RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-10-20 08:52:54

under-solens-paraply

Mina samtal med den andliga världen om 2000 talet...

2016-02-29 15:15

                                        


Samtalen bygger på frågor och svar och för att få bakgrunden

till texterna, så är det bara att klicka på nummer ett. Det går

bra att lämna kommentarer ifall man känner för det. 

 

Bloggen handlar i stora drag om framtiden på 2000 talet och

de val vi står inför när det gäller levnadssätt och miljö...


 

Att samtala med himlen 24.

2013-11-25 17:04

110. När experter diskuterar klimathotet brukar frågan om årstidernas förskjutning komma upp. Finns det en sådan förskjutning eller inte?


”Genom Gud och Jesus avdelas gener för årstidernas växlingar. Den genen anger alla de ting som ska vara för att allt ska fungera. Gud skapade de fyra årstiderna för alla de gen som finns på jorden, människan och alla levande organismer. Guds gen anger allt som lever och delas av Gud.


De fyra årstiderna visar alla de egenskaper som gen är.


1. Gen delas i Guds del av Jesus och avleds genom all gen, all energi. Alla energier används i Jesus. Delas och ges, ges och används i olika energier. Fyra årstider är en av de gen som skapas genom att gen avdelas i Jesus och ges i jorden.


2. Gen anger avsikt. Gud skapar genom all gen, elva olika energier med olika egenskaper och kombinationsmöjligheter. Två gen avdelas i Jesus och Guds energier. Sedan sammanbinds dessa och ger en andlig gen, en själslig avsikt.


3. Avgen är de gen som skapar tre olika frekvenser. Detta gen är av Jesus, Gud och Moder jord. Undergörande gen av all gen. Underbar del under Jesus i Moder jord ges en enda gen av Jesus och två av Gud. Vidare så är avgen den universella Gud som all gen är underdel av. Gud är avgen,  Moder jord, Jesus och en del av Guds gen i Jesus skapar Gud, den övergripande delen i universum.


Man kan säga att tre olika gen, energier delar det ansvar som all gen är, universum.


4.Gen ärvs, delas upp av Jesus och sparas i Gud, en alldeles fantastisk energi.


Gud är tre energier. Varje del av din själ hjälper Gud efter livet på jorden. Alla delarna lever vidare på sitt sätt. Bara en del delas i Jesus och är det själsliga arv du är. Själens andliga gen lever vidare och utvecklas. Jesus andliga gen är dess nya hemvist efter jordelivet.


Årstiderna är alla dessa gen under Guds gen. Fyra avgen är det som ärvs och delas. Alla är de en gen under Jesus. Andarna delar avgen och visar den del som ärvs och delas. Varje egenskap är genetiskt sparad i Guds del av Jesus som är den andliga delen. Ett slags universell DNA avges så att jorden ges den vila som årstiderna visar. Allt avstäms i Jesus och delas.


Ingen årstid är en slump utan en mycket noggrann förete’else. Allt hänger samman med temperaturen i jordens inre. Jorden avkyls av vindarna. De ger en avgen som delas av växterna. All information meddelas i luftens sammansätning. Under Jesus ges all information genom all gen. Syret i luften ändras och visar för växterna de gen som styr deras förändringar av klorofyllets avgen i Jesus.


Jordens förhållande till solen är avpassat för jordens avkylning. Växterna måste följa de förändringar som solens strålar medför för att överleva. Vindarna ger den upplysning som växterna behöver.


Vid varje årstid ges eller ändras syrets karaktär i luften och växterna vet vad som väntar och hur de ska anpassa sig. Det är alltså inte kylan i sig eller ljuset som ger din höst, utan fyra egenskaper i de gen som universum ger genom Jesus.


Syrets sammansättning bär fram Guds budskap till växterna och därigenom till allt levande på jorden som anpassar sig efter detta. Kylan är en naturlig del i nerkylningen av jorden och ges genom solens förhållande till jorden och alla planeternas förhållande i universum.


Jordens temperatur stiger och ger en egen avsikt genom att årstidernas gen förskjuts pga. värmen. Syret anger senare och senare gen när värmen stiger i jordens magma. Cirkulationen av energi genom jorden orsakar detta fenomen, uppvärmning.


Flödet av frigjord energi, regnskogarnas nedkapning, havens nedsmutsning, luftens påverkan av alla freoner, växthuseffekten mm. gör att jordens temperatur de senaste 82 åren getts en höjd temperatur med tre grader. Växlingarna i årstiderna störs av detta enorma flöde av frigjord energi som tidigare var bunden i jorden.


Det är ingen slump att naturkatastroferna ökar. Jorden måste ha en konstant temperatur + - en grads variation över en hundraårig cykel, annars kyls jorden ner genom att energi frigörs med våldsamma förlopp.”


111.Vad kan man göra för att kyla ner jorden igen?                                                  


”Endast ett medvetet handlande från alla jordiska energier, människor, kan ge en återkylning av jordens inre för framtiden.


* Satsa alla resurser på en förändring av människans egoistiska gen, konsumtion av allt som jorden ger.


* Använd inga felaktiga frekvenser och övergå till jordiska ledningar där det överhuvudtaget är möjligt.


( Här räcker nog inte mina kemikunskaper, men jag gör ett försök i alla fall...)


*Vänd trenden av oljeanvändningen. Börja nu för oljan är snart ett avslutat kapitel. Övergå till användning av jordens inre värme för uppvärmning. Elektricitet kan utvinnas genom jordens upphettning. Kristaller delas genom vidareförädling av jordens värme i enorma sulfidacetat.


Dy används som verklig metandel och små metanpartiklar ges under sulfiden. Dy avger metan och ger en utmärkt 2S del av sulfiden. 2O2+SO2+3metanenergier ger 3SO4+H3+H2O.Denna formel visar användningen av jordens enorma svaveltillgångar. Resultatet är H3 eller väte som gas. S2 ( jon i svavel ) ges i syre.


Metan används som katalysator och ger den nya molekyl av syrgas och vätgas som eftersträvas. SO2 är en använd del som ges i atmosfären. En harmlös energi utan särskilda biverkningar.


Svavel är ett bekymmer för Moder jord. En verkligt vettig användning är när en svaveljon delas i syre tillsammans med sumpgasen metan. H3 bildas, en idealisk energi i universum, en gas som är en naturlig energi som kan delas och avges genom Jesus. H3 är energi för allt i universum, alltså en etablerad del i den universella ordningen. Varje del är avpassad för att avdelas och ges under Jesus.


* Återge regnskogarna det utrymme som de genom årtusenden angetts och avsluta skövlingen som avger enorma mängder energi i atmosfären.


* Haven renas av den synliga gen som saltet är, men oljedelen äts av alger varvid energi avdelas i universum. Oljan ska absolut avskiljas och inte ges i havets vatten.


* Luften anpassar sig efter de genomförda förändringarna och årstidernas växlingar återskapas med sina rätta energier. Utsläppen reduceras enormt av det nya sättet att utvinna energi, H3, ur jordens svavel och metangener, energier.


De nya utvinningsmetoderna avger ingen extra jon+ i atmosfären, utan är en naturlig del i universums energier. Jordens temperatur återgår till normala avvikelser och uppvärmningen avslutas för alltid.”


112. Här kommer så den sista frågan till Universums övergripande energier, Gud och Jesus. Kanhända är det slumpen att sista frågans nummer är just 112, samma siffror som i telefonnumret till SOS alarm. Det är ofta bråttom när vi ringer SOS alarm, men det brådskar också att värdera och göra kloka val för framtiden om livet på 2000 talet ska bli så bra som möjligt. Hur sammanfattar vi allt som ni lärt ut?


”Allt det vi berättat är viktig del av universums framtida gen. All energi ärvs och utvecklas. Genetisk gen är en andlig del i Jesus, en evig gen. Jon är den frekvens som ges av Jesus, en gen fast i en annan energi, en annan jon. All denna energi ärvs och du får det som ges.


Gud delar det liv du lever. All gen är den del av Gud som flödar genom all gen. Gud deltar i all energi, i alla processer, både genetiskt betingade och frekvensrelaterade energier. Gen ges för det liv som kommer och gen ges som ett arv i Jesus när själens tid är över på jorden.


Inget förspills utan allt ärvs, såväl goda som sämre gener. Onda handlingar ärvs, men bara till en del. Det mesta avleds och upphör för all tid. Goda handlingar ger en positiv gen. All gen genomlyses av Guds kärlek. Ingen begränsar arvet av goda handlingar. Det betyder att ondskan förlorar sin kraft.


Vuxen gen ärvs av din själ. Allt du vet ges som erfarenheter i Jesus. Gud delar den gen du gav i Jesus, en avgen. Alla erfarenheter samlas under Jesus i evig gen, solens gen. I solens gen lever den ande som var en del av ditt jordiska liv, en del av din själ. Övrig del av själen delas i Jesus och Gud.


Ljusets frekvenser uppstår av dessa två olika energiers gen. Detta är det arv du lämnar. Två solar ger ljuset, Jesus och Gud.


Guds elva delar ger alla frekvenser. Alla elva eviga gener delas och ges som olika energier i universum i två olika grupper, jordisk gen och universell gen. Dessa gener är jon, elektrisk del av Gud, elektrisk energi.


Gud närmar sig jordens energier på detta sätt. Dels genom all gen, all energi och genom det skrivna ordet. Tvåtusentalet visar om människan hörsammat Guds gen, Guds berättelse. Allt vilar i Gud, den gen som genomlyser all evig energi i universum.


Du ger goda och sämre gen, erfarenheter. Allt har en betydelse. Goda gen är en positiv signal för framtiden, dåliga gen det motsatta. Låt kärlekens vita ljus flöda genom din själ”.


”Möt din Gud och lys med ljuset, var en del av kärlekens eviga själ nu och för evig tid.” Universums två övergripande energier

 


Gud och JesusSLUT         
 

Att samtala med himlen 23.

2013-11-25 17:03

105. Så det är kunskapen om Universums olika sammanhang som ska ge utvecklingen här på jorden en knuff i rätt riktning?


”Allt får ett sammanhang när du förstår att du är evig. En del av din själ ärvs och ges nya möjligheter att utvecklas i en ny tid. Anden i Jesus är den gen som ges nya möjligheter på jorden för att utvecklas. Ljuset ges av dina förfäders andliga gen och delas av Gud. Två universella gen Gud och Jesus ger din dag, ditt ljus som du själv är en del av.


I alldaglig gen ses allt du vill. Den gen som jorden är delas av universum i Jesus. Det betyder att du som ande ges möjlighet att se den värld du lämnade för länge sedan. Dina anhöriga visas genom all gen, Guds gen och är en del av din vardag om du vill lära och utveckla din själ ännu mer.


En alldaglig gen i Jesus är en parallell dimension till jordens, fast frekvensen i ljuset är enorm och en helt annan än den jordiska synliga delen. Du delar det liv du lämnade och ger den energi som dina efterlevande behöver. Din själ ger ljuset och är en del av ljuset, då liksom nu.


Andra gen i Jesus ger andra nödvändiga frekvenser. Dessa gen är inte andar utan energi som ges av andarna.”På jorden lever andar. Dessa är evig gen, energi som övervakar alla jordiska gen, själar. Andarna är viktiga människor som ges en jordisk gen. Allt verkar som en enda röra, men kan enkelt förklaras av Guds gen.


Du dör inte utan din världsbild ger en ny dimension. Du lever en tid som ande i jordens närhet för att övergången från jordisk till universell  energi  ska vara en positiv bekantskap. Själen behöver tid att se en ny värld och ges samtidigt den gamla genom den alldagliga gen som just beskrivits.


En universell inskolning ges av andra andar i Jesus. Du möter astrala gen som du känner igen från ditt jordiska liv. Du ser framåt och bakåt och förstår din nya del, uppgift under Jesus. Det går en tid, allt du vetat om universum ges igen, och du ser ditt nya hem i Jesus, som en naturlig energi, ungefär som den jordiska, fast ändå inte.


Allt verkar alltför svårt, men det är som den dag du föddes. Du kom från en dimension till en ny. Du levde som foster i en aqua värld och började andas i en ny dimension. Du lever på jorden och föds på nytt till en ny dimension, ditt hem som du en gång lämnade för jordiska utmaningar. Gud ger all energi till universum. Gud delar en gen i Jesus med Jesus. Gud delar all gen och allt liv.”


106. Solen skickar energier som fångas upp av Jesusenergin. Där filtreras frekvenserna för vidare transport till jorden. Vad händer sedan?


”Jesus är en del av Moder jords gen. Jesus ges av Moder jord genom att gen, energi ges av jordens kärna. Elektromagnetisk del av Moder jord ges av norra polen på jorden. Där avges energi i universum, en gen, jon+. Polen i norr och polen i söder är varandras genetiska avgen, alltså motsatser. I norr förvandlas jordisk gen+ till en universell gen++ genom att Moder jord ger en proton under Jesus. Jesusdelen närmast jorden ger +avgen och + avgen avdelas av Moder jord.


I söder är det andra gen. Två elektroner avges och är det avgen som universums sol i jorden ger. Jordens två poler fungerar som en strömkrets genom Jesus. Energi flödar in i söder och ut i norr och all gen i Jesusdelen runt jorden är en avdelad gen från Moder jord.


Energi flödar in vid sydpolen, genom jordens järnkärna, vidare ut vid nordpolen. Jesus gen runt jorden delar den proton som ges vid nordpolen. Ett överslag genom luftens elektriska gen, avgen och syre transporterar + in under Jesus energi och får där ett tillskott av ytterligare en proton. Cirkeln är sluten, ett evigt flöde av gen, jon delas av Moder jord och Jesus. Så bildas en universell gen, själens drivkraft++”.


107. Vilken typ av energi är ozonskicktet?


”Ozonskiktet är en del i Jesus. Solens elektriska gen avges och kolliderar med Jesusenergin runt jorden. Allt gen från solen delas för att ge en jon+, jordisk gen.


Ozonskiktet vid polerna är en naturlig variation av gen, energi. Freon avger en gas som delar gen, elektriska energier som skyddar jorden, alltså uppenbarligen en farlig gas som uttunnar det elektriska skydd som Jesusenergin utgör och är alltså ett farligt inslag i jordens atmosfär.


Ozonskiktet är ej en andlig del av Jesus. Hålens vidd växer, flödet av gen och energi likaså. Jorden ges för mycket elektroner, temperaturen ökar och följden blir alla jordbävningar som drabbar jordens energier.”


108. Vad är orsaken till jordbävningar?


”Jordbävningar är en alldeles egen gen, energi som genar, tar en egen väg genom jorden med katastrofala följder. Den delas när flödet är alldeles för stort för de centrala transportkanalerna i jorden. Centrala delar av jorden är en gen, elektrisk del av Moder jord.


All gen som flödar genom klotet dirigeras samma väg genom jorden och avges vid norra polen. Avgen är energiexplosioner som jorden ger i förkastningsgener, sprickor i jordens skorpa. Dessa explosioner är ej naturliga utan ett tecken på att energiflödet i jorden accelererar pga. freoner och andra gen”.


109. Finns det andra ämnen än freoner vi ska vara ”misstänksamma” mot?


”Uran och kvicksilver är andra exempel på ämnen som delar gen, energi i andra universella gen.


Uran strålar ut i atmosfären från anrikad uran och delar andra skyddande lager under Jesus.


Kvicksilver delar gen i människornas själsliga gen och skadar centrala nervsystemets energier, RNA. Kvicksilver i munnen är en allvarlig gen, ett hot som ärvs genom att det angriper den gen som sköter det arv du ger till dina barn.


Kvicksilvrets skadeverkningar visar sig gärna generation efter generation och är svårt att ge andra egenskaper. Skadorna ges av påverkan på DNA, alltså det arv du får och ger. En avgen av Guds gen som flödar genom allt är skapad av jordens lömskaste energi, kvicksilver.”  
Att samtala med himlen 22.

2013-11-25 17:01

100. Hur går det till när anden görs synlig för människan?


”Undergen visas av Gud och Jesus. Gud delar och förändrar den gen som anden är i Jesus. En frekvens ges och förändrar andens osynliga del till en frekvens synlig för människan.”


