomföra planerad uppföljning.

Badpersonal Eddahallen

Som badpersonal kommer du arbeta som ledare för gruppverksamhet och simskola. I arbetet ingår badbevakning, skötsel av anläggningen, städning, vattenrening, kassatjänstgöring och andra på badet förekommande arbetsuppgifter. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp som arbetar för att ge hög service och ett gott bemötande till alla besökare. Vid behov kan det bli aktuellt med annan placering och andra arbetsuppgifter inom Kultur- och fritidskontoret. Du kommer ha schemalagd arbetstid vilket innebär att du även kommer att tjänstgöra kvällar och helger.

Grundlärare inriktning fritidshem/fritidspedagog, Kusmarksskolan

Du ingår i ett arbetslag där ni tillsammans ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus och har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.

Grundlärare F-5, Furuskolan

Du tillhör ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Du tjänstgör i första hand som lärare i alla ämnen för åk 1-3 men undervisning i andra årskurser kan även förekomma. Arbetsuppgifter som mentorsansvar, föräldrakontakter och dokumentation ingår även i tjänsten.

Kundtjänsthandläggare

Som kundtjänsthandläggaren ger du professionell service via telefon, mail och chatt men även via personliga besök i receptionen. Arbetet sker med kunden i centrum och med hög fokus på snabb handläggning, hög uppklarning och god tillgänglighet. Arbetsuppgifter utvecklas och förändras i takt med våra kunders förändrade krav. Arbetsuppgifterna består bland annat av att: - ge vägledning och information - hantera inlägg på sociala medier - ge support för användare av digitala tjänster - hantera statusfrågor och ansökningar i olika verksamhetssystem - ta emot synpunkter och förslag - registrera ärenden och avsluta ärenden i verksamhetssystem - hålla sig uppdaterad på nyheter och förändringar

Sommarjobb, sjuksköterskor

- Utreda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvård utifrån din profession som sjuksköterska. - Handleda personal i omvårdnad och instruera/handleda patient och närstående. - Arbeta i team med omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Arbetstiden kan förläggas dag, kväll, helg, natt eller i kombinationer av dessa, utifrån dina egna önskemål och verksamhetens behov.

Läraraspiranter

Som läraraspirant får du möjlighet att jobba med barn och elever samt hjälpa lärare och annan skolpersonal i det pedagogiska arbetet. Exempel på arbetsuppgifter: - Hjälpa lärare före, under och efter lektionstid i och utanför klassrummet - Vara rastvärd och hjälpa till med aktiviteter under raster - Pedagogiska måltider - Övriga arbetsuppgifter som bestäms på skolan där du arbetar.

Grundlärare F-5, Ersmarksskolan

Du kommer att arbeta med elever i ett nära kollegialt samarbete. Du kommer att ansvara för planering, undervisning och utvärdering av densamma. Du kommer att ha ansvar för kontakten mellan vissa vårdnadshavare och skolan.

Musiklärare, Kågedalens skolor 3-5

Som lärare planerar, genomför och utvärderar du undervisningen i musik i årskurs 3-5. Tillsammans med kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utvecklingsarbete och skolans värdegrund.

Förskollärare, Bergsbyns förskolor

Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet i enlighet med förskolans styrdokument individuellt och tillsammans i arbetslaget. Du ser möjligheter före hinder och bidrar till utveckling med fokus på barnens bästa utifrån din förankring i förskolans värdegrund. Arbetet hos oss i Bergsbyn ställer krav på samarbete och flexibilitet, du tänker gärna nytt och vågar prova. Vi står inför en spännande framtid och erbjuder dig goda möjligheter att vara med och utveckla vår verksamhet.

Färdtjänsthandläggare

Som färdtjänsthandläggare utreder och fattar du beslut om enskilda personers rätt till kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst utifrån gällande lagstiftning, praxis och regelverk. Varje enskilt beslut grundar sig på samtal med den enskilde eller dennes företrädare, inkomna handlingar samt i en del fall besök av den enskilde. Det förekommer mycket kontakter med medborgare. Färdtjänsthandläggarna informerar och bemöter synpunkter inom arbetsområdet. Arbetet är självständigt men innebär ändå i hög grad samarbete inom gruppen eftersom såväl samsyn som utvecklingsarbete är viktigt inom verksamhetens område.

Verksamhetschef, hälso- och sjukvård

Som verksamhetschef hos oss ska du leda, planera, genomföra, följa upp samt utveckla verksamheten i enlighet med lagstiftning, riktlinjer och övriga styrdokument. Du har verksamhets- och budgetansvar samt det övergripande ansvaret för ett antal enhetschefer och medarbetare. Du är direkt underställd avdelningschef och ingår i en strategisk ledningsgrupp vars gemensamma uppdrag är att i samspel med andra ledare nå avdelningens övergripande mål. I nära samarbete med dina kollegor har du delat ansvar för det totala resultatet för verksamheten. Som verksamhetschef ger du enhetscheferna och medarbetarna möjligheter att fokusera på sina uppdrag. Du tar ansvar för att ditt verksamhetsområde levererar tjänster inom området vård och omsorg - med rätt bemanning, till rätt kostnad, i rätt tid och med rätt kvalitet.

Kalkylator/kalkylingenjör

Som kalkylator/kalkylingenjör kommer du att arbeta i nära samarbete med verksamhetens planeringsingenjör och vara en nyckelperson i arbetet som sker tillsammans med projektörer, byggledning och projektledare. Uppdragen är mycket varierande avseende storlek och karaktär. Arbetet innebär också att ansvara för kalkyler utifrån tillhandahållna ritningar, beskrivningar och administrativa handlingar. Du stödjer projektörer, projektledning och produktionen med till exempel kalkyl, inköp, uppföljning och planering.

Enhetschef, Vård och omsorg

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du säkerställer äldreomsorg till de boende i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Du ingår i ett team av enhetschefer som är underställda verksamhetschef. Tillsammans bidrar ni till utveckling av hela verksamhetsområdet. Du medverkar på områdesträffar, coachträffar med verksamhetschef, enhetschefsträffar och centrala chefsdagar i kommunen. I chefsrollen omges du av flera stödfunktioner inom bland annat rekrytering, bemanning, schemaläggning, ekonomi, verksamhetsutveckling, HR m m, som underlättar och avlastar ditt administrativa arbete som chef och som även fungerar som kompetensstöd i ditt dagliga arbete. Du erbjuds även ett introduktionsprogram för nya chefer inom Vård och omsorg. På Skärgårdshemmet kommer du dessutom att ha tillgång till en samordnare som är ett verksamhetsnära administrativt chefsstöd. Tillsammans sitter ni i nära anslutning till hemtjänstcheferna i Skelleftehamn.

Verksamhetschef Plan

Planverksamheten ska stödja bygg- och miljönämnden med att ta fram detaljplaner och utredningar i olika bygg- och planeringsfrågor. Man tar även fram översiktsplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Ett nära samarbete med övriga förvaltningar, avdelningar och verksamheter är en förutsättning. Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt bidrar till arbetsgruppens mål. Du stödjer medarbetarna i deras dagliga arbete där du är tillitsfull i ditt ledarskap. Du är en god organisatör och fördelar och prioriterar verksamhetens uppdrag som detaljplanering och utredningar. Du är ett bollplank och stödjer medarbetarna i sina uppdrag. Som chef ansvarar du för planavtal och upphandling av konsulttjänster för deltaljplaner. Om förutsättningar finns kan du som chef gå in och handlägga ärenden vid behov. Som planchef deltar du i avdelningens chefsgrupp. Du arbetar tillsammans med medarbetarna, övriga verksamheter och förvaltningar för att hitta effektiva lösningar i planprocessen och utveckla digitala arbetssätt. Ansvaret för den översiktliga planeringen kommer att ligga på avdelningschef, men det är planverksamhetens medarbetare som utför arbetet. Därigenom är ett nära samarbete med avdelningschef en förutsättning.

Verksamhetschef Bygg

Bygglovsverksamheten handlägger bygglov och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen. Detta innebär att medarbetarna administrerar, granskar, beviljar lov, håller tekniska samråd, beslutar om kontrollansvarig, beviljar startbesked, utövar tillsyn/utför arbetsplatsbesök, samt håller slutsamråd m.m. Verksamheten tillhandahåller också klimat- och energirådgivning. En viktig del för verksamheten är att ge råd och information till kunderna samt att ge hög service inom området. Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi samt att du bidrar till arbetsgruppens mål. Du ska stödja bygg- och miljönämnden och medarbetarna med deras ansvar för förhandsbesked, bygglov, inspektion (teknisk uppföljning), strandskydd, tillsyn och information till allmänheten. Du kommer att arbeta nära avdelningschef samt övriga verksamhetschefer inom avdelningen

Brandmän till flera orter i kommunen

Att vara brandman innebär att du anställs vid räddningstjänsten i Skellefteå. Räddningstjänsten betalar för den tid som du deltar i utryckningar, övningar och utbildningar. Du får dessutom beredskapsersättning. En RIB-styrka har omkring 40-50 larm per år. I genomsnitt tar varje larm en timme i anspråk. Hur din beredskapstid är upplagd varierar. Helst ser vi att du har beredskap under hela veckor, men beroende på var du bor och jobbar kan det också vara möjligt att ha beredskap kvällar, nätter eller dagtid.

IT-säkerhetstekniker

Du ingår i ett team som ansvarar för kommunens infrastruktur där du bidrar med din expertis och tar en aktiv roll i hur vi arbetar med säkerhet. Tillsammans med IT-säkerhetssamordnaren ansvarar du för att vidareutveckla det systematiska IT-säkerhetsarbetet inom kommunen samt att stödja projekt och drift i det dagliga arbetet med hantering av IT-säkerhetsfrågor. Som stöd i arbetet med IT-säkerhet finns en arbetsgrupp som hanterar informationssäkerhetsfrågor där du kommer att vara en viktig del i form av teknisk expertis. Din roll är att vara delaktig i att omvandla de riktlinjer som tas fram på informationssäkerhetssidan till en teknisk verklighet.

IT-projektledare

Som IT-projektledare driver du projekt som syftar till att utveckla kommunens infrastruktur samt göra vardagen enklare för våra kunder och kommunens medarbetare. I din roll samarbetar du aktivt med interna och externa aktörer och ansvarar för att projekten genomförs utifrån ett helhetsperspektiv. Du ansvarar även för att utveckla IT-avdelningens sätt att arbeta i projekt, exempelvis inom ny infrastruktur, utredningsarbeten och utvecklingsprojekt tillsammans med andra förvaltningar.

Vikariat inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Som vikarie i våra verksamheter skapar du en trygg och pedagogiskt utvecklande lärmiljö. Samarbete med kollegor och barn/elever är en viktig del av uppdraget. Förskola ska vara inbjudande, trygg och utvecklande för barnen som är i åldrarna 1-5 år. Arbetet innebär att du är med barngruppen inne, ute och vid måltider. Det sker i ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Fritidshem är för barn i åldrarna 6-12 år, dit barn kan gå före och efter skoltid. Här vävs pedagogiken i lek och skapande. Lärarna i fritidshemmen har ett nära samarbete med lärare inom lågstadiet, då de följer barnet hela dagen. Grundskola & grundsärskola - Som lärarvikarie i förskoleklass - årskurs 9, arbetar du ibland ensam i en klass men det finns ofta en undervisningsplan du kan följa. Som elevassistent arbetar du med en eller flera elever och hjälper dem att nå sina kunskapsmål. Lärare och barn- och ungdomsassistent arbetar för att elever i grundsärskola ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Gymnasieskola & gymnasiesärskola - När du vikarierar som lärare på gymnasiet ingår både enskild stödundervisning och klassrumsundervisning. Oftast finns en undervisningsplan som du kan följa. Som elevassistent stödjer du och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydliga lärares instruktioner, göra veckoscheman med mera samt är ett personligt stöd och förebild i och utanför klassrummet. Vuxenutbildning (VUX) & Svenska för invandrare (SFI) - På VUX möter vi elever på både grundskole- och gymnasienivå, i teoretiska ämnen såväl som yrkesutbildningar. Som lärarvikarie här finns oftast en undervisningsplan för dig att följa och du arbetar med flexibla metoder i din undervisning; vi erbjuder närdistans, distans och fjärrundervisning för flexibla studietider. På SFI undervisar du i svenska för invandrare. Vi har kontinuerlig antagning vilket ställer stora krav på din förmåga att kunna individualisera undervisningen. Fler och fler av våra elever läser yrkesutbildningar i kombination språk vilket kräver viss flexibilitet i undervisningen. Arbetstiderna varierar utifrån verksamhet, huvudsakligen dagtid, men inom förskola kan även arbete på kvällar, helger och nätter förekomma.