RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-09-09 01:47:21

Lediga jobb hos Skellefteå kommun

Här hittar du lediga jobb hos Skellefteå kommun

Projektör inom väg, gata och markprojektering

Du kommer att arbeta som projektör inom väg-, gata och markprojektering, till viss del även med projekteringsledning beroende på projekt. Uppdragen är mycket varierande avseende storlek och karaktär. I rollen arbetar du gränsöverskridande tillsammans med våra kollegor inom olika verksamhetsområden som vatten och avfall, park och natur, gata och väg, trafik och projektledning.

Förskollärare, Sjungande Dalens förskolor

Som förskollärare ansvarar du för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för barnen. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barnen i fokus. Du har nära samarbete med kollegor, vårdnadshavare och andra samverkansparter.

Sjuksköterskor, Brogårdens vård- och omsorgsboende

Som sjuksköterska planerar och leder du omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde utifrån fastställda mål och riktlinjer. Du bedömer, utför och dokumenterar medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. På ett pedagogiskt sätt utbildar och handleder du omvårdnadspersonalen. Du samarbetar med andra aktörer samt medverkar vid HSL- och teamträffar. Tillsammans med övriga arbetsgrupper främjar du hälsa och ett rehabiliterande arbetssätt.

Sjuksköterska, Lövånger hemvård

Vi erbjuder en arbetsplats som ger dig både goda utvecklingsmöjligheter och trygga anställningsvillkor. Dina arbetsuppgifter består i huvudsak, av att självständigt möta våra patienter för att bedöma, planera, utföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser, för personer som är äldre än 18 år. Du ingår i ett multiprofessionellt team som samarbetar med, och kring, patienten. Att handleda och stötta andra yrkesgrupper till att växa i deras yrkesroll utgör en del av uppdraget. Du förväntas kunna arbeta självständigt, vara initiativrik och ansvarstagande samt fäster stor vikt vid att ha god ämneskompetens och vilja att hålla dig uppdaterad inom ditt yrkesområde som sjuksköterska. Arbetet ställer krav på att ha ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt, ett öga för detaljer och förmåga att kunna prioritera rätt. Vi erbjuder en målstyrd verksamhet vilket innebär att du kan genomföra och leverera resultat från gjorda överenskommelser. Du besitter en pedagogisk förmåga och tycker om att umgås med andra människor. Du trivs med att arbeta nära i team, uppskattar god stämning i gruppen och är hänsynsfull och samarbetsvillig.

Personal till förskolebussarna

Som förskollärare i förskolebussarna kommer du att ingå i ett litet arbetslag tillsammans med två kollegor som samarbetar kring att ordna bästa möjliga verksamhet för en barngrupp i åldern 4-5 år. Du ansvarar för det pedagogiska arbetet i barngruppen och att leda de målstyrda processerna så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Du planerar, leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten så att den stimulerar och utmanar, med ett särskilt fokus på barns utveckling och lärande. Som barnskötare i förskolebussarna har du, tillsammans med ytterligare en barnskötare, ansvar för att köra bussen, måltidshanteringen med egenkontroll samt på- och avlastning av material vid förskolan. Arbetet är upplagt så att man varannan vecka turas om att köra bussen och därmed ansvarar för att hämta bussen, mat och barn samt köra den under dagarna. Den veckan du inte kör bussen arbetar du uteslutande i barngruppen med pedagogiskt arbete. Även de veckor som du ansvarar för att köra bussen, så ingår pedagogiskt arbete i barngruppen. I arbetet kommer man delvis också, på morgonen och eftermiddagen, arbeta inne på förskolan.

Schemakonsult

Som schemakonsult kommer du att arbeta som stöd för chefer genom att: - Strukturera och planera för att sedan skapa schema - Schemalägga från grunden och färdigställa diffkorrigerade scheman - Ge rådgivning, stöd och hjälp till chefer gällande bemanningsprocessen - Planera för och hålla i utbildningar gällande bemanningsprocessen - Delta på arbetsplatsträffar och utbildningar som stöd till chef gällande bemanningsprocessen - Praktiskt arbete i IT-stöd för schemaläggning - Export och import av fastställda scheman till lönesystemet - Placeringar i lönesystemet - I samråd med chef göra sjukschema - Ta fram statistik och analysera rapporter för uppföljning

Drifttekniker

Ditt arbete innebär drift, tillsyn och skötsel av vattenverk och tillhörande anläggningar. Arbetsgruppen består av sju drifttekniker som startar arbetsdagen vid det nya vattenverket i Slind och jobbar sedan över hela kommunen. Beredskap ingår.

Områdesadministratör, Tuböleskolans områdesexpedition

Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande uppdrag som är i ständig utveckling. Som områdesadministratör är du för närvarande stöd till två rektorer grundskola. Du är en viktig stödfunktion för verksamheterna på upptagningsområdet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ge stöd och service gällande exempelvis vikarieanskaffning, följa aktuellt årshjul samt andra sedvanliga administrativa arbetsuppgifter. Många av arbetsuppgifterna hanteras i olika datasystem, till exempel Procapita, InfoMentor, TimeCare Pool, Ciceron med flera. Du kommer att vara ansiktet utåt på områdesexpeditionen och möta olika kunder, både internt inom förvaltningen men även medborgare.

Pedagogisk assistent, Bolidenskolan

Som pedagogisk assistent ska du handleda och stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och synnedsättning så att eleverna kan nå utbildningsmålen. I arbetet ingår även att stödja andra elever i klasserna som har behov av särskilt stöd. Att stödja och hjälpa elever med att organisera skolarbetet, förtydliga lärares instruktioner och material, föra anteckningar, göra veckoscheman samt vara personligt stöd och förebild i och utanför klassrummet. Uppdraget kan variera från att arbeta med enskilda elever och ibland i grupper eller i klass. I tjänsten ingår även arbete på fritidshemmet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med arbetslag och elever.

Undersköterskor

Du utför vård och omsorgsinsatser inom ditt ansvarsområde. Genom ett rehabiliterande synsätt ska du stödja och uppmuntra den äldres förmågor. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera, planera och organisera det dagliga arbetet samt att vara kontaktperson. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor, närstående och andra resurspersoner.

Stödassistenter

Du arbetar utifrån ett rehabiliterande/habiliterande arbetssätt med stort fokus på aktiviteter. Ger brukaren stöd att uppnå bästa möjliga förmåga och funktion samt genomför omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt LSS. I arbetet ingår även förflyttningar samt hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Du dokumenterar, planerar och organiserar löpande i arbetet. Arbetssättet kännetecknas av kompetens, delaktighet samt personligt ansvar. Du samarbetar med närstående, andra resurspersoner och arbetsgrupper. Utifrån beslut och tillsammans med brukaren kartläggs individuella behov, vanor, aktiviteter och andra önskemål, vilka dokumenteras i en genomförandeplan. Kommunikationen anpassas efter personens förmåga med stöd av kommunikationsstrategier. Brukaren kan behöva stöd i social gemenskap och stöd i användningen av kognitiva eller fysiska hjälpmedel. Tillsammans med brukarna planerar och tillreder du måltider samt skapar en måltidsmiljö som är trivsam både för enskilda individer och för grupper. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar och helger.

Verksamhetschef, Park och natur

Som verksamhetschef för Park och natur är du viktig för Skellefteås utveckling mot en hållbar och attraktiv kommun. Du representerar verksamheten, både internt och externt och företräder både verksamhetens och avdelningens intressen i frågor som rör grön struktur samt deltar i arbetet med detalj- och översiktsplanering. Du ansvarar för verksamhetens strategiska arbete och företräder verksamheten i Samhällsbyggnadsnämnden. Du ansvarar för verksamhetens mål, budget och organisation. Som del av avdelningen Gator och parkers ledningsgrupp har du även ett ansvar för avdelningens arbete och utveckling.

Fritidspedagog/grundlärare inriktning fritidshem , Lejonströmsskolan, grundsä...

Du kommer att arbeta som fritidspedagog/grundlärare i fritidshem men även viss tid i skolan. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av en strukturerad undervisning i fritidshem och skola enligt gällande styrdokument samt att utveckla bedriva och utveckla verksamheterna med eleverna i fokus. Som fritidspedagog/grundlärare inriktning fritidshem kommer du att ingå i ett arbetslag där du som pedagog tillsammans med kollegor ansvarar för att skapa en trygg och pedagogiskt utvecklande miljö för eleverna. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och till att främja och utveckla samarbetet mellan skola och fritidshem. De olika skolformerna och verksamheterna arbetar nära varandra i samma arbetslag vilket betyder att du kommer att möta och undervisa elever i olika grupperingar.

Skoladministratör

Vi söker en skoladministratör till Baldergymnasiets expedition/reception. Som skoladministratör är du vårt ansikte utåt och vårt nav inåt i skolans verksamhet. Arbetet innebär att dagligen möta elever, personal och besökare och stötta dem i olika frågor. Vi erbjuder ett stimulerande och omväxlande uppdrag som är i ständig utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är schemaläggning, elevregistrering samt andra sedvanliga administrativa uppgifter. En viktig del av arbetet är att delta i och bidra till skolans administrativa utvecklingsarbete. Många av arbetsuppgifterna hanteras i olika datasystem.

Drifttekniker, Avlopp och ledningsnät

Ditt arbete innebär drift, tillsyn och skötsel av pumpstationer , LTA-stationer samt skötsel av bräddnivåmätare i och kring centrala Skellefteå. Arbetsgruppen består av 21 medarbetare, sex rörnäts- och elva drifttekniker samt administrativ personal. Arbetsdagen i våra gemensamma lokaler på Hedensbyn och du jobbar sedan över hela kommunen. Beredskap ingår.

Instruktör yrkesförarutbildning, Anderstorpsgymnasiet

Tjänsten avser undervisning på Fordons- och transportprogrammet, Du kommer att undervisa vuxna elever tillsammans med en inarbetad kollega.

Mätningsingenjör/ Tekniker

Som mätningsingenjör arbetar du med varierande mätningsuppdrag, beräkningar, kartproduktion och vissa förrättningsmätningar. Du ansvarar för hela kedjan från planering, mätning och beräkning till redovisning. Arbetet består till stor del av samarbete med kollegor och kontakter med privatpersoner, företag och myndigheter.

Utredare med administrativ inriktning

Arbetet som utredare innebär att ta fram fastighetsrättsligt underlag genom arkivforskning samt arbeta i kartprogram för att rätta fel och brister i fastighetskartan. Du kommer att ges möjlighet att få gå kurser i fastighetsrätt, arkivforskning, karthanteringsprogram och fastighetsutredning. Det administrativa arbetsuppgifterna innebär att du kommer att vara spindeln i nätet som ansvarar för vårt verksamhetssystem, administration, dokumenthantering, registrering, arkivering och fakturering samt ansvarar för att redigera den information som finns på kommunens hemsida kopplad till vår verksamhet.

HR-strateg, inriktning kompetensutveckling

Som HR-strateg jobbar du nära personalchef med övergripande och strategiska utvecklingsarbeten. Prioriteringar och satsningar inom HR-området görs med utgångspunkt i den fastställda kompetensförsörjningsstrategin. En viktig del i strategin är kompetensutveckling som är ditt främsta ansvarsområde. Ansvaret innebär att staka ut riktningen och leda arbetet med att utveckla och motivera Skellefteå kommuns medarbetare och chefer, så att de har rätt kompetens och förutsättningar för att möta befintliga och framtida utmaningar. I ansvaret ingår också utveckling av effektiva rutiner och system för kompetensutveckling. Du förväntas skapa och underhålla goda kontakter med interna och externa utbildningsleverantörer. Kommunens påbörjade arbete med tillitsbaserad styrning och ledning är centralt och genomsyrar ditt arbete. En stor del av jobbet består av att arbeta i projekt, arbetsgrupper eller nätverk och att driva utvecklingsarbete enskilt eller tillsammans med andra.

Sjuksköterskor, hemvården Erikslid och Tor, vård- och omsorgsboende

Som sjuksköterska planerar och leder du omvårdnadsarbetet inom ditt ansvarsområde utifrån fastställda mål och riktlinjer. Du bedömer, utför och dokumenterar medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. På ett pedagogiskt sätt utbildar och handleder du omvårdnadspersonalen. Du samarbetar med andra aktörer samt medverkar vid HSL- och teamträffar. Tillsammans med övriga arbetsgrupper främjar du hälsa och ett rehabiliterande arbetssätt.

Sjuksköterskor, Hälso- och sjukvårdsenheten

NATTEAMET Som sjuksköterska inom Natteamet arbetar du över hela kommunen och har därför stor variation och flexibilitet i ditt arbete. Natteamet utgår ifrån en lokal i centrala Skellefteå, där du och dina kollegor träffas inför varje arbetspass. En utsedd samordnare tar emot inkomna uppdrag och fördelar dem i teamet. Som sjuksköterska inom Natteamet arbetar du självständigt samtidigt som det finns goda möjligheter till kollegialt stöd. Du arbetar främst natt men även viss kvällstjänstgöring ingår i arbetet. Heltidsmåttet är 34,56 timmar per vecka.

Brandingenjör

Du kommer att tillhöra ett team på enheten för brandskydd och farliga ämnen som tillsammans arbetar både olycksförebyggande och skadeavhjälpande. Arbetsuppgifterna är varierande med såväl riskhantering, tillsynsverksamhet, tillståndshandläggning, fördjupad olycksundersökning som operativ räddningstjänst. I arbetsuppgifterna ingår även att dela på beredskapen som räddningschef i beredskap (RCB).

Vikariat, sjuksköterskor

- Utreda, planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvård utifrån din profession som sjuksköterska. - Handleda personal i omvårdnad och instruera/handleda patient och närstående. - Arbeta i team med omsorgspersonal, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Arbetstiden kan förläggas dag, kväll, helg, natt eller i kombinationer av dessa, utifrån dina egna önskemål och verksamhetens behov.

Kalkylator/kalkylingenjör

Som kalkylator/kalkylingenjör kommer du att arbeta i nära samarbete med verksamhetens planeringsingenjör och vara en nyckelperson i arbetet som sker tillsammans med projektörer, byggledning och projektledare. Uppdragen är mycket varierande avseende storlek och karaktär. Arbetet innebär också att ansvara för kalkyler utifrån tillhandahållna ritningar, beskrivningar och administrativa handlingar. Du stödjer projektörer, projektledning och produktionen med till exempel kalkyl, inköp, uppföljning och planering.

Vikariat inom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning

Som vikarie i våra verksamheter skapar du en trygg och pedagogiskt utvecklande lärmiljö. Samarbete med kollegor och barn/elever är en viktig del av uppdraget. Förskola ska vara inbjudande, trygg och utvecklande för barnen som är i åldrarna 1-5 år. Arbetet innebär att du är med barngruppen inne, ute och vid måltider. Det sker i ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare. Fritidshem är för barn i åldrarna 6-12 år, dit barn kan gå före och efter skoltid. Här vävs pedagogiken i lek och skapande. Lärarna i fritidshemmen har ett nära samarbete med lärare inom lågstadiet, då de följer barnet hela dagen. Grundskola & grundsärskola - Som lärarvikarie i förskoleklass - årskurs 9, arbetar du ibland ensam i en klass men det finns ofta en undervisningsplan du kan följa. Som elevassistent arbetar du med en eller flera elever och hjälper dem att nå sina kunskapsmål. Lärare och barn- och ungdomsassistent arbetar för att elever i grundsärskola ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Gymnasieskola & gymnasiesärskola - När du vikarierar som lärare på gymnasiet ingår både enskild stödundervisning och klassrumsundervisning. Oftast finns en undervisningsplan som du kan följa. Som elevassistent stödjer du och hjälper elever med att organisera skolarbetet, förtydliga lärares instruktioner, göra veckoscheman med mera samt är ett personligt stöd och förebild i och utanför klassrummet. Vuxenutbildning (VUX) & Svenska för invandrare (SFI) - På VUX möter vi elever på både grundskole- och gymnasienivå, i teoretiska ämnen såväl som yrkesutbildningar. Som lärarvikarie här finns oftast en undervisningsplan för dig att följa och du arbetar med flexibla metoder i din undervisning; vi erbjuder närdistans, distans och fjärrundervisning för flexibla studietider. På SFI undervisar du i svenska för invandrare. Vi har kontinuerlig antagning vilket ställer stora krav på din förmåga att kunna individualisera undervisningen. Fler och fler av våra elever läser yrkesutbildningar i kombination språk vilket kräver viss flexibilitet i undervisningen. Arbetstiderna varierar utifrån verksamhet, huvudsakligen dagtid, men inom förskola kan även arbete på kvällar, helger och nätter förekomma.

Bra jobb i Skellefteås skolor och förskolor

Du skapar en trygg och utvecklande miljö för barn och elever. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med barn och elever i fokus. Tillsammans med dina kollegor arbetar du aktivt med verksamhetens utveckling och värdegrund.

Vikariat lokalvårdare

Daglig lokalvård inklusive periodisk uppstädning. Eftersom arbetet utförs ute hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande men kan också vara fysiskt tungt ibland. Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet. För att förebygga arbetsskador ingår en timmes obligatorisk schemalagd friskvård per vecka.

Vikariat kockar

Som kock på måltidsavdelningen lagar du så långt som möjligt mat från grunden. Du utvecklar maten och måltiden i nära samarbete med kollegor, kunder och gäster. Vår breda verksamhet möjliggör arbete både inom produktionskök, tillagningskök, mottagnings- och serveringskök.

Vikariat inom Vård och omsorg och Stöd och service

HEMTJÄNST/VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende (äldreboende) stöttar du individer med praktiska sysslor och personlig omvårdnad. En del av hemtjänsten är Nattpatrullen. Där är uppdraget att skapa trygghet för de som kan ha svårt att komma till ro på natten. Du är också den som är först på plats när någon har aktiverat sitt trygghetslarm. Du arbetar självständigt med mycket frihet och mycket ansvar. GRUPPBOSTAD/SERVICEBOSTAD/KORTTIDSBOENDE I arbetsuppgifterna på gruppbostad, servicebostad eller korttidsboende ingår att stötta människor i personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Du är också ett stöd i boendets pedagogiska verksamhet. PERSONLIG ASSISTANS Som personlig assistent jobbar du i personens hem och dina arbetsuppgifter utgår från den enskildes önskemål och behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära medicinska insatser, personlig omvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Inom alla yrkesområden ingår social och medicinsk dokumentation. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar, helger och nätter.

Vikariat inom socialpsykiatrin

Som stödassistent eller stödpersonal är du en del av individens väg tillbaka till ett självständigt liv. Du planerar tillsammans med personen vilka åtgärder som behövs för att få ett fungerande vardagsliv och arbetar målinriktat med ett återhämtningsperspektiv. Det kan handla om att skapa och träna in rutiner, att ta sociala kontakter, praktiska göromål eller fritidsaktiviteter. Arbetet innebär samarbete med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Arbetstiden är schemalagd dagtid, kvällar och helger. Journatt och/eller vaken natt kan förekomma.