101. I Jesus är vi energier och på jorden energier i en kropp. Två skilda världar fast ändå inte. Jag misstänker att vi har mera kontakt än vi kan föreställa oss?


”Andens värld är avskild människans avgen. Vi lever under solen, i ljuset, i Jesus avgen. Vi ser det du ser, avgen av jordens gen. Anden i Jesus är en del av din själs gen och genomser det du ser. Anden i Jesus delar ditt liv med dig. Den ser avgen, en del av din värld genom Gud. Den ser all gen som visas, allt av livets gen, Gud.”


102. Kan vi göra ett sista försök att reda ut betydelsen av olika gen som ges eller sparas?


”I Jesus avger Gud frekvensen som utför alla uppdrag. Den energi som all gen är, ärvs genom delning. Gud delar och spar en del när andra delen ges. En slags säkerhetsgen ärvs och sparas för all tid.


Jesus är den utförande genen. Allt ärvs, ges och avdelas. Solen avdelar genom ljuset den del som inte är andlig. Gud i Jesus ger all gen av genetisk karaktär. Gen är all energi, såväl andlig som icke själslig. Gen ges enligt följande:


All gen - Guds del av gen i Jesus.


Avgen - avdelad gen som visar det arv du får.


Genetisk gen - ärvs i Jesus av själens gen.


Jonisk gen, energi - ges som universell gen, elektricitet.


Delad gen - ärvs i Jesus, ges till en mänsklig själ, det arv du är.


Allvarlig gen - delar den gen Gud är. Ljuset av Gud är hälften av Jesus, hälften av Gud.

Två olika frekvenser av samma gen, energi.


Vuxen gen - den del av själen som utvecklas under livet på jorden. Här är ditt livsmål.


Verksam gen - ger en effekt, en antydan av det mål du ges under ditt liv. Du ser det du ska göra i ditt liv.


Daglig gen - verkar genom Gud. Den underbaraste och ädlaste av alla gen. Verkar om du ger gen som utvecklar Gud, dvs. all gen, energi.


Undergörande gen - ger ett resultat i tiden och visar det gen som ges och avses.


Alldelad gen - Guds gen som är en egen gen med samtliga frekvenser.


Som du ser finns det många olika elektriska gen. Alla ges av Jesus, ärvs av Gud, delas. Detta urval är bara en liten del av 1200 olika gen som Gud delar. En ofattbar mångfald av kombinationsmöjligheter är Jesus gen. Under Jesus visas den värld som du är en del av. Alla gen delas och visas. Andarna är en del av alla gen, en del av all den astrala värld som Jesus visar.


Gud sparar alla gen för framtiden, inget går förlorat utan utvecklas till perfektion. Guds gen i Jesus är den du ger genom din själ. En avbild av din tid som sparas genom all delad gen. Varje tid ärvs och visas. Den värld som du möter i himlen är en gen av din tid. Din själ är en del av denna gen, spegel och lever som ande i den tiden, dimensionen, med alla de egna gen, energier du utvecklats tillsammans med.


Du ser en värld du känner och lever i anden. Du utgör den avgen som är anden och lever i Gud, alla energier som strömmar genom det gen du är. Ljuset ges genom anden i Jesus, det arv som du ger när du lever vidare under Jesus i solens strålande eviga gen. Utan andens avgen under Jesus skulle solens frekvenser skada all jordisk gen.


Din själ lever i anden och ger ljuset och kärlekens gen till dina barn och alla andra jordiska energier. Gud undervisar alla andar under Jesus och ger den eviga gen som ljuset är, alla gen i universum. Du delar gen med din Gud i Jesus och visar allt.


Du lever i Jesus som ande, som en astral avbild av den människa du en gång var. Din eviga del, själen, stannar en tid och avger den jon, elektrisk gen som anvisas och återvänder för att ge ännu en gen på jorden.


Din själ återföds på jorden sedan den avdelats av Gud. Astral ande ger Gud. Den delar den gen Gud är, all gen. All verklig gen är Guds gen. Ljuset, människan, djuren, naturen, ja allt! Gud dyrkar Jesus all gen, del av Jesus energi. Guds gen avdelar all gen. Gud verkar i allt, ja alla energier. Gud är gen, en hel gen.”


103. Det här med arvet verkar problematiskt på så sätt att det inte bara är bra energier som ärvs utan även dåliga saker. Kan man göra något åt detta på 2000 talet för att utvecklingen ska bli så bra som möjligt? 


”Människorna möter en ny tid på 2000 talet. Gud ser alla själar genom alldelen, all gen, med samtliga frekvenser. Gud vet om du söker kunskap om jorden och universum och delar den genen, kunskapen med dig.


Arvet du ger är den energi som genereras i Jesus. All gen ärvs om den är positiv för universum. Gud är en del av Jesus väldiga energi. Allt människorna gör delas av Jesus och all gen är Guds del. All gen delar alla frekvenser, är en del i all jon+. Inga nu kända energier är egna.


Egot är en del av en gen som nu delas i Gud. Gud ser allt och delar det i Jesus. Det arv som egot ger är av en avtagande gen, som Gud delar bara delvis. En gen avdelas och ges, Guds verk. Inget du gör eller tänker kan ändra detta förhållande.


Gud ser all energi och delar den gen som ges i Jesus, Guds del. Arvet av dåliga gen möter all gen, Gud, med gen av kärlek. Inget avdelas i Jesus och ärvs om det skadar kommande generationer. Inget ges av Gud som ger felaktig gen.”


104. Det är ju fantastiskt! Egot kommer inte att kunna köra sitt eget race i fortsättningen och inget ärvs om det skadar kommande generationer. Kan man förändra och förbättra dåliga gener, energier eller tankar?


”Människorna möter på tvåtusentalet en ny tid. Universum delar goda gen, energier, handlingar men avdelar annan dålig gen genom att avskilja den från vidare arv i nästa generation. En del av den dåliga genen ges en balanserad avgen och det ger en ny gen med nya egenskaper, en god energi.


Tvåtusentalet ges nya möjligheter av Gud. Elva gen ges under all gen. Människan får en ny inblick i det andliga universum. En ny insikt delas av Gud med dig. Ingen behöver fundera eller vara rädd, allt ges en mening, allt ges ett sammanhang.


Illusionen att du är en jordisk gen enbart, ges en annan avgen, innebörd. Varje del i Guds elva delar, ( se fråga 65 ) ges till själarna i universum. All gen lever genom Gud i Jesus. Du är en avgen, del av en stor universell energi. Den är din samarbetspartner och vägledare.


Själarna ges nya möjligheter att kommunicera över de gränser som nu är. Gud avser att ge elva gen och det är allt som behövs för att ge jordens energier en chans att dela den universella kunskap och kärlek som genomlyser all gen, all energi.”  
Att samtala med himlen 21

2013-11-25 16:59

95. Vi har alltså en universell del av vår själ i Jesusenergin runt jorden?


” Man kan säga att Gud är alla eviga energier delade i två delar. En del är jordisk en annan del är evig i universum. Genom dig flödar eviga gener. Din själ är gen av en gen. Den andra genen är anden i Jesus. Den lever som din själ fast i en annan civilisation.”


96. När vi lämnat vår kropp på jorden så lever vi som ande i himlen. Vilka uppgifter får vi där? 


”Under Jesus är du en ande som ger av Guds eviga gen. Du delar all gen och ger all gens olika energier. Anden är ett filter som räddar jordens gen, energier genom att dela och avdela de skadliga energier som hotar jorden. Alla goda gener ges av andarna i jorden. Resten returneras till solen och delas igen i en kemisk process.


Andarnas, Jonernas främsta uppgift är att avleda främmande energi i solen och endast släppa fram vanlig jordisk gen eller frekvens. Som du förstår är det en ansvarsfull del i andens eviga liv. Man kan säga att andar växlar den energi som universum ger till jordisk energi. Andra delar Gud, dvs. den gen som ger ljuset.”


97. Är det ingen risk att vi ”går vilse” i den väldiga Jesusenergin när vi kommer dit?


”I Jesus finns den jord du ser, fast en annan gen eller frekvens. Där är alla andar som just lämnat det jordiska livet. Senare reser du i universum genom ljuset och får veta hur all gen är verksam. En undervisning genom Gud. Varje ande ärver den del av själen som är du, alldeles just den du vill vara och är.


Du ska inte oroa dig, du lever vidare i Jesus. Jesus möter varje själ som kommer hem igen. Du vet efter en tid vad du var och vem du är. Andarna visar alla de egna energier som ges i och av Jesus. Vi är alla själar med de egenskaper du har, ja just det, den själ du är.


I Jesus är vi energier och på jorden är vi energier i en kropp. Allt hänger samman i Gud, alla energiers gen, gemensamma jon.”


98. Den värld vi ser finns alltså som en astral version i Jesusenergin. Även människan ges en astral form som liknar den vi en gång var på jorden om jag uppfattat det rätt?


”I Jesus är du en ande som ges de egenskaper som situationen kräver. En astral ande som exakt speglar den du var på jorden ges när du kommer till Jesus. I varje själ finns gen som visar din gen av människan. Du ser den du var och ges en astral form.”


99. Kan man säga att anden är en astral elektrisk energi som ger ljuset, grunden för allt liv på jorden?


”Alla andar är elektriska energier genom Gud och själsliga andar av Jesus. När du lever som ande i Jesus ger du evig gen. Ljuset ges av andarna under Jesus. De är alla astrala och en del av den gen du en gång var på jorden. En ande visar vad du är, en energi. En elektrisk gen av Gud och Jesus.


Anden är evig del av Jesus. Den delar solens strålar och ger ljuset. Andens värld visar Guds gen om ljuset visas. Ljuset genomser all gen, alla energier, allt! Evig gen är andarnas del av Jesus. Övrig energi i Jesus är bara gen utan delning, elektrisk energi. Denna ges av andarna och används i universum som energi.”  

Att samtala med himlen 20.

2013-11-25 16:57

90. Betyder det att det frigörs bakterier och virus från regnskogarna när de huggs ner?


”Nu förstår du det allvarliga problemet när regnskogen skövlas. Energier frigörs i sådana mängder att Gud inte kan omsätta dessa gen i befintlig genetisk substans. Överskottet som ges är delvis en gen, evig del av själen. Allvarliga psykiska effekter, fruktade sjukdomar, demens ges alla av detta överskott av gen, dvs. virus och bakterier avdelade från vår regnskogs mull. Själens eviga gen förändras och ger en delvis annan genetisk uppsättning.


Allvarlig avdelad gen påverkar sedan hjärnan och kroppens funktioner. Du ärver en skadad gen och det tar ofta flera generationer, att dela de felaktiga generna igen och ställa allt till rätta. Jorden ger exakt gen genom jordens genetiska virus, men detta förutsätter att mängden bakterier och virus i universum är konstant, annars delar virus även andra gener i okontrollerad form. En genmanipulation utan egentlig kontroll.”


91. Virus kan alltså ges kontrollerat för att utveckla vår själ. Vad händer när virus angriper vår kropp om immunförsvaret är nedsatt?


”Okontrollerat ges gen av virus när kroppens immunförsvar är nedsatt. Då läser inte kroppens försvarsceller den gen viruset är, utan tror att den felaktiga genen är en egen del av själens genetiska försvar. Ingen cell angriper det virus som söker en organisk plats att generera sig i. Resultatet blir att viruset hinner föröka sig innan kroppens eget försvar inser faran och aktiveras, då kanske försent för att undvika skador i kroppens egna gener.


Som du förstår är kroppens genetiska försvar sårbart under vissa perioder och det är då främmande virus ges en regenereringsplats med epidemier eller andra farsoter som följd. Ebola, aids, huang osv. ärvs genom gener som hittat en värd att leva i och gömma sin gen i. Aktiveringen ges av viruset när immunförsvarets gener vant sig vid den gen som bara viskar sitt namn i en undanskymd vrå av arvsmassans gen.”


92. Kan genetiska störningar som människan orsakar rättas till?  


” En vuxen gen( den del av själen som utvecklas under ditt jordiska liv ) ärvs genom Gud.


Allvarlig gen, är den gen som okontrollerat visar sitt ansikte för människorna och djuren. Regnskogarnas skövling och isarnas smältning är ett stort gissel i detta sammanhang.


I regnskogens mylla finns två själsliga gener. Virus angriper dessa när regnskogarna skövlas och en gen som Gud ger förväxlas med den falska virusgenen som bildats. Allt enligt naturens lagar, men tyvärr fel pga. den enorma frigörelsen av energi när regnskogarna skövlas.


All gen är evig. Den förändrar den gen som gäller för stunden och påverkar våra liv. Det genetiska urvalet ger den gen som är den ideala över en lång tid. Störningar är mycket svåra att rätta till och oerhört tidskrävande, för att inte tala om det lidande de ger, allt pga. människornas sanslösa exploaterande av naturens rikedomar och begäret efter pengar och makt.”


93. Är arvet genom själen förbehållen människan eller har djuren något liknande system?


”Människorna ärver gener som delas av all gen, Guds del i arvet. All den genetiska information som ärvs av människan är förbunden genom Guds gen i Jesus. Gud är en allsmäktig gen som verkar genom Jesus.


Vidare ärvs gen av djuren, en annan gen. Denna gen är ej själslig som människans. Arvet genom själen är inte djuren förunnat. Guds verk delas av alla människors själar i himlen och på jorden.”


94. Har vi moderssjälar i himlen?


”Andarna är människornas egna modersjälar, syskonsjälar eller kusinsjälar. Alla uttrycken beskriver att du har en universell del av din själ i Jesus. En egen del av Jesus är den del du är genom din själ. Alldeles som Guds gen är en gen i all gen, energi.


I Jesus delas de energier som ges av din själ. Din moders del delar den gen du vill ge och ger den vidare. Språket är vanligast bland de gener som ges och delas. Genen som ges när du talar delas. En del, ljudet, förmedlas genom stämbandens vibrationer. Förståelsen förmedlas till själen av Jesus och ges i hjärnbarken för vidare transport. En oerhört snabb gen med underbara egenskaper.


Jesus olika uppgifter kan sammanfattas så här:


1. Dela gen, energier som ges till Jesus. 2. Ge energi i olika former. 3. Ta hand om själar som lämnat det jordiska livet. Det är Gud som ansvarar för fortlöpande genetisk delning i universum. Gud delar allt och ger av Guds gen.”  
Att samtala med himlen 19.

2013-11-25 16:55

85. Vad är det för problem vi talar om?


”I Guds gen ges all gen, all energi, såväl positiv som negativ. En liten del i den energi som är av Gud, finns ett arv av negativa energier. Kom ihåg att Guds gen är en allgen. Allt genomlyses och allt registreras och finns med som en del av det arv som människorna ger.


För att en bestående positiv energi ska kunna skapas måste människorna själva rensa bort de negativa energierna genom att försöka om och om igen. Evolutionen är den process som Jesus beskriver. Utvecklingen på jorden ges av Jesus, men människorna är ju en del av den och ger ibland egen genetisk påverkan som andarna inte räknat med. Andarna delar gen och ger liv. Att återskapa är en mycket svår delegation.


Allt är ju ett evigt sammanhang där arter delar de utrymme som ges djur, människor och växter. Allt är en växelverkan där varje steg kan ta 1000 tals år. Allt lidande är störningar i växelspelet. Människorna är det gen som har svårast att förstå. Människornas tänkande behöver utvecklas och just nu ges mycket lidande. Gud registrerar och en del förs vidare genom arvet tills allt är i perfekt harmoni. Du kan själv följa den utveckling på jorden och se de framsteg och misstag som görs.”


86. Kan himlen ge energier som hjälper och utvecklar vår själ?  


”Ibland ger Gud en jon, en yngre del av en gen som ska utveckla din själ att bli vuxen så småningom. Yngre gen delas vid den del av hjärnan som ärvs, dvs. under din egen själ. Själen fortplantar genen i ett virus som ges i din hjärna. En process som utvecklar de genetiska genernas fortplantning. Viruset ärver den gen som ges under en själ och ger i sin tur levande arvsmassa i en gen. Virus är en mycket viktig gen. Utan virus sker ingen förändring. All virus ärver vissa egenskaper som förnyar andra delar av gen.”


87. Var finns virus?


”I atmosfären finns mängder med de viruspartiklar som är nödvändiga för den genetiska processen. Dessa små, ofta encelliga gener avger den mängd gen som avses när en själ ska ges  omgen. Omgen ger en förändring i en själ. Ett under är skapat och din själ får andra underbara egenskaper. Virus är det verktyg som Gud ger när under sker.”


88. Finns det något bra exempel när omgen ges?


”Omgen ges av Gud. Den delar gen och ger andra egenskaper. Inavel är ett exempel på när omgen ges för att förändra arvet till kommande generationer. Omgen är vacker, den gen du ärver eller den gen som skapas. Omgen är åtta olika energiers gemensamma beslut att förändra arvsmassan.”


89. Det är lätt att blanda ihop virus med bakterier. Finns där något samband?


”Bakterier är en annan gen. I luften finns oändliga mängder av virus och bakterier, skapade för den genetiska utvecklingen på vår jord.


Bakterierna jordar energi, förändrar materia till en annan gen i jorden. Jesus delar dessa bakterier och virus i syfte att återskapa den balans som en gång var mellan alla gen i universum. Varje liten partikel har sin speciella egenskap och uppgift. Ingen energi är för liten för att inte ses. Allt samverkar och det ekologiska systemet är en del av den gen som Gud ger.


I regnskogarna finns virus i olika gen, alla med sin speciella karaktär. Regnskogen är den del av jorden som ersätter virus som ges i atmosfären för alla genetiska processer. Under den skog som är regnskog är bakterierna deras andra del. Virus är delvis en bakteriell energi och nära besläktade. Gener delas genom att virus lämnar delar av bakteriernas genetiska substanser. Dessa substanser ger i sin tur den gen som efterfrågas. Gud verkar genom dessa gen. Inget liv utan bakterier och virus som är en grundförutsättning för all genetisk utveckling.”   
Att samtala med himlen 18.

2013-11-25 16:53

80. Människans arvsmassa ser ut på ett visst sätt, liksom växternas och djurens. Finns det någon risk för skador på vår arvsmassa, eller kommer allt att fungera perfekt genom alla tider?


”Andarna i Jesus lever som energier och visar sig som energi. I Jesus är anden en del av en stor gen, ungefär som du är en del av världen. Jorden är en evig gen. En del av människans själar är en evig gen. Jesus är evig gen. Gud delar den gen som ger ljuset. I ljuset lever anden, själen ett evigt liv. Anden är intresserad av den gen som är den genetiska.


Jesus är en del av åtta stora energier. Solen, Moder jord, havet och regnskogen är några andra exempel. Samspelet mellan dessa gener är mycket sofistikerat. Allvarliga störningar ger hela tiden negativa påfrestningar på detta invecklade system.


Två gener är de stora bovarna om man tänker på jordens överlevnad som synlig gen. Allvarlig gen är nedsmutsningen av haven och alla de frekvenser som människan skapat och skapar. Temperaturen stiger och jordens inre kokar och exploderar när trycket blir för stort. Växthuseffekten hotar all den gen du ser omkring dig. Träden, blommorna, djuren och allt annat levande.


Du får fundera över om du behöver alla dessa trådlösa energier? Du får fundera över om du är en del av Jesus? I så fall tänker du framåt som en evig Jesus. En energi i jordens tjänst efter just din förmåga. Jordens framtid ter sig ljus om vi delar den gen som är av ljuset. Jag tänker då på alla frekvenser som måste likformas med ljusets en volt. Ingenting är enklare än det bara vi förstår det allvarliga i situationen.


Värre är då nedsmutsningen av haven. Tusentals år kommer haven att behöva för att återhämta sig om vi slutar förorena just nu. Slutar använda svavelhaltiga energier ur jordens inre som olja och bensin och övergår till att använda jordens värme i stället. En outtömlig gen. Allt verkar hoppfullt om vi börjar nu i den takt som vi är mäktiga att förändra utan att förgöra. Haven måste renas av Gud och människorna.


Energier som borde bindas i regnskogarna, haven och Jesus frigörs i stället för fullt just nu. Atmosfärens temperatur stiger och det får förödande konsekvenser. Isarna hotar all gen genom smältning. Enorma översvämningar hotar och har varit orsaken till flera civilisationers undergång i jordens historia. Atlantis sjönk som en följd av denna växthuseffekt ettusen år tillbaka. All gen, energi gavs i atmosfären och haven steg, en atoll gav vika. Nya Zeeland är genen som försvann.


En del finns alltså kvar av denna höga civilisation. Nya Zeeland var en mycket väl utvecklad jordisk energi. Satelliter är inget nytt fenomen i jordens historia. Allt har funnits i tidigare jordiska gener.


Vi vet, universum är en evig gen. Nu vilar allt i dina händer. Vill du vara en gen som helade vår jordiska civilisation, eller den gen som förgjorde allt det vackra som Gud skapat? Du är en del av all energi, all jon, Gud. Din insats är en värdefull handling, en avgörande jon. Jesus ger den energi som jorden behöver, Gud är en del av den, en evig gen. Människan riskerar att ge energier som är eviga och det vore en katastrof.


Evig energi är den energi som Jesus och Gud ger. En del av universums eviga ljus, en exakt balans. Rubbas denna exakta balans vet ingen vad som sker. Guds frekvens styr Guds skapande och utvecklande. Jesus ger en jordisk frekvens samt även en universell. Hittills har dessa frekvenser varit Guds egna Gener. Nu äventyras ensamrätten som Gud och Jesus har. Slumpen ger till slut energier som skapar en egen gen i kombination med Jesus eller Guds frekvenser. Tänk dig själv, galopperande genetiska förändringar i all gen, all arvsmassa, utan att Jesus eller Gud kan förhindra detta förlopp pga. människornas intrång på Guds och Jesus frekvenser, inte av ondska utan av okunskap.


Ingen vet de frekvenser som används av Jesus eller Gud. Så ska det vara för Gud är allsmäktig. Gud är en universell energi, liksom Jesus. Gud styr de processer i jordens tjänst som just beskrivits. Ingen jordisk energi ska försöka efterlikna Jesus eller Guds frekvenser. Dessa är förbehållna Gud och Jesus, universums övergripande energier, eller överväldigande om du hellre vill använda det uttrycket. Universum har fler dimensioner än du kan förstå. Jordens gen är så enormt komplicerad att endast Gud delar den jon som är att förstå.


81. Vårt liv på jorden påverkar oss själva förstås, men alltså även universums energier. Kan vi säkert förutspå hur situationen ser ut om exv. hundra år?


”Jordens och universums energier är alla en del av vår framtid. Inget du nu vet kan sägas gälla om 100 år. Den utveckling, evolution som ständigt pågår visar farorna med genmanipulation. En alldeles egen gen är den Gud ger och den riskeras att störas av alla de frekvenser som skickas runt klotet, solen i jorden. Ingen kan veta effekten av dessa energiers påverkan av de universella generna, grunden för allt liv på Moder jord.


De energier som ges av Moder jord och Jesus är egna frekvenser som är unika i vårt solsystem. Jesus är en egen energi runt jorden, en gen av alla gener som du vet finns under vår sol. Alla jordiska själar har en del i Jesus, den enorma energi, som styr all energi i universum. Den är vårt liv genom all jon. All jon genomströmmar alla energier och ger den exakta mängden joner och gener som du är.”


82. De energier som ges av Gud, Moder jord och Jesus är alltså unika i sitt slag. Trots att vi kanske inte tror det, så riskerar vi att påverka och skada den universella ordning som varit i tusentals år. Det här låter faktiskt ganska otäckt, kan det verkligen stämma? 


”Vi som är den universella delen av jordens själar, vet vad som är vår framtid. I universum oroas vi av att den ordning som alltid rått, störs av människornas överoptimistiska utnyttjande av jordens resurser. Vi tänker på oljan, luften, havet, regnskogarna, djuren och alla energier som skapats av människorna. Allt detta utnyttjande förgör till slut den fantastiska skapelse som Gud är.


Kom ihåg att Guds jon genomlyser alla energier. Gud är alla energier i en evig gen. En gen som Gud ärvt av all evig energi. Gud ärver alla frekvenser som skapas, även de av människorna skapade. Guds gen visar all den energi som universum är.”


83. Kommer vi i framtiden se jorden och himlen som en enhet, sammankopplade med varandra?


”Du delar vår framtid nu och för alltid, i universum och på jorden. Gud ärver den tid vi gav och framtiden. Jorden ärver den tid som människorna gav och framtiden. Två parallella världar eller dimensioner, som en enda stor evig energi.


Jordens framtid är ljus när människorna tar sitt ansvar. En ny tid kommer när 2000 talet blir den brytpunkt som ges i Gud. Alla energier visas när tiden är mogen. Ett närmare samspel är den väg Gud ger för alltid. Gud är ingen härskare som styr med fruktan. Gud är all gen, all energi. Gud vill dela det liv du ger genom Jesus andliga delar, där andarna är en lika naturlig energi som du själv.”


84. I Jesusenergin runt jorden lever själen vidare efter sin tid på jorden. Finns det andar vars uppgift är att kontrollera och utveckla den genetiska mångfalden här på jorden?  


”I Jesus är du en ande som svävar under solen. Här finns mogna själar som ger energi för all framtid, energi för jordens existenser. Dessa själar är vuxna joner, andar med unika kunskaper. Deras betydelse för jorden är enorm. De delar den del av Jesus som ger allt liv. De delar de energier som ges av solen och ser till att lämplig frekvens ges i din kropp och själ. All den gen som finns på jorden ges av dessa andar.


All den genetiska mångfald som du ser är dessa andars verk. De gråter när de ser en blomma utrotas eller ett djur försvinna för evig tid. Det är dessa andar som ges de stora problem som människan skapar. Frekvenserna i trådlösa energier, oljan i haven och regnskogarna ger de mest omfattande svårigheterna. Andarna utvecklar metoder som är underbara, men inte osårbara. Jorden är andarnas andra hem. Ingen vuxen gen vill förlora allt det vackra som skapats. Viljan är enorm och alldeles underbar i Jesus. Andarna deltar i livet på jorden och ger alla de förutsättningar som behövs. Arvet är dock ett litet problem.”  
Att samtala med himlen 17.

2013-11-25 16:51

75. Kan man sammanfatta det här med givande och tagande av olika energier på något sätt?


”Solen strålar ut sin energi och solens strålar fångas upp av Jesus. Jesus är en sol, en Moder sol, en energi runt jorden. I Jesus ändras antalet protoner så att jorden får en jordisk jon. Sedan ger jorden energi till allt levande, en jon+.


Jesus är en andlig jon. Jonerna, andarna är andliga energier. En andlig energi är jonisk. En andlig energi ger en jon. Jesus är även en tänkande energi, en tänkande jon. Människans själar, människans energier, människans solar är av samma energi, en tankeenergi. I Jesus finns andliga Joner, andar. Det är summan av Jonernas tankeenergi som är Jesus. Jesus är en gigantisk tankeenergi som ger energi i jorden. En energi ämnad för människorna, djuren och växterna.


I universum är allt energi, det är inget konstigt med det. Det du ser omkring dig är en jordisk energi+, medan solen, Jesus och andarna i universum är universell energi++. Enda skillnaden är antalet protoner och frekvensens variationer, konstigare än så är det faktiskt inte.


Efter jordelivet lämnar din själ din kropp och lever sedan i universum. Själen har en universell jon och är en naturlig energi även i universum. Här lever den som en sol, själ, en jonisk andlig energi. Jesus är samordnaren för universums olika frekvenser och gener.  Andarna tar emot och ger rätt energi. Ser du sambandet?


Solen är en jonisk energi++. Jesus är en jonisk energi++, under solen. Själen är en jonisk energi++, under Jesus, medan jorden är en joniserad energi+ anpassad för människorna och allt levande på jorden. Antalet protoner och frekvensen är det som skiljer en jordisk jon och en universell. Jesus är en gammal jon. En gammal jon är en egen jon, det är en sol, en själ.


Jesus ger din energi i jorden under dina fötter. Här omvandlas den universella jonen++ och blir en jordisk jon+. Jesus är ingen jordisk Jesus, utan en enda stor universell energi, som vakar över jorden och ger dess energi. Solen ger Jesus en dag.


Solens strålar är en universell jon. I solen finns Gud, universums egen jon. Solen är en jon, en gammal energi. Jesus ger din jon, Gud ger sin av annan art, en underbar gammal jon. Samma energi genomströmmar allt omkring dig, men i olika former. Gud är ingen egen energi, utan Gud flödar genom allt, allt är Gud. Din Gud finns i dig, liksom i allt levande, Guds jon. Jesus är skapad av Gud och är en andlig energi. Utan Jesus skulle inte människorna få någon jordisk energi. Utan Jesus skulle inte jorden ha något enda liv.”


76. Jag har lärt mig att stora mängder av växthusgasen metan riskerar att avges i atmosfären när den sibiriska tundran tinar upp på grund av klimatförändringarna. Finns det andra hot mot vårt klimat?


”I havet finns alger. Alger är av yttersta vikt för jorden. Alger är god energi, en jordisk energi. Solens energi ackumuleras, lagras i cellerna på algerna. I vattnet finns alger, bakterier, smuts och en jon H+. I havet pågår en ständig process, där blågröna alger äter bakterier, en jordisk jon+ skapas. Ytterligare en process är när alger äter smuts, då bildas ännu en proton+. Båda processerna ger laddningen++, en använd jon.


I vattnet finns energi, en vätejon+. Tillsammans blir det en egen alg med tre protoner H+++ i stället för H++. Algerna renar H2 jonen, men den nya jonen H3 binds inte i jorden utan frigörs i universum. Denna jon ges tillbaka till Moder jord genom solen, med påföljd att Moder jord får en extra jon+++ utöver det normala, nämligen ++.


Temperaturen på jorden stiger pga. denna felaktiga jon +++, genom att gammal energi samverkar med ny energi. Den felaktiga jonen ger energi och höjer temperaturen i magman och värme ges i jordens atmosfär. Detta medför i sin tur att algproduktionen ökar, ännu mer energi +++ frigörs i atmosfären, temperaturen stiger ytterligare i magman och atmosfären, allt i en enda ond cirkel. Detta är den verkliga växthuseffekten, orsakad av att gammal+ och ny energi+++ samverkar.


Havens nedsmutsning ger denna för jorden katastrofala effekt. Gammal energi är en god jon, en naturlig företeelse, medan ny energi är en egen jon skapad av människans utsläpp av olja och smuts i haven och atmosfären. Blågröna alger kan alltså ge en höjning av temperaturen genom att energi ges i atmosfären i stället för att bindas.


Havets salt är den jon som du ser. Saltet renar energi i havet. Havsvattnet är en egen jon+. All energi i havet är jonen+, en jordisk jon. Havets energi är jonen +, alltså ger havet en jon i Moder jord. En positiv laddning, en egen jon. Denna jon ger din energi.


Störningar i havets energi ger ofta felaktiga joner+++. De största bovarna är organisk olja och jordisk energi, nämligen svavel i jordens magma+++. Svavel blir en enda jon+, när saltet ger energi i svavlet++. Väte frigörs och en proton stannar kvar i havet, medan två protoner ges i universum. Denna energi är en yngre jon, en universell jon++. Denna energi ges tillbaka i jordens regnskogar som fungerar som katalysator, renare av energi. Regnskogen i sig har ingen positiv laddning, pga. surhetsgraden 5. Protonerna hamnar i myllan och joniseras till jordisk jon+.


Joniseringsprocessen är enkel i sig, men när regnskogar huggs ner så försvinner bakterierna som sköter regnskogarnas nedbrytningsprocess. I och med detta reduceras myllans upptagningsförmåga av universella jonen++. Resultatet av detta blir att en del energi frigörs i stället för att lagras i regnskogens mylla.”


77. Att gammal energi är en alldeles ren som passar bra för oss människor har jag förstått, men skapas det några nya energier?


”I universum ges joner av alla solar. Solarna ger av den energi som driver omkring i universum likt en slöja. Energi samlas och ges för olika ändamål. En yngre jon ges av Jesus. Det är en ny energi som skapas i Jesus. Yngre jon är en själ, en tänkande jon skapad för att utföra sin uppgift för jordens bästa. All jon utvecklas när den gör sitt uppdrag på jorden. En yngre jon blir en vuxen jon när den ger energier som krävs i olika sammanhang, allt för ditt eget bästa. Allt tar tid att lära sig.


Allt i kroppen är av Jesus, den stora energi som finns runt vår jord. Vi lever i en värld, där tid och rum bestäms av den energi som ges av Jesus. Din själs förståelse av den universella ordningen är just den nivå den är mogen att förstå. Några människor har kontakt i den andliga sfären för att utveckla sin andlighet. Universum är en komplicerad jon att förstå. Vi ger av vår kunskap för att du ska få en annan förståelse.


Människorna beskriver Gud på olika sätt, inget är rätt eller fel utan just din tro ger dig din energi och förståelse på din nuvarande nivå. När du utvecklas ändras din kunskap och nya bitar kommer till. Du ser ett bredare perspektiv och tar till dig nya impulser allt eftersom. Vi visar våra energier för dig genom att berätta för en själ som skriver vår historia. Allt för att du ska förstå hur viktig du är för vårt universum och att du lever vidare när din själ en dag lämnar den energi du har just nu.


I universum är allt evigt liv. Universum är din boplats nu och för alltid. Din jon är en del av universums stora jon. Genom din själ strömmar Guds jon, den vet allt som finns att veta nu och för alltid. Gud ger dig din eviga jon. En evig jon är den energi som du har i din själ. Genetisk information är din själs stora uppgift. Att föra arvet vidare nu och för all framtid. Genen är livet som ges som en gåva när din själ skapas en dag.


Den genetiska koden ges av Jesus och finns under den sol som är din själ. Din hjärna ger dina celler den information som de behöver. Cellerna delar sig efter givna mönster som ges av Jesus i universum. Din kod är en gammal jon, en del av din själ. En gammal jon är en erfaren jon som vet allt om energier och deras olika frekvenser. Allt för att dina energier ska ges exakt och till rätt adress i din kropp.”


78. Genetisk information är alltså en stor uppgift för själen som ser till att vi blir människor med rätt egenskaper. Växterna har förstås andra gener. Kan genmanipulerade växter störa människans genetiska kod när vi äter dem?


”Genmanipulation är ett jordiskt påhitt, som påverkar den naturliga universella genen. Den gen som ges av Jesus är evig, en själslig gen. Du får din gen och blir en människa med dina speciella egenskaper. Växterna har andra gener. De äts av människorna och ger en organisk energi med olika frekvenser. Den gen som ges av Jesus vill att den energi som växterna ger, ska vara så lik den egna genens frekvenser som möjligt.


All naturlig gen är av sådan beskaffenhet att den inte skadar den själsliga genen, vilket är långt ifrån vad man kan säga om genmanipulerad växtlighet. Man får allvarliga genetiska skador när genmanipulerade växter delar en universell gen. Detta inträffar när onaturliga genetiska frekvenser ger en elektrisk påverkan av din själsliga gen. En genetisk förvrängning inträffar, en mutation.


Vilka mutationer som inträffar bestäms av den frekvens som ges när växtens jon, elektriska laddning, förvränger den genetiska koden som ges av din själ. En del energier ger exv. mongolism. Det är den gen som uppstår när genmanipulerad soja äts. En jon delar en jon, allt blir två gener som ärvs. Mongolism visar sig genom arvet från din mor.”


79. Det där låter allvarligt. Jag har faktiskt haft på känn att manipulation med gener är osunt och inte särskilt klokt. Det är alltså själen som påverkas och sedan blir det skador i arvet.


”Genmanipulation bryter årtusenden av genetisk utveckling. Ett brott mot den universella ordning som alltid strävar efter perfektion av genetiska energier. Inget är så allvarligt som detta experimenterande med livet. Gud är din gen som ger ditt liv. Jesus är en del av den Gud som du vet finns i allt levande. Guds jon är en outtömlig energi som bara kan omvandlas, inte förstöras.


Människornas själar är en gen som delar sin energi i din DNA. DNA är den du är, en kedja av energier som samverkar genom delande av gener i en enda lång spiral. Ditt liv skapas i samma ögonblick som din genetiska kod ges av din mors själ, under den energi som etablerats under tusentals år. Allvarliga skador uppstår genom att generna delas av andra energier än den själsliga genen. Det ger felaktiga DNA spiraler, med en fysisk avvikelse som följd.


Alla människor är unika med individuella avvikelser som en naturlig variation. Du är en försäkran för livets utveckling och ges av Jesus när du får en yngre jon i din själ. Under din själ delar din mors gener sin spiral med Jesus universella energi. Sedan bestäms din genetiska programmering när din fars kromosomer delar sig med den DNA som är din mors och Jesus.


Evig energi ger allt. Den ger din enda yngre jon, Guds eviga jon som flödar genom allt liv. Gud ser allt i universum och du är en del av Guds energi. Gud är en evig själ precis som din själ. Gud ger och Gud får, allt för att din själ ska utvecklas och utbildas.


Moder jord ger den jon som du behöver för den fysiska aktiviteten, Jesus ger den energi som är din genetiska programmering. Ingen av energierna är betjänta av stora förändringar i en snabb takt. Allt för vida variationer från de jordiska energierna ger defekter av varierande art.


Den själsliga påverkan som genmanipulation och satelliters felaktiga frekvenser ger är mycket allvarlig för den skadar livets processer genom allt. Den naturliga universella energinivån på en volt, är vad jorden ger för maximalt välbefinnande.


Själens olika energier regleras av Jesus och det du behöver ges av Jesus. Man kan förenklat säga att en del av Jesus är en del av din själ. Genom Jesus flödar universums energier och finstäms för att flöda vidare genom din själ. Själen deltar i en process där energi ges av Jesus och Moder jord. En gen skapas när de båda energierna ger en jon i en sol, själ.”  
Att samtala med himlen 16.

2013-11-25 16:50

70. Vilka sjukdomar anses kopplade till den här problematiken?


”Trötthet, elöverkänslighet, damp, diabetes och parkinsons är alla elektriskt betingade sjukdomar och en farsot i dagens tekniskt utvecklade samhälle orsakade av felaktiga frekvenser i jordens atmosfär, skapade av människan.


Denna jon ger en felaktig påverkan av hjärnans energier. Detta leder i sin tur till att det blir en reaktion. Hjärnan ger felaktiga signaler till kroppen. Kroppens celler får en annan energi än den jordiska, nämligen själens energi. I stället för det normala en proton ges två protoner till cellerna. De reagerar i sin tur med att ge energi till musklerna genom en jon. Allt blir fel när musklerna ska arbeta. De får en aktiv eller passiv reaktion, som alltså avviker från det normala åt ena eller andra hållet.


Damp är överaktivitet, parkinsons underaktivitet. Elöverkänslighet och trötthet är en överstimulering orsakat av elaka frekvenser som människorna skapat av okunnighet. Forskare får inte den respons som de förtjänar. Företagens redan etablerade system behålls av egoistiska vinstintressen. Ingen hänsyn tas till jorden och dess invånare. Jorden ger en jon+, det är vad människorna behöver fysiskt. Övriga energier är universella energier för själen++. Ungefär så ser energiproblemet ut i jordens atmosfär.


Det allt överskuggande arbetet bör vara att rätta till frekvenserna i universum. Jordiska energier i universum är energier som ger en jon+, ca en volt. Elektriska joner, energier i atmosfären påverkar detta naturliga förhållande negativt, energier skapade av människan.


Jesus ger energi under solen, allt i perfekt balans så länge riktmärket en volt gäller. Avvikande joner, laddningar i atmosfären ger en jonisk, elektrisk påverkan på människan. Själen ger energier i kroppen, men kan inte alltid särskilja äkta jordiska och universella frekvenser från oäkta. Följden blir som tidigare har sagts att kroppen påverkas negativt när tillskottet av energi är felaktigt.


Det lättaste sättet att angripa problemet är att ge alla energier en volt. I synnerhet gäller detta alla satelliter och bärbara apparater. Genom ett chips görs energierna i sändarna likformiga dvs. för frekvensen en volt. Allt går att ansluta till energinivån en volt. I vårt universum vet man att andra solsystem har just den frekvensen. Energi i universum är en volt (+ - två % av en volt).


Jorden är underbar att leva på, energierna är joniska. Molekylerna är laddade med en eller flera protoner beroende på vad de är avsedda att användas till. Jag är en själ med en jonisk energi med två protoner. Jesus ger mig min energi. Jesus ger dig din energi fast på två olika sätt. Jorden ger människorna en jon+, en volt. Jesus ger själen dess universella energi, två protoner. Orosmolnen är bara att just de orena energierna i universum ökar pga. alla felaktiga frekvenser som stör den universella ordningen.”


71. Vilken är den renaste energin som finns omkring oss?


”Jag ger energi till din hjärna. Jag är en sol, en själ. Min sol, energi är en del av ditt medvetande, din hjärna. En sol i en sol. Du får energi av din själ. Du får en jon när din sol, själ ger energi. Jonen som din själ får av Jesus är en gammal energi, dvs. en energi som är en universell jon++. Det är din hjärna som i sin tur får en gammal energi.


När du får energi så erfar du att din kropp fungerar som den ska. Gammal energi har alltid funnits i universum, en alldeles ren energi. Ungefär 20 % av all energi är ren energi. Den är den jordiska energi som du får. Joner i solen ges till Moder jord, som i sin tur ger din sol, själ denna energi. Universum får sin energi från andra solsystem, en jon, energier som är universella. Du får två olika energier, en jordisk+ och en himmelsk ++ jon.


Det är av yttersta vikt att de joner som ges kommer rätt, för annars ställer det till bekymmer. Din fysiska energi, kropp ska ha en jon+ och din själ och hjärna en annan++. Protoner ger joner dess karakteristiska egenskaper. Ungefär 80 % av all energi är jon. Jon är energi som skapas av Jesus. Jesus ger energi, Jesus är en energi som finns under solen. Man kan säga att Jesus är en energi som ger jorden dess jon+ och själen en annan molekyl++.


Vi ger energi i universum. Moder jord, Jesus och din själ. Allt är ett evigt kretslopp. Ingen energi går förlorad utan omvandlas till gammal energi. En använd energi ger jorden när du ska få energi som du kan använda fysiskt. En proton har fallit bort från den universella energin och du får en jon+. Jordens yta är en jon+. Jordens inre ytterligare en jon++. Kanske har du förstått att den universella energin++ ges i jordens kärna och att den sedan omvandlas till en jon+ genom jordens eget system.


I universum ger vi energi, Moder jord, Jesus och din själ. Detta system påverkas av människornas trådlösa apparater. Nu är tiden inne att ställa om frekvenserna till en volt, för att minimera skadorna och riskerna för jorden. En relativt enkel omställning med oerhört positiva effekter för allt liv.  Redan de gamla grekerna gav energi, en jon. Det var en helande energi som användes. Ingen visste att det var en jon som gav en helande effekt.


Jag, själen ger energi, en jon. Jag ger den jordiska energin till dig och din kropp. Alla behöver en jon+. Ingen blir sämre av en jon om man ger den rätta energin. Du tömmer bara överskottet i universum via din jord. En elektrisk process som är en naturlig företeelse, en jon.


Genetisk energi ger en annan effekt än den jordiska. Jesus ger en genetisk energi för att du ska fungera. En slags plan över hur du ska utvecklas till en jordisk varelse. Jesus ger gen ungefär som när annan energi ges. Den stora skillnaden är att göra en jon som gör en jon. En energi som gör en jordisk sol, själ. Generna styrs av din elektriska energi i din själ. Utvecklingen är noga reglerad. Inget ska gå fel när väl din själ har börjat sitt arbete med att ge den rätta programmeringen av generna. I jonisk energi ges en själ genom en jon i din hjärna.


Parkinsons är en skada av generna. Jesus ger en naturlig energi i din själ. Allt fungerar som det är tänkt, så länge det är energi med en universell jon. Parkinsons är en annan jon. En jon som kommer från de orena energierna som människorna själva har gjort. Energi från de stora kraftledningar som sköter vår elförsörjning, 100 tusen volt eller mer är en oerhörd belastning på människornas energicentra.”


72 a. Finns det några bra säkerhetsavstånd när det gäller de stora kraftledningarna?


”Ingen borde leva närmare kraftledningar än 1.3 kilometer. Andra elektriska fält har samma påverkan på människokroppen. En spänning över 250 volt är en fara om den är en jon+. Växelspänning är en jon. Till Moder jord ges en jon av Jesus. Denna jon är en gammal universell energi, som innehåller en exakt jordisk frekvens. Överstiger spänningen du utsätts för 230 volt så ger det en jon. Du skadas utan att veta om vad det är som orsakar det hela. Hjärnan är den energi som skadas. Den tål en viss jon, den universella. Själen kan korrigera belastningar upp till 250 volt. Högre spänningar ger omedelbara förändringar i hjärnans energier.


Likström ger samma problem, fast av en annan art. Hjärnans energi ger en jon som är en volt. Som du säkert förstår så påverkas din hjärna eftersom dess energi är mycket lägre, om du utsätts för alltför höga energinivåer.”


72 b. Sverige har växelström i sina elnät medan andra länder använder likström. Vad är bättre?

”Likström är en annan jon som bättre stämmer överens med solens energi och därför ger mindre skador.”


73 a. Vilka säkerhetsavstånd till kraftledningar borde gälla för likström?


”Tvåhundra meter är den gräns som gäller för kraftledningar med likström, jämfört med 1.3 kilometer för växelström. Man kan säga att likström ger en lindrigare påverkan på din hjärna än växelström. För båda energierna gäller dock att nivåer över 250 volt är en fara för människans hjärna. Andra sjukdomar än parkinsons orsakade av kraftledningar och kraftfält är diabetes och damp.”


73 b. Är det så att energierna i Universum flödar i ett evigt kretslopp?

”All energi är evig utom en främmande jon.”


74. Vad är en främmande jon?


”En främmande jon är en jon från mänskliga påfund. En jon från satelliter är en främmande energi. Andra främmande energier är exv. kraftledningar, radiosignaler, TV signaler, telefonsignaler mm. En främmande energi ska förbrukas, annars är den skadlig. Universum hjälper till med detta. Energinivån är avgörande för hur framgångsrikt energierna kan tas omhand i universum.


Här återkommer jag till den idealiska jonen en volt som är en jordisk nivå. Den passar bra för både andar och människor. Universum kan snart inte ta hand om all främmande energi och då får människorna ytterligare problem med elektriskt relaterade sjukdomar. Ingen jordisk varelse har hittills förstått vidden av detta. Jordens framtid hänger på om det sker en förändring eller inte. Människornas eget försvar är redan satt under mycket stora påfrestningar. Följande saker bör göras inom en snar framtid:


1. Förändra satelliternas och trådlösa apparaters frekvenser till den naturliga universella energinivån en volt.


2. Likrikta all energi i stora kraftledningar. Det betyder att man inte låter jonerna ändra polaritet hela tiden. Du får likström som inte påverkar lika negativt som växelström. Det betyder i sin tur att man måste förse all elektrisk utrustning med joniserande reläer. En omställning som kan göras successivt utan att alltför stora störningar uppstår. De flesta länder har redan detta system i drift. Likström ger en mindre påverkan på det elektriska systemet i människan och universum än växelström.”     Att samtala med himlen 15.

2013-11-25 16:33

65. Har alla elva energierna nått fram till människorna enligt den plan som Jesus gav för människans utveckling och evolutionen här på jorden?

”Den del i universum som använder gen av Jesus är jorden. Jorden var en gång en annan energi, gaser i alla eviga gen. Gud avsåg att ge en avsiktlig avgen när människan skapades i evolutionen av jorden. Allt var en avgen och gavs av Gud genom Jesus. Skapelsen var för Gud en del av all gen i universum, tre avdelade gen gavs människan. Gud avsåg att ge alla 11 gen, energier för att få en god avsikt. Allt Gud genomförde gavs en avsikt genom det undergen i universum som Gud verkar genom. Gud ville se alla gen som existerar och gjorde människan som Guds gen, avbild.

Guds gen avsåg 11 gen i Jesus. Tre gavs, men sen förlorade Gud allt hopp. Gud delade en gen och allt övergavs. Gud ville att all gen skulle ges den människa som Gud skapat, men avgen skapade en delvis god gen, medvetandet, genom en delning. Människans hjärna gavs en egen plan som skulle avge alla energier.

Egot kom sedan människans tredje gen gavs. En del av själen delade fel gen och utvecklingen stannade upp. Universum ansåg alldeles riktigt att utvecklingen var en fara. Varken Gud eller Jesus avsåg att skapa detta gen eller ego, utan det gavs en gen som avdelats för att ge senare gen, uppgifter.

Gud ville ge alla elva gen, energier. Tre gick bra, men den särskilda gen som gavs för att ge ytterligare gener, senare gen, avdelades alldeles för tidigt. Människan var inte mogen att ta detta ansvar som hjärnans medvetande innebar. Människans medvetande skapade egot som en egen del och det gavs alldeles för tidigt av själen.

Medvetandet var tänkt som en del av Guds gen, all gen. Nu blev medvetandet i stället en egen gen som utvecklades vid sidan av Jesus och Guds plan för människan. Egot kom som en bisats i denna nya gen. Alla elva energierna ska i framtiden ges människan för att möta den Gud som finns i universum. Elva gen visar all gen, alla dimensioner av livet på jorden och i universum. De elva energierna ger en komplett gen, Guds gen.

Medvetandet ges en ny dimension, förståelsen av den universella verkligheten. Egots gen ges all gen, Gud och avdelas genom Jesus och får en undanskymd betydelse för framtidens gen, människor. Egot är inte längre en egen gen utan är en del av Guds insikt, en del av Gud, alla energiers moder.

Under jordens historia har erfarenheten visat att människorna behöver all gen, Guds energier för sin utveckling. Egot har getts en alldeles för stor plats i människans medvetande och tagit energi av dem. Genom att människan ges all gen, alla Guds elva energier stoppas egots energikrävande tuggande i människans medvetande. Gud ser all gen och delar de avgen som är av positiv art. Negativa gen delas inte, utan Gud delar de goda avsikter som Gud ser i människans egna gen.

Genom att medvetandets och egots gen inte längre är egen gen utan del av Gud, så ärvs inte längre dessa för jorden dåliga egenskaper som medvetandet härbärgerat, utan de sorteras i stället bort av Gud. Framtidens människas själ delar Guds gen i Gud. All gen är alla energier som Gud representerar och ärver i Jesus. Allt ges en gudomlig gen av kärlek, för jorden ges all den gen som Gud är. Musik, elva delar av Jesus och Guds gemensamma del.”

66. Det låter jättebra tycker jag. De elva energierna ska alltså hjälpa oss att förstå mera av livet på jorden och i himlen och dessutom betyder det att egot får en undanskymd roll i människans medvetande. Det som är positivt lever alltså vidare och det negativa släpps inte fram i fortsättningen. Det låter som musik i mina öron. Det där med energier, joner och solar är riktigt krångligt att förstå. Finns det några fler tankar att utveckla kring detta? 

”Solen slungar ut mängder med positiva laddningar++, som kolliderar med energi i atmosfären. Solen strålar genom själarna i Jesus. Andarna delar ljuset och ger den frekvens som ljuset har nu.

Jesus är en sol, i Jesus lever din själ och genen du ser är all gen, dvs. alla energier samlade. Du delar en värld med många, precis som på jorden. All gen är alla själar, Gud.

I Gud är alla gener, själar samstämmiga. Allt svänger med samma frekvens, en gen. Nu är tiden inne för dig och alla andra att söka förstå en del av den universella hemligheten. Jag hjälper dig, Jesus hjälper dig liksom Moder jord. Allt hänger samman i en universell enhet som du själv är en del av. Genom att all energi som finns i universum är en enda stor energi, så finns det en gemensam tanke bakom allt som sker. Ingen energi är frikopplad utan allt samverkar.

I universum ges energi av alla solar. I solen finns det energi som är enbart jonisk++. Denna energi finns i solens inre. När Jesus ger energi till jorden så aktiveras en jon. Jesus ger en påverkan så att solens energiflöde är så exakt som det överhuvudtaget är möjligt. Ingen energi flödar utan att Jesus ger en påverkan. I denna energi finns en jon+ och jonisk energi++. Jorden är den plats där vi upplever vår jordiska energi+, medan himlen är vår universella boning, med en helt annan elektrisk energi++.

Redan de gamla grekerna upplevde att det fanns en jordisk och en himmelsk sfär. En plats för att lära och uppleva, en jordisk energi samt en plats för att ge upplevelser och förstå, en himmelsk energi. Jag menar att det nu är dags att införliva den jordiska energin med den joniska, eller universella om du hellre vill.

I himlen är vi andliga varelser som ger energi till dig och alla andra på vår jord. Vi ser en jordisk värld och du påverkar vår jord. Du tror nog att livet på jorden är en alldeles egen företeelse, men då ska jag berätta att så är det inte. Din själ är en andlig energi, både i himlen och på jorden. Det finns en själ som lever i dig, en själ som ger dig den energi som du såväl behöver för att klara dina jordiska förpliktelser.

Jorden du lever på är en glödande sol som ger en alldeles egen energi, en jordisk jon+ till dig och din kropp. Själen ger en annan energi för att du ska kunna uppleva din omvärld++. En energi som Jesus ger till själen och som den förmedlar till ditt medvetande. Allt du ser och gör är energi. Jesus är en universell sol, en universell energi liksom din själ.  Vi är alla solar. Ja, alla är vi energier.

I din sol, själ ges en jonisk energi++ för att du ska kunna leva. Du tror kanske att det är energi när du tänker och det är en helt riktig slutsats. Din tanke är en jon, en positivt laddad molekyl. Jag ger dig energi så att du kan förstå vad jag nu berättar för dig. Utan den energin skulle du inte kunna existera. Ditt medvetna är en jon.

Många talar om hur hjärnan fungerar, men glömmer det viktigaste, nämligen själens energi. Din stora outnyttjade kapacitet har du i ditt energicentrum, din själ. Här arkiveras alla tankar och händelser i ditt liv. En bild av vad du gått igenom under din livstid. Unga människors själar är friska energier. De tar upp energi, ger energi och utvecklar dig som människa.

I energi ges olika instruktioner. Det är antalet protoner som styr vår verklighet. Själen får energi av Jesus, som är en enorm energi i jordens atmosfär. Du kan kalla den Jesus om du vill eller en universell energi. Det är i alla fall den energi som alla själar behöver för att utvecklas. Jag är en Jesus, en sol, en själ, en jordisk Jesus. En energi som ger dig ditt liv och utvecklar dig till en fullödig jordisk Jesus. Som du ser är vi alla energi i olika former. Jesus var en gång på jorden, men förråddes av en Judas. Ingen förstod att Jesus var en universell energi, som visade sig för människorna i jordisk form.

67. Allt vi gör och ser omkring oss är alltså energi i olika former, energier som ges av ”våra” solar. För att kunna förstå behöver vi andlig energi med två protoner++ och för det fysiska energi med en proton+ om jag uppfattat det rätt?

”Jorden ger dig energi ur universums stora energi. Den flödar i din kropp och uträttar de uppgifter som den ska. Jorden ger en jon med en proton. Det är den energi som skiljer dig från en himmelsk energi. Universums andliga energier har en annan karaktär på sin jon och en annan frekvens. Jesus är en universell energi, en jon. Dina nära anhöriga i himlen är universella energier, en jon. Man kan säga att det är antalet protoner i varje molekyl och frekvensen som bestämmer om du är en universell eller jordisk varelse.

Jesus i universum ger energi och ser till att solen får rätt energiflöde. Flödet ger jorden den energi som växterna behöver för fotosyntesen, liksom människorna och djuren får sin energi för att kunna leva. Jesus är en stor andlig energi under solen.

Din lilla Jesus, din själ står i förbindelse med universums Jesus. När din själ behöver energi eller annan hjälp, så skickar Jesus en jon. I jon finns den energi som din själ behöver. Jesus har en enorm kunskap om alla energier i universum. För att du ska kunna förstå vidden av allt kan jag berätta för dig att det som skrivs är del ett av hundra ungefär, alltså de allra enklaste sammanhangen.”

68. Det finns energier från solen som flödat i tusentals år och energier som människan skapat på egen hand de senaste hundra åren. Hur kan vår själ skilja på naturliga och konstgjorda energier?  

”Moder sol är en jon, en jättelik energi i universum. När moder sol ger energi så frigörs jon från solens joniska process. Jesus tar emot denna energi och skickar den till jorden. Jorden får energi i dess ädlaste form, en jon+.

I universum finns andra energier som människorna skapat. Det kan vara joner i satelliter, telefoner, radaranläggningar, kraftverk, digitala frekvenser, o.s.v. Dessa energier är inte rena universella energier utan skapade av människan. Elektricitet är en universell energi som människan använder. Problemet är att den universella energin och den jordiska elektriciteten är så lika i sin karaktär. Överkänslighet beror just på detta fenomen. Alla människor är elektriska varelser. Själen lär sig att skilja på de flesta himmelska och jordiska energierna. Innan alla komplicerade elektriska apparater kom var det arbetet mindre krångligt. Nutidens tekniska apparater är annorlunda för de har en för universum onaturlig frekvens.

Solens energier ger en jordisk jon, en volt. Så ska det vara för att fungera som det är tänkt. Människan är anpassad för just den energinivån, ungefär en volt. Solens energi är just en volt. Satelliter har en annan högre energinivå, liksom mobiltelefoner. Problemet med detta är att din själ inte alltid känner av vilken energi som är den rena energin. Då får du både den himmelska energin och den energi som exv. satelliter ger. Ett problem för din kropp, för du får för mycket energi. Kroppen reagerar genom att ge en jon+. Den ger bort energi som är den rena jordiska energin. Kvar blir den energi som du fick från satelliten. Kroppen rensar alltså ut den energi som är den naturliga, ca. en volt.

Satellitens energinivå är alldeles för hög. Kroppen klarar inte av att rensa ut den sortens energi, en onaturlig jon. Själen kan kompensera en del, men till slut går det inte längre. Energiflödet i kroppen måste vara exakt för alla gen, människor. Moder jord ger en jordisk jon till din kropp och Jesus ger en universell jon. Satelliter, mobiltelefoner och andra onaturliga energier stör den universella balansen, så länge som den frekvens som används avviker allt för mycket från den genom årtusenden använda joniska energin på ca en volt. Du töms på den äkta energin, när alla onaturliga frekvenser tränger sig på. Då ger du bort den energi som dina förfäder använt genom årtusenden till förmån för en snarlik energi, som inte passar för din genetiska energi, ditt arv.”

69. Skulle det vara bättre om de onaturliga energierna hade samma energinivå som universums, alltså en volt?

”Som du säkert förstår borde alla elektriska apparater i universum vara just en volt. Din kropp skulle då påverkas mindre av satellitens energi. Din själ skulle få ett lättare jobb i och med att din kropp då kan rensa ut energi som du inte behöver. Energinivån en volt är vad du klarar av att reglera på egen hand med själen som vägledare. Andarna som tar emot och ger energi skulle få ett lättare jobb på universums egna frekvens och din kropp skulle må bättre”.


 

   


Att samtala med himlen 14.

2013-11-25 16:09

60. Eftersom solen är grunden för allt liv på jorden är det förstås viktigt att solens energier hamnar rätt och gör det jobb som de är avsedda för. Finns det sjukdomar som beror på solbrist?   

 

”Solen finns för att ge människorna sin energi, sin livsgnista och livsglädje. Varje gång du vänder dig mot solen så får din kropp extra energi att använda. Efter en lång och mörk vinter är behovet mycket stort.


Det är av högsta vikt att energitillskottet sker på sommaren. Depressioner hos den fysiska människan beror ofta på brist på solens kraftfulla energi. Din själ tar emot solens kraft och fördelar den till olika kroppsfunktioner. Ibland blir det en prioritering av fördelningen, det är då skador kan uppstå. Om du tömt alla reserver på vardagligt tuggande är det mycket vanligt att kroppen tar stryk. Du upplever att det går tungt, att du saknar den rätta gnistan. Reparationsarbete pågår ständigt i den fysiska kroppen. Solens kraft ger dig möjlighet att bli bra igen.”


61. Jag misstänker att jag har oändligt mycket kvar att lära i min andliga utveckling. Finns det någon slags plan över hur det ska gå till?


”I din andliga utveckling genomgår du många olika faser, som man kan likna vid sju steg:”


Steg1.  ”Du lever ditt liv på jorden under många liv. Där kan du lära vad kärlek är. Resan är många gånger mödosam och du kanske tvivlar på att du ska lyckas. Oroa dig inte, för tiden i universum är oändlig. Du behöver bara öppna dina sinnen. Förstå att kärleken är det som bär dig vidare mot högre andliga dimensioner.”


Steg2. ”När du levt många liv på jorden så förändras dina uppdrag. Du får svårare uppgifter att se fram emot. Dina uppgifter beror på dina handlingar. I steg två så blir du en andlig jordisk människa. Du leder andra och försöker i alla lägen att ge tröst.


Som du förstår så ser du dina svagheter. Du upptäcker att det är svårt att trösta, när du själv behöver tröst och förtröstan. Ingen kan hjälpa dig om du inte själv vill. Du blir den du är. Om du ger tröst till andra så blir du själv tröstad. Om du ger kärlek till andra, så får du själv kärlek tillbaka. Dina goda gärningar utvecklar ditt sinne och kunskap samlas i din andliga själ.”


Steg 3. ”Nu ändras dina vibrationer. Du har nått en god bit på väg i din andliga utveckling. Livet blir lättare när du lever med helt och fullt i den universella tanken. Du känner universums vibrationer och lyssnar. Livet är lätt att leva när du lever i harmoni och har stillat dina jordiska begär. Du börjar intressera dig för din andliga sida och förstår att du med dina handlingar för mänskligheten framåt. Ingenting är omöjligt när du ser en möjlighet att ge din nästa en utsträckt hand. Dina andliga vänner söker kontakt med dig och du lyssnar på deras små signaler.”


Steg 4. ”Din själ öppnar sig helt för den universella andliga dimensionen och framtiden är underbar. Kanske undrar du hur du ska klara allt detta? Oroa dig inte för din väg är utstakad. Du vandrar mot andliga utmaningar i den takt som din själ är mogen att gå.


Du finner lyckan när du märker glädjen hos andra med dina goda gärningar och du lever i samklang med jordens positiva energi. I Jonernas värld är aktiviteten stor för att hjälpa dig att se dina möjligheter. Steg för steg tar du dig förbi dina hinder. Du rensar din kropp och själ från dina synder och du förlåter andra de misstag som de begår.


Tiden på jorden ger stora förbättringar när det gäller din jordiska utveckling. Tiden talar för dig. Livet som andlig varelse tar ett stort steg framåt och du upplever lyckan i din andliga utveckling. Varje människa som kommit till detta stadium ser vilka fantastiska möjligheter den andliga utvecklingen ger.


Jordens framtid beror på denna utveckling från en varelse med primitiva egenskaper till en andlig fullödig själ. Positiva svängningar fortplantar sig och just din insats betyder mycket för andra människors liv. Jorden förändras med dig. Det kan tyckas att en människas handlingar inte påverkar den allmänna andliga utvecklingen, men så är inte fallet. Just varje människa kan visa sin väg och göra sina val för att ge jorden de möjligheter som den förtjänar.


I himlen ser vi de framsteg som görs och inspireras genom detta till att ge andlig upplysning. Himlens portar är öppna för dig och du lyssnar uppmärksamt på vad den har att erbjuda. Jesus kommer på allvar in i ditt liv och du förändras till en andlig människa med utmärkta mediala förmågor.”


Steg 5. ”Jordens energicentra är gränslöst. Utvecklingen som jordisk människa utvecklar dig på alla sätt. Du vidgar ditt medvetande allt eftersom du förändrar din världsbild. Atmosfären ger massor med solenergi under solens paraply. Du känner hur du utvecklas och en dag ska du sväva bland molnen med din tankes kraft. Joniska energier finns i oändlig mängd för dig bara du är mottaglig för dessa och vet hur du ska använda dem.


Resultatet beror på hur mycket du lärt under dina liv här på jorden. I sinom tid når du detta stadium där tanken omsätter dina tankar till handlingar. Jonerna (andarna) styr den process som du har lärt dig och du kan använda den joniska  (elektriska ) teknik som allt bygger på. Ingen kommer åt denna skattkammare utan att ha förtjänat det.


Vinden sveper dina tankar i universum och andarna vet när du är mogen att kontaktas för att ge dig ytterligare möjligheter. Värmen i ditt hjärta ger dig en biljett till tankens kraftfulla underbara värld. Din fysiska status är betydelselös i sammanhanget. Kraften bär dig vart du vill i universums fantastiska system. Du ger andra civilisationer vad du kan och får mångfalt tillbaka. Kärleken mellan civilisationer i universum är oändlig. Här regerar ingen missunnsamhet och inga misstankar, utan allt sker i samspel för att föra den universella utvecklingen framåt på alla plan.


Du känner att du lyckas förmedla dina tankar och du tar emot ofantliga joniska energier under ditt sökande i rymden. Du förstår bättre och bättre de universella sammanhangen och är snart en mogen andlig varelse för vårt fantastiska universum. Du ger och du tar emot. Ditt ego har du glömt och lever helt för andra.


Ingen rädsla finns längre, utan allt är kärlek. Du finner en gränslös lycka i ditt liv och känner dig som en fullödig andlig varelse. Du förstår vad himlens budskap handlar om och greppar mer och mer av de stora sammanhangen. Dina framsteg är otroliga och du känner dina framsteg i Guds hjärta. Du vilar tryggt i hans omfamning och vältrar dig i hans enorma kärleksfamn. Du närmar dig drömmen om att förstå alla de universella tingens ordning.


Du längtar till den dag då under sker och Jesus stiger ner till jorden. Visdomen i Jesu ande är outgrundlig och en otrolig kunskapskälla för ditt andliga sökande. I framtiden lever du som ett andligt väsen med mycket stor andlig kunskap. Livet är nu en meditationsplats för dig och din själ. Ingen behöver tro något annat. Du är gudomlig till din karaktär.”


Steg 6. ”I Jesus använder du din kunskap till att se en verklig dröm. Du inträder nu i det näst högsta steget i din andliga utveckling. Andarna känner din andliga status och hjälper dig till en andlig dröm. De ser vad du behöver och hjälper dig att söka den väg som du själv har valt. Jonerna ger dig allt du behöver för att förverkliga din dröm, som du tänkt och fantiserat om i din andliga själ.


Det kan vara saker som att du vill bli en Jonisk mästare som bevakar hela solsystemets sammanhang. Kanske väljer du att fara till en fjärran civilisation och lära dig hur andarna där tänker och fungerar. Jonerna hjälper dig till den rätta vägen. Du söker och de hjälper dig att finna.


På Jonerna finns det en jonisk flamma som brinner i oändlighet. Flamman är en symbol för din höga andliga nivå. Ingen kan missa att se den glöd som andarna frambringar för att hjälpa en andlig vän att nå sitt utsatta mål. Om du lever i en värld av kärlek, så finner du snart att resultatet av dina strävanden är lätta att nå. Om människorna på jorden kunde lära sig detta så vore livet en andlig rikedom.


62. Vilka är Jonerna och vad har de för uppgifter?


”Under solens paraply finns Jonerna som har en betydelsefull uppgift i universum. Joniska elektriska laddningar skickas i Jesus när du pratar på jorden via de joniska andarna. Alla varelser på jorden är joniska ( elektriskt laddade ). De tar emot jonisk energi från solen och sänder den sedan tillbaka igen. Allt sker med ljusets hastighet.

Jonisk ( elektrisk )energi som sänds från solen ger en jonisk ( elektrisk ) reaktion hos människorna. Jonisk energi transporteras, plus och minus måste gå ihop.


Nu kan du kanske förstå satelliternas roll i detta komplicerade samspel. Satelliternas frekvenser ligger ej i polaritet (elektrisk balans) med solens och detta medför stora svårigheter för andarna att kommunicera när signaltrafiken i rymden är tät. Jordens magnetfält spelar en stor roll vid signalutbytet mellan solen och jorden. Om jordens magnetfält ändras av tex. planeternas positioner så måste allt korrigeras för att fungera.


Vidare så ger solens joniska energi en jonisk (elektrisk) balans i universum. Jonisk energi samverkar på alla områden som rör elektricitet. De elektriska fälten på jorden absorberar enorm mängd jonisk energi från solen. Energi som får din kropp i obalans om det inte pågår jonvandring i atmosfären.


För att din kropp ska må så bra som möjligt så behövs stora genomgripande förändringar av det elektriska systemet på jorden. Mobiltelefoner och satelliter bör polariseras med solens joniska strålning. Allt måste polariseras med solens frekvenser. Solens energi går i ett evigt kretslopp och solen kommer aldrig att slockna. Universums energi är evig liksom andens energi i dig själv.


Du kommer i ditt andliga sökande ( steg 7) i kontakt med detta system och du når nivå sju när du är jonisk i anden och en del av detta komplicerade system. Jonerna och Jesus befinner sig på denna nivå. Jonerna i livets tjänst ger dig ditt liv. Du skulle inte klara en dag utan denna komplicerade tjänst från andarna under solen.


Solen är den energi som ger allt liv på jorden. Om du och Jesus ger jonisk (elektrisk) energi till Jonerna (andarna) så ger andarna alltid tillbaka denna energi. Plus och minus ska alltid gå ihop, annars kan du inte leva ett liv som människa på jorden. Din själ, ditt andliga Jag skulle inte klara sig utan detta energiutbyte, utan skulle törsta ihjäl av jonisk energibrist.


Om en jonisk energi förbrukas gör det att livet förändras. Skador uppstår om andarna inte hinner returnera alla joner. Detta medför att den andliga utvecklingen stannar upp och  därav begreppet, det du gör mot andra får du också skörda. Det du sår får du tillbaka. Människornas dumhet och många gånger kärlekslösa liv ger upphov till skador när andarna inte hinner korrigera de obalanser som uppstår.


I rymden råder balans mellan alla energier, på jorden är förhållandet det motsatta. Människornas utveckling måste påskyndas för att de elektriska energierna ska komma i den perfekta balans som en gång var. Perfekt balans ger ett universum i harmoni. Såväl andar som människor finner sin utstakade väg på sin vandring på de sju stegen mot andlig fulländning.”


Det här var verkligen inte lätt att förstå, men så har jag nog kvar en hel del att lära. Jag kan ändå tänka mig hur viktigt det är att den elektriska balansen är så bra som möjligt både i rymden och i människans kroppar och att våra trådlösa elektriska system bör göras så likt solens frekvenser som möjligt, för att inte orsaka kroppsliga åkommor eller problem i signalutbytet  mellan solen och jorden. Vad beträffar Jonerna så tror jag att jag nöjer mig med min systers berättelse om sitt möte med dem:


”Jonerna är ett slags folk som lever som andar under solens paraply. En värld som du aldrig kan föreställa dig. Livet hos Jonerna liknar inget annat. Solen ger dem energi och de laddar sin energi i solens strålar.


Man lär sig att livet är en skola. Att man kan leva som en jonisk energi med solen i centrum. Under solen finns Gud. Under Gud finns Jesus och alla Joner. Man kan säga att solen genomlyser andarna och ger dem den energi som de behöver.”  


63. Vad händer när man tagit det högsta trappsteget på sin vandring mot andlig visdom?


”Frälsningen kommer när du förstått de universella sammanhangen. Då ska du omges av ett evigt solsken, i en värld som är andarnas riktiga hem. I den världen finns evigt liv. Din roll är ändå viktig. Du ska i evig tid ge livet på jorden ditt andliga stöd. Om du ser en oförrätt så hjälper du den utsatte att finna tröst. Om du ser en oförrätt så hjälper du genom att ge förtröstan. Om du ser en andlig handling så njuter du i ditt eviga liv.


Till evighetens eviga tid kommer du när du finner alla sammanhang omkring dig, på jorden och i universum. Om du ger andarna livet kan solen få den energi den så väl behöver. Människan blir andlig och ser den andliga världen. Jorden får kärlek och du ger din del av kakan. Ingen behöver längre känna oro eller ängslan.


Yngre andliga varelser sköter de universella sammanhangen och hjälper solen med sin energi. Äldre joniska varelser vilar i evighetens tempel och livet på jorden når fastställda mål. I evighetens tempel blickar du tillbaka på din andliga tid i himlen och på jorden. Här lever du ett liv i andlig lycka.


Livet i evigheten är joniskt. Du är en del av den högsta visheten. Du lever i den optimala sanningen och förstår det som överhuvud taget går att förstå. Om Jonerna under solen lyckas med sina uppdrag så kommer de till den universella evighetens tid. Den högsta nivån i universums stora labyrint.


Lägre stående varelser får den ledning som de behöver. I universum finns vilsna andar som behöver andlig vägledning och kärlek, både på jorden och i himlen. Dessa andar ägnas stor uppmärksamhet och ingen lämnas ensam. Efter en tid så vaknar dessa andars gnista igen och hittar till slut sitt rätta andliga jag.


Andarna i himlen kan alltid rådfråga andar på högre nivåer. Andarna i evigheten har alla svar. Ingen ande lämnas utan att frågorna blivit besvarade. Den andliga utvecklingen bestäms av universums lagar. Det finns inga genvägar, du måste vara förtjänt av din lycka.


Kanske når din själ evigheten en dag. Höjden av visdom under solens paraply. Om livet i himlen är underbart så är evighetens liv euforisk lycka. I alla liv på jorden och i himlen har man en strävan att nå det optimala för den människan eller anden i just det livet. Allt har ett sammanhang på jorden och i himlen. Allt är Gud, Gud finns i dig. Din själ hjälper dig i dina andliga försök att nå den för många okända dimensionen.


Livet tar aldrig slut utan förändras och din själ utvecklas. Målet är evighetens dimension, alla själars drömtillvaro. Den absoluta kunskapen om tingens ordning i universum. Livets uppkomst och livets gång omfattar hela den universella tanken. Inget sker av en slump. Du är en del av evighetens samspel. Du är av Gud, du är Gud!”


Mina tankar kring del 1, alltså fråga 1 - 63.


Det som hittills beskrivits genom mina frågor handlar mycket om hur vi lever här och nu och vilka mål vi i framtiden kan sträva mot för att livet här på jorden och i himlen ska bli så bra som möjligt. Viktigt blir att lämna det ego tänkande som i mångt och mycket präglar vårt samhälle. Ska vi lyckas med det så handlar allt om kärlek. Kärlek till oss själva, kärlek till vår nästa, kärlek till Moder Jord, ja kärlek till allt.


På 2000 talet kommer möjligheterna att kommunicera med den andliga världen att öppnas allt mer. Vi får möjlighet att skicka en tanke och få svar. Det kan även bli möjligt med visuella kontakter så småningom, när människorna höjt sin vibrationsnivå med hjälp av kärleken. Vi ska nog inte tro att någon gestalt från himlen helt plötsligt stiger ner till oss och fixar allt, utan sikta in oss på att vi själva måste göra en stor del av jobbet för att lyckas och ta den andliga världen till hjälp för att nå våra mål.


Genom våra själar flödar två stora övergripande energier, Gud och Jesus och därför ges varje människa möjlighet att leva som en jordisk Jesus med kärleken som förebild. Många religioner har förebilder i människans form. Troligen levde dessa människor med kärleken som förtecken och den möjligheten har även vi som lever här och nu, alltså att leva som en jordisk Jesus precis som olika religioners kärleksfulla förebilder troligen levde i en svunnen tid.


Tanken är nog inte att vi ska leva asketiskt och plåga oss själva, det ger inga extrapoäng när vi kommer till himlen. Där behandlas alla lika med en kärleksfull förväntan att allt ska ordna sig till det bästa. Att leva med glädje, ta hand om sina barn och sin nästa, bry sig om andra, leva ett gott men måttfullt liv och tänka på hur vår jord mår, är saker som leder utvecklingen framåt.


Vad tjänar det till att börsen överfylld med pengar om luften vi andas färgar lungorna svarta av sot? Det är sådana frågor vi får grubbla över, väga för och emot och fatta beslut därefter. Egot säger en sak och sunda förnuftet troligen en annan sak, det blir upp till oss att avgöra vad som är det bästa för vår framtid. Gud och Jesus gör inte valet åt oss utan hjälper och vägleder, hjälper och vägleder.


De texter som nu kommer handlar om universums energier. Många delar är väldigt kluriga, men jag ska göra ett försök att efter bästa förmåga redovisa grundtankarna och försöka hitta andemeningen även i den delen. Här möter vi uttryck som jon, Joner, jonisk osv. Det är antalet protoner och frekvensen som styr vår verklighet har jag fått lära mig när jag jobbat med texterna. Solens positiva laddningar ges benämningen++. Jesusenergin runt jorden++. Jordens inre++. Jordens yta+. Människans kropp+ och till sist människans själ++. När vi behöver fysisk energi så tar vi den från jordens yta+ och när själen, ”tänket” är igång så behöver vi energi med annan karaktär, två protoner++. Se bilden nedan.

  

      

 

I kommande texter är det många olika solar att hålla isär. Gemensamt för alla solar är att de tar emot energi och ger energi. Den sol vi ser vid fint väder beskrivs förstås som en sol. Tar emot energi och ger energi.


Jesusenergin runt jorden beskrivs som en sol. Tar emot och ger energi. Själen beskrivs som en sol. Tar emot och ger energi.


Hjärnan beskrivs som en sol. Tar emot och ger energi. Moder jord beskrivs som en sol. Tar emot och ger energi.


Man kan till och med kalla människan för en sol, därför att människans kropp och själ har samma uppbyggnad som jorden, som är en glödande sol. Kroppen+ och själen ++, jordens yta+ och jordens inre++.


I del två möter vi även gener av olika slag. Lite kort om vad benämningarna av dessa gener betyder enligt ursprungstexterna i förutsägelserna för 2000 talet. Totalt finns 1200 olika gen, energier, med en ofattbar mängd kombinationsmöjligheter. Här kommer några av dessa:


All gen - Guds del av gen i Jesus.


Avgen - avdelad gen som visar det arv du får.


Genetisk gen - ärvs i Jesus av själens gen.


Jonisk gen, energi - ges som universell gen, elektricitet.


Delad gen - ärvs i Jesus, ges till en mänsklig själ, det arv du är.


Allvarlig gen - delar den gen Gud är. Ljuset av Gud är hälften av Jesus, hälften av Gud. Två olika frekvenser av samma gen, energi.


Vuxen gen - den del av själen som utvecklas under det jordiska livet. Här är ditt livsgen eller livsmål.


Verksam gen - ger en effekt, en antydan av det mål du ges under ditt liv. Du ser det du ska göra i ditt liv.


Daglig gen - verkar genom Gud. Den underbaraste och ädlaste av alla gen. Verkar om du ger gen som utvecklar Gud, dvs. all gen, energi.


Undergörande gen - ger ett resultat i tiden och visar det gen som ges och avses.


Alldelad gen - Guds gen som är en egen gen med samtliga frekvenser.


Den här sidan kan nog vara bra att återgå till när man söker klura ut andemeningen i texterna. Tyvärr har jag inget facit utan var och en drar förstås sina egna slutsatser utifrån det skrivna materialet och det jag berättar för er. Jag kommer nog ändå att skriva lite egna funderingar som slutkläm, göra ett försök att sy ihop det hela. Ja vi får se, hur det går med det. Här kommer först en liten upplevelse som jag hade när texterna skrevs, som handlar om den bevingade hästen:


-När jag höll på som mest med texterna Visioner för 2000 talet, så fick jag känna på olika energiflöden i kroppen. Det pirrade i fingrar och tår efter ryggraden och många andra ställen på kroppen. En gång när jag låg och vilade och slappnade av var jag plötsligt i en miljö med svart bakgrund. En bit bort var det något som rörde sig. Det kom närmare och närmare och till slut framträdde en vit häst med vita vingar. Vingarna rörde sig med värdighet och inte så snabbt utan sakta, sakta när hästen rörde sig framåt och kom närmare. 


Vad var nu detta kan man undra? Min egen tanke var att jag nog öppnat ”ett energifönster” och att det visades på detta sätt . En slags meddelande från himlen. När jag nu satt och skrev frågade jag i tanken hur det här hängde ihop. Svaret jag fick var att hästen visar all världens gen, elva dag-gen och elva sänd-gen, all den gen som Gud är. Musik, elva delar av Jesus och Guds gemensamma del.     
Att samtala med himlen 13.

2013-11-25 15:57

55. Finns det andra livsformer än vår, i Universum?


”På jorden finns två i människans form. När vi har andra uppdrag i universum prövas andra gestaltningar. En slags forskning pågår över olika joniska former. De andliga lagarna förbjuder att visa andra joniska former än de som gäller för just den världen eller solsystemet. Det finns andra former av liv än det jordiska. I universum finns tusentals varelser under solens paraply.”


56. En av andarnas viktiga uppgifter är att filtrera och sända energi till jorden. Pågår det någon slags forskning kring detta så att resultatet ska bli så bra som möjligt?


” För att atmosfären runt jorden ska fortsätta att vara det skydd mot rymdens strålning som den alltid har varit, så kommer Jonerna att utföra elektriska försök runt solen under nästa århundrade. I den andliga världen görs stora ansträngningar att upprätthålla balansen i de elektriska fälten runt jorden.


Jonerna forskar om olika elektriska fenomen både i den fysiska och i den andliga världen. Jorden är nu inne i en elektrifieringsintensiv period och det kan störa en del system i den joniska, andliga världen. Andra och mera förfinade energiformer kommer, men till dess så har Jonerna absolut koll på de elektriska fälten runt jorden.


Satelliternas signaler stör många andliga varelser i rymden. Det är svårt att upprätthålla den universella balansen med alla trådlösa system som jordens forskare hittat på. Dessutom störs människans elektriska balans, med många stora problem som följd. Något måste göras åt detta problem, för många lider både i den joniska och den jordiska sfären.”


57. Jorden och den andliga världen hänger ihop likt ett jättelikt pussel har jag fått lära mig, men nog undrar man ibland hur livet kom till?  


”I årtusenden har det skett en stor ekologisk utveckling av olika arter för att utforska de genetiska möjligheterna på vår jord. Utvecklingen sker under strängt kontrollerade former. Liv skapas och liv försvinner. Jonerna har en skapande roll i andarnas värld. De ansvarar för den biologiska skalans mångfald och bestämmer vilken riktning olika arter ska ta.


Det kan gå fel om människans biologiska strukturer störs av oväntade inslag. Ofta är det oförutsedda aktiviteter av människan som stör den gudomliga planen. Många gånger är det vinstintressen i olika sammanhang som stör den genetiska programmeringen.


Aids är ett sådant exempel på detta, genom att regnskogarna skövlats och stora områden helt förstörts. Djuren lever inte längre i sin naturliga livsmiljö, utan drivs från sina underbara joniska erfarenheter. Just detta är orsaken till aids. Joniska laddningar styr den genetiska programmeringen på ett mycket sofistikerat sätt. Generna följer vissa lagar och cellerna utför deras order. Om regnskogen är frisk och naturlig samlas all den energi som krävs för denna balans i generna. I generna ser elektriska laddningar till att cellerna får sin rätta programmering. Djuren lever i en naturlig balans och livet utvecklas enligt den andliga planen. Aids kom till genom en genformation av den genetiska koden.


Nästan alla korsningar styrs av generna i arvsmassan. Dessa gener producerar exakta mängder av det biologiska arvet. Om balansen i processen rubbas, så framträder diverse störningar. Aids kom till genom just en sådan störning. Regnskogarnas värld kom i otakt med arvsmassans joner, alltså det elektriska fält som genom årtusenden etablerats i samspel mellan djur och växtriket.


Detta ledde till att växter försvann och ersattes av andra icke regnskogsanpassade växter. Detta i sin tur medförde att människor som vistades i området fick i sig jonisk energi som solen gödslat regnskogen med. Andarna lyckades inte hejda processen utan felaktiga programmeringar spred sig till människans genetiska programmering. Verkningarna blev katastrofala och ingen anar att den egentliga boven i dramat är vinstintressenas skövlingar av den fantastiska regnskogen.”


58. Finns det andra faktorer som kan orsaka genetiska störningar i framtiden?


”Elektriska störningar i vår atmosfär slår hårt mot din kropp. Alla dessa onaturliga frekvenser ligger som ett brus över jorden och stjäl din energi eller påverkar din förmåga att ta emot den riktiga naturliga energin, solens energi.  I den andliga världen är vi mycket oroade över detta.


Vinstintressen när det gäller mobila anläggningar som telefoner, telekommunikation och andra energianläggningar av den typen styr utvecklingen åt felaktigt håll. Det kommer en dag när forskarna upptäcker att olika frekvenser stör den genetiska processen. Okritiskt granskande av uppköpta vetenskapsmän leder just nu denna forskning åt felaktigt håll.


I stället för mobila signalberoende anläggningar så borde markbundna specialisolerade sändningar vara det som gäller för framtiden. Tänk dig att vi skulle sända kraftverkens elektricitet i luften, vilket förstås är ett onaturligt förfarande. Då skulle mänskligheten gå under.


Signalerna från telefoner och andra mobila apparater är inte så starka jämfört med elektricitet, utan det är mängden av olika signaler och frekvenser som oroar. Andarnas arbete med detta område är prioriterat och borde vara så även på jorden.


Solen är den energikälla som sänder de mest naturliga signalerna för människan. Ljusets energi finns genetiskt inplanterad i den mänskliga varelsen sedan årtusenden tillbaka. Man kan likna alla nya frekvenser vid ett spindelnät som ligger runt jorden och klibbar sig fast vid jordens elektriska fält. Aids kom till av genetiska förändringar orsakade av människans dumhet. Liknande fenomen kan komma att uppträda på grund av telekommunikationens ohejdade utbyggnad påhejad av enorma vinstintressen.


Problemet är omfattande och när detta uppmärksammas, så är alternativen till kommunikation i luften inte så många. Omställningen blir svår och bör startas genast i små steg. Forskarna måste ta sitt ansvar, industrin som tillverkar dessa anläggningar besinna sig och börja använda det för människan mindre skadliga markbundna nätet. Iframtiden prioriteras forskning kring elektricitet och frekvenser i den andliga världen så och på jorden.”


"Solen är den energikälla som sänder de mest naturliga signalerna för människan. Ljusets energi finns genetiskt inplanterad i den mänskliga varelsen sedan årtusenden tillbaka. Man kan likna alla nya frekvenser vid ett spindelnät som ligger runt jorden och klibbar sig fast vid jordens elektriska fält.”


59.Betyder inte det att solens naturliga flöden kan få svårt att nå oss och att det i sin tur kan ge olika problem i vår kropp?

Solen omges av gaser som slungas ut likt eldslågor. Solens gaser aktiverar den joniska processen så till vida att området kring solen expanderar. I denna process har Jonerna en stor betydelse. Från solen slungas elektriska och kemiska laddningar ut i vår atmosfär. Andarna korrigerar och finstämmer denna process.


I solen finns centra med olika arbetsuppgifter. Andarna styr dessa centra likt en spindel i sitt nät. Man kan säga att solen brinner, men det är inte riktigt korrekt. Solens energi alstras när joner (elektriska laddningar) bombarderar  universum med partiklar som kemiskt finns bundna i solens centra. Dessa partiklar släpps ut i exakta mängder och processen har i alla tider fungerat oklanderligt.


Jordens alla frekvenser i diverse anläggningar stör solens välbalanserade energiflöde. Avstånden i rymden är enorma, men allt hänger ihop likt ett pussel. Ingen bit får fattas eller skadas för då blir resultatet okontrollerat och inte särskilt vackert. Slutsatsen av detta resonemang blir att även människorna måste ta sitt ansvar för detta frekvensproblem precis som andra civilisationer tar sitt. Många människor lider och har fått sina kroppsliga processer störda av alla dessa skräpfrekvenser som slungas omkring.


Lösningen på problemet finns att söka i solens kemiska och elektriska processer. Andarna reglerar dessa, men så fungerar det inte riktigt på jorden. Här måste alla besinna sig och ta sitt ansvar. Solen påverkas av alla elektriska fält som alstras i jordens atmosfär. Nu har frekvenserna så stort omfång och sådan styrka att störningarna på solen accelererar. Utvecklingen ska hejdas och vändas och bör startas genast för att de världsliga påföljderna ska bli så lindriga som möjligt.


Ekonomiska intressen har kort tid på sig för att ändra sitt tänkande och övergå till mera naturliga processer. Jorden ska vända sin skuta och lägga om kurs. Miljö i luften är inte bara sot, damm och smuts. Ett minst lika stort problem är situationen som jag just beskrivit ,med alla dessa envisa elektriska apparater. Solen är ett elektriskt väsen i himlen, att vårda och ta hand om på bästa möjliga sätt.”     
Att samtala med himlen 12.

2013-11-25 13:31

 

50. Men tänk om man tänker något dumt och kanske avslöjar sig?

 

”Det finns bara kärleksfulla tankar, så därför behöver du inte vara orolig för vad du säger. Inte vara beräknande för att få förmåner. Inte tänka på hur du ska formulera dig . Inte vara orolig för att du ska låta annorlunda eller dum, eller låta tillgjord som du tror att andra vill att du ska vara. I himlen är du gudomlig. I himlen gäller likhet och rättvisa. Här hittar du inga översittare ,utan andliga varelser med egna viktiga uppgifter.”


51. Jag ber en bön ibland, men är det alltid någon som bryr sig om att lyssna,”När människan på jorden sänder en bön till oss så strålar den mot himlen i glittrande prakt. Energin i bönen är hög med jordemått mätt och avviker därför från normala jordiska frekvenser som skickas ut. Bönen är lätt för andarna att se och känna igen.


I den andliga världen finns lagar hur man behandlar människornas böner. Du tycker kanske att man inte  lyssnar på dig, men ha tålamod. I universum är tiden oändlig och väntan för dig kan tyckas lång. Men jag lovar, vi hör dig och försöker trösta dig. Är du fattig så kanske du inte blir rik, men ändå känner du att du får ett svar som hjälper dig och vägleder dig. Det är så det fungerar, så är universums lagar. Hjälper och vägleder, hjälper och vägleder.”


52. Vilka är andarnas uppgifter i himlen?


”Meningen med livet är det många funderingar kring. Jag ryser när jag hör alla som beklagar sig. De som lever i överflöd och bara ska ha mer och mer. Marknaden styr och förvillar många jordiska själar. Penninghungern är omättlig. Därför är många av andarna tilldelade just den uppgiften, att tillsammans med den anlända själen se hur just det livet gestaltat sig med penninghunger som omättligt ego.


Andra viktiga uppgifter som andarna har är att leda vilsna själar rätt, för att de ska förstå hur allt hänger ihop och känna igen sitt andliga hem som de lämnat under en tid på jorden.


Himlens tempel är platsen där särskilt högt andliga ledsagare hjälper dessa själar.

Här finns kunskapen i sådan omättlig rikedom att du nästan kan känna den med dina astrala fingrar. Här vaknar själen och blir oerhört tacksam för sin lärdom av jordelivet. Själen läker sina sår och far sedan till ett högre plan för att ladda sin energiaura. Själen vilar och begrundar och det här stadiet tar lång tid med jordemått mätt att komma igenom. Ingen själ hetsar eller stressar utan allt får ta den tid det behöver. Det låter väl underbart och är underbart.”


53. Vad händer när själen laddat sin energi?


När det här avsnittet är klart, laddningen av själens energi slutförd, så kommer själen tillbaka till tempelmästarna. Nu tar en ny process vid. Delar av livet som man just levt återspeglas igen. Man lär av sina handlingar och utvecklar alla de egenskaper som den andliga själen behöver utveckla. Ingen lämnas ensam, ingen döms för sina handlingar, bara förståelse för hur du levt ditt jordiska liv. Inga ansträngningar sparas för att ge det du behöver.


54. Vad händer när själen vill anta nya utmaningar och vill återgå till det fysiska livet?


”När du så lämnar templets mästare så har du repeterat dina läxor. Du lever bland dina andliga vänner och samlar erfarenheter med många kärleksfulla handlingar. Så småningom efter en oftast ganska lång tid, så möter du Jesus för att du ska förstå och möta nya liv och nya utmaningar. Det känns oftast mycket spännande att återvända till det fysiska livet igen.


Tiden hos Gud i den andliga världen är underbart skön, men ändå så vill själen anta nya utmaningar som väntar på jorden. Kanske får du uppdraget att vara miljöns beskyddare med alla svårigheter kring detta eller andra uppgifter. Ingen lärdom är för liten för att vara oprövad. Alla uppdrag är inte så svåra utan klaras med lätthet när du rör dig i samförstånd med ditt andliga Jag och ditt livsmål. I


jordelivet brukar sägas att man lär av sina misstag och det ligger mycket i det uttrycket. I andarnas dimension finns en kärleksfull förväntan att allt ska ordna sig till det bästa. Jaget i din själ hjälper dig i din jordiska strävan.”      
Att samtala med himlen 11.

2013-11-25 13:13

 

45. Fast nog undrar man förstås vem som skapade allt?

 

”Tror du att solen kommit till av en slump? Naturligtvis inte. Du ser en jonisk sol i atmosfären och vänder dig mot solen för att få din energi. Utan solen skulle det inte finnas någon energi, någon gudomlig plan. Jesus är vår Herre som vägleder oss och tar hand om oss, skaparen av vår verkliga jord. I solen hittar du din stora energi, som samarbetar med dig och ger dig energi.


En vacker dag är du på besök hos Jonerna för att lära dig mer om vår andliga sfär. Det elektriska fältet är enormt och skyddas genom ett samspel mellan Joner och solens strålar. Denna växelverkan är mycket komplicerad och svår att beskriva, men handlar i grunden om två olika komponenter, solens gas och andarnas elektriska sammansättning. Det elektriska finns där som en följd av denna växelverkan.


Solens massa är obegripligt stor och de energier som slungas ut dämpas av andarnas existens. Kraften är enorm och skulle förstöra allt i dess väg om inte allt var i balans."


46.Vad händer när människorna lever i harmoni med andarna?


” Människorna och andarna ger varandra energi. Solens energi flödar och Jonerna beskådar det verk de skapat tillsammans med människorna. Andligheten står inför nya utmaningar och nya ordningar. Människorna och andarna är nu så nära varandra i svängningar, att man nästan kan säga att skillnaden mellan jordens dimension och den andliga suddats ut. I själva verket fungerar det så.


Genom tidernas gång har mänsklighetens erfarenheter samlats i Jesus enorma energibank. Nu får alla tillgång till denna gudomliga kunskapskälla. Människans frekvenser harmoniserar med solen och man klarar i stort sett samma saker som andarna. Visdomen är enorm.


Ord som ego, förstörelselusta, rovdrift, utnyttjande, rädsla och sorg finns bevarade djupt i den världssjäl som Jesus är. Ingen tillåts att glömma människornas misstag. Det är en tid av medvetenhet, en tid där visdomen har nått sin maximala nivå. Ingen eller inget vibrerar på andra frekvenser än ljusets och kärlekens frekvens.”


47. Ord som förstörelselusta, rovdrift och utnyttjande klingar dåligt. Kan man säga att människorna misslyckats?


”Min berättelse är en vägledning för alla som söker sitt rätta jag, som känner att tiden är inne för en förändring och som njuter av att se alla möjligheter framför sig.


I tidernas begynnelse var allt uppbyggt av massa och energi. Solen kom till och utvecklade allt levande på jorden. Encelliga djur blev flercelliga. Fåglar utvecklades från fiskar och allt såg ut att gå en utstakad väg, den rätta vägen.


Nu blev det inte så har historien visat. Gång  på gång har människorna misslyckats. Människor som gjort de rätta gudomliga handlingarna har tystats ner eller slängts i fängelse. Tyrannernas årtusenden har varit fruktansvärda. Tänk allt detta lidande för att lära sig lyssna på sin inre röst, sina medmänniskors behov och inte bara ta hänsyn till sitt eget liv med egot som vägvisare.


Kanske tror du att historien är falsk? Att det t.o.m kan vara rätt att döda en annan människa för att egot känner sig kränkt? Du kan glömma sådana ruskiga tankar. Ingen har någonsin rätt att ta en annan människas liv. I den gudomliga världsordningen ingår absolut inga sådana saker. Din ande ska vara din följeslagare på din vandring på jorden. Ingen galning har rätt att skilja er två, förrän den gudomliga gudsplanen fullföljts.


Just nu är vi medresenärer i jordens framtida skådespel. Vi lutar oss mot varandra och fattar våra händer. Vi känner den samhörighet som kännetecknar oss, anden och det jordiska Jaget. Våra själar talar till oss och vägleder oss. Vi speglar oss i varandra och ser att vi är av samma sort. Sanna i anden, underbara i vår sol, själ utan vilja att skada någon annan människa eller existens, precis som det ska vara.”


48. Hur ska jag kunna känna igen mina anhöriga när livet är slut och vi möts i himlen?


”Efter döden börjar livet. När vi dör så möts vi av våra nära och kära som vi tillbringat så mycket tid med. De visar sig alltid i sin astrala andliga form, som kännetecknar ditt utseende på jorden. Du känner lätt igen dig och endast kroppens skimmer skiljer dig från jordens energier.


Det brukar behövas en tid för tillvänjning till den andliga världen. Ljusets energi är väsensskild från den jordiska energin. Svängningsskillnaden kan närmast jämföras med farten av en bil och ett överljudsplan. Skillnaden i frekvens och hastighet är enorm.


Varje liv som släcks på vår jord är inget förlorat liv. Ja, du har förlorat din fysiska kropp förstås, men vad ska du med den till, när du kan färdas ändå i andens dimension. Det är som att lära sig att cykla ungefär. Efter några försök så hittar man den rätta balansen och frekvensen. Man hittar jämvikten och tyngdpunkten.”


49. Hur ser det ut när jag kommer till den andliga världen och hur pratar man med varandra?


”Den andliga världen du möter är underbar. Alla toner klingar i perfekt harmoni. Änglarnas dans i den andliga sfären är ljuvlig att skåda, liksom färgerna, konturerna och de underbara astrala formerna. Djuren finns i överflöd och du kan tydligt se att allt är energi. Ett skimmer omger varje andlig varelse och det är otroligt vackert.


Ditt sinne behöver en tid för att upptäcka hur sakers sammanhang är. Du talar inte som på jorden utan sänder en tanke till en andlig själ. Svaret överförs som tankeläsning ungefär och detta med blixtens hastighet. Ingen betänketid är nödvändig. Tiden hos oss är annorlunda och allt är oändlig i sin enkelhet.”      

Att samtala med himlen 10.

2013-11-25 13:04

 

40. Kommer vi att kunna göra samma saker som andarna och besöka andra världar?


”Nu när rädslan inte längre finns hos människorna så öppnar de sina sinnen. Andarna och människorna kan tillsammans se vad de skapat och resultatet är underbart. Nästan ingen i vår nuvarande tid kan föreställa sig bilden av anden i sitt gudomliga skimmer när den utbyter erfarenheter med sina vänner på jorden.


Kontakten med andarna ger så positiva effekter på jordens vibrationsnivå att människorna får nya möjligheter att medvetet söka nya världar och kontakter via medvetna själsliga solenergier. Själen lämnar den fysiska kroppen och gör utflykter i vårt universum. Själen styr själv vart den vill fara genom tankens energi som är en del av solens enorma energimassa. Själen möter dimensioner och världar där utvecklingen är på mycket hög nivå. Jordens folk får möjlighet att se och förstå universums gåtfulla sammanhang. Själen utvecklas och reser i tid och rum.”


41. Det där låter farligt, eller hur?


”Den försiktige resenären tar bara en tur i jordens närhet. Ingen pressas att göra något mot sin vilja, men alla vill försöka efter sina förutsättningar och sin själs utveckling.”


42. Det där är lite svårt att förstå. Är det verkligen möjligt att resa med tanken som farkost?


”Det är svårt att tro det man inte ser. Ser du ljusvågorna från alla fjärrkontroller? Ser du vågorna i luften från alla satelliter? Ser du vågorna i luften från alla sändare som finns? Svaret är nej, du ser inte men du vet. Du tror du vet. Du ser resultatet när du trycker på knappen på apparaten.


Du har en egen knapp i ditt undermedvetna sinne. Den är avstängd hos många människor och svår att öppna. Det är knappen till ditt inre, ditt överväldigande själsliga Jag. Din inre mästare och vägledare. Kontakten med världssjälens alla bindningar finns här, men se öppna dem då. Var inte rädd för ingen skrattar åt dig. Gör det i din ensamhet om du vill. Forska i ditt inre och se din nya värld.”


43. Finns det något bra sätt att ta kontakt redan nu?


”Tankarna är många om hur man ska gå tillväga. Inget sätt är bättre än något annat. Du hittar säkert den väg som är lämplig för dig, på den nivå där du befinner dig just idag.


Upplevelserna kanske kommer när du läser några böcker eller bara tänker på en nära anhörig som gått bort. Gör en beställning när du ska sova. Bestäm att du vill träffa din mor, far eller vän som finns hos Jesus i andarnas värld. Universum jobbar inte alltid så snabbt. Här är tiden oändlig, hos er begränsad. Ge dig till tåls så lyckas det säkert.


Finn dina egna vägar på din andliga utveckling och öppna ditt hjärta för nya möjligheter. Du kommer att inse att det du söker eller alltid har sökt finns där inom dig själv, så nära, men ändå så långt borta. Släpp dina hämningar och oroa dig inte för vad som ska ske. Blir du orolig eller rädd så stanna upp en stund. Prata med någon om du känner för det eller känn i ditt inre när det är dags att försöka igen.”Möt din personliga andliga vägledning. Möt din själ och lev ett liv fyllt av glädje utan rädsla och okunskap.


44. Kan man få veta mer om skapelsen redan nu?


”Förklaringen hittar du när din själ ökar sina kunskaper. Ingenting är obegripligt men universums lagar är fasta. Du förstår mer för varje trappsteg som du tar på den andliga utvecklingens långa stege. Ingenting är hemligt bara man nått sin förståelse för just den här kunskapen.I universums själ finns alla svar. Svaren på livets mening, svaren på alla de andliga frågor som du ställer dig. Kom ihåg att du är långt ner på stegen, men att du utvecklas snabbt om du låter universums kraft leda dig mot nya mål i framtidens joniska skapande.”     

Att samtala med himlen 9.

2013-11-25 12:50

 

35. Vilka blir de viktigaste frågorna att jobba med när vi nått denna nivå?


”Resan på 2000 talet har bara börjat. Oändliga möjligheter öppnar sig för våra framtida släkten. Livet är en underbar utmaning där alla ansträngningar sker i samklang med människornas och andarnas vilja.


Att resa i tiden är nu snart en möjlighet. Människornas vibrationer har höjts enormt och själen gör medvetna utflykter till andra dimensioner och ger människan glimtar av den verklighet som vi betraktar som den andliga.


Världen öppnar sig för den som vill se vad universum har att erbjuda. Enorm kunskap finns att hämta i andra existenser i universum. Inget får hindra denna utveckling, utan allt blir en enda stor möjlighet, en möjlighet att gå in i en annan verklighet än den de flesta nu ser och upplever.


Katastrofer orsakade av människornas feltankar och utsugningen av vår jord. Detta är inte längre något problem, för allt sätts in i ett globalt sammanhang. Hur påverkar det vi gör vår närmiljö? Hur påverkar det vårt sätt att leva? Hur påverkar det våra skogar, sjöar och hav? Hur påverkar det vår universella värld? Hur reagerar andra på våra försök? Hur kan vi förfina och förbättra våra metoder?


Målet är inte att profitera på vår nästa, utan hur vi kan hjälpa vår nästa och kommande generationer. Fantastiska jobb görs för vår miljö. Fantastiska jobb görs för våra åldringar. Fantastiska jobb görs i skolorna där grunden läggs för vårt sätt att tänka. Nu finns tid för barnen, familjen, släkt och vänner.”


36. Kan det här betyda att vi lämnar prylsamhället och att meningen med livet får en annorlunda men tydligare innebörd?


”Den tekniska utvecklingen med jordens inre energi som grund, har gjort att kampen för maten och därtill hörande bekymmer inte längre är något problem. Solens energi laddar vår planet och allt har en mening, allt har ett samspel. Andarna visar den rätta vägen och ingen är längre rädd för denna sida av verkligheten som vi nu betraktar som egendomlig och nästan farlig ibland.


Resan mot solen har bara tagit sin början och andarna i himlen ler åt framstegen som mänskligheten gör. Allt är i samklang med den gudomliga planen. Människorna har upptäckt sina inre egenskaper och lär sig vad det kan bära med sig i en framtid skapad av Gud, skapad av dig.


Meningen med livet har tagit helt nya former. Egot har förpassats på universums bakgård. Utnyttjandet av andra människors svagheter likaså. I stället räcker man ut en hjälpande hand till den vän som behöver din hjälp. Till den jord som behöver din omsorg. Till det universum som du kommer ifrån och som du är en vibrerande del av. Till det liv som vi är satta att förvalta och förädla under vår tid på jorden.


Du är en mästare som utvecklas i rasande fart. En mästare vars själ ivrigt kommunicerar med den andliga världen och som utvecklas till oändlig visdom. Du är livet som du en gång sattes att förvalta. Du lever enligt universums lag, kärlekens och evighetens. En visdom kommer att utvecklas och världen förändras. Det finns ingen återvändo för Moder jord.”


37. Vi lever våra liv på jorden och vår själ kommunicerar ivrigt med den andliga världen. Betyder det att vi i framtiden kan kontakta andarna när vi vill? 


”Vi kontaktar andarna när vi behöver dem. Våra nära och kära finns hos oss i vår närhet och vi kan kontakta dem när vi så önskar. Våra vibrationer är nu så samstämmiga att allt är möjligt. Vi samarbetar och löser våra problem på andlig väg.


När du talar med din ande, din vän så hör du svaret i ditt inre. Det är själarnas samspel och helt naturligt. Inga tvivel finns längre om universums fantastiska vyer. Ingen fruktan för andra dimensioner eller existenser som stör vår tillvaro. Du vet till absolut visshet att din tid på jorden är en liten parantes i oändlighetens eviga tid. En tid att lära, en tid att förstå.”


38. Det här låter fantastiskt men hur ska det gå till egentligen?


”Utvecklingen i himlen och på jorden sker under lång tid och genom tusentals år. Nyss var dinosaurierna på vår jord. Den tiden är bara ett stenkast ifrån dig i evighetens tidsperspektiv. Utveckling tar tid, men 2000 talets utveckling går mycket snabbt.


Solens energi blir nyckeln i denna utveckling. Resultaten kommer efterhand och skapas av människorna i samklang med Gud. Andarna får stora utmaningar att klara och kan använda sin energi till att enbart ge positiva signaler till människorna. Dessa fortplantar sig sedan som ringar på vattnet i mänsklighetens tjänst.


Vem kunde tro att jordens framtid skulle vara så underbar? Tänk dig att dina bekymmer för din existens försvinner. Varför oroa sig när du är evinnerlig? Varför vara blind för den andliga världen, när den är grunden för vår framtid? Det finns ingen oro eller tvivel när universum spelar i samklang.


Dina krämpor lyfter likt en fågel när din själ får den energi och drivkraft som den behöver för att utvecklas i sin gudomlighet. Människans utveckling sker nu mest på den andliga sidan. Ingen tvekan finns om målet med ditt liv. Du får den vägledning du behöver och tar emot den med glädje. Tänk att få veta varför du är här, ditt uppdrag, ditt livsmål.


Kanske är det inte alltid det du tror eller har önskat dig. Kanske är det en känsla som du behöver lära dig. Att bli övergiven eller en gång bli glad över någon annans framgång. Kanske behöver du jobba med ditt ego eller byta ut din gamla ide’ om jorden som en plats där du bara lever en gång. Vad skulle det då vara för mening med livet? Hur skulle solens strålar få fram sitt budskap till dig? Inget sker av en slump. Du har vissa val att göra och väljer med din känsla. Väljer vad du står för och vart du vill. Ditt mål är utstakat och din själ vet vart den ska, men du måste lyssna på ditt inre, din känsla, din intuition för att finna din väg och få den att bli så rak som möjligt.”


39. Kommer vi att kunna se in i andarnas värld så småningom?


”Jonerna i himlen ger energi i mängder till jordens själar. Jonerna ser hur allt förändras till det bättre. Man vill utveckla människorna ytterligare i sin andliga utveckling. De besöker jorden och ger instruktioner via människornas andliga kanaler. Sinnena öppnas och allt förändras eftersom. De flesta människor visar öppet sin andlighet och prövar olika vägar att nå andliga kontakter.


Jonerna utvecklar människornas andliga talanger till fulländning och utvecklingen är enorm. Om ungefär 200 år är tiden inne för visuella kontakter. Kontakter som tidigare bara varit få förunnat, förmågan att se in i den andliga verkligheten.”       

Att samtala med himlen 8.

2013-11-25 08:13

 

30. Vi får hoppas att kärlekens energi får sitt stora genombrott på jorden under 2000 talet. Nu handlar rubrikerna mest om katastrofteorier av olika slag, gamla som nya. Oljan från tankern Exxon Valdez, som gick på grund i Alaska 1989, fortsätter att förgifta djurlivet i området. Ny forskning visar att cirka 80 000 liter råolja fortfarande ligger gömd nere i tidvattenstränderna. Oljan är fortfarande lika giftig som för 21 år sedan. Hur ser ni på oljeanvändningen och energiförsörjningen på 2000 talet?


”Oljan är jordens gissel. Denna energi är inte bra för jordens miljö. Nya tekniker måste fram och forskning startas i hela världen. Man måste hitta nya rena energikällor.


Solens energi är överlägset allt annat, när den lagras i jordens värmelagrande kärna. Med ytterst fin teknik kan man ta tillvara den enorma energi som alltid funnits i jordens kärna och som alltid fylls på av den sol som lyser i oändligheten.


Livet blir lättare för det är ingen kamp om oljan. Ingen kamp om herraväldet över den. Jordens energi blir tillräcklig för alla länder. Ingen stängs ute, det är underbart. Det tar lång tid att utveckla denna avancerade teknik. I den andliga världen finns redan svaret på detta. Högt utvecklade själar har redan förstått hur det ska gå till och gör allt för att övertyga människorna att sluta med sin oljeanvändning och införa denna nya avancerade teknik. Den bygger på den elektriska energins fantastiska utvecklingsmöjligheter.


Via olika upplösta kristaller kan energin transporteras över stora avstånd för vidare förädling i olika former. Man kan säga att ett nytt energisystem utvecklas och leder mänskligheten mot enorma utvecklingsmöjligheter. Om det visar sig att man är redo att ändra sitt tänkande så införs de första prototyperna redan 2019. Annars kan det dröja många år innan det blir begripligt för vetenskapsmännen hur jonerna ( andarna ) har tänkt sig detta system.


Detta är ett av de största stegen i mänsklighetens historia. Ett historiskt avstamp mot en renare värld. En underbar tid av framåtanda och eftertanke. Vad vill vi med denna kunskap? Rymden utforskas och resor med denna energiform blir lätta att utföra, såvida man inte missbrukar denna kunskap för egen vinning skull.”


31. Låt oss hoppas på de första prototyperna 2019 eller helst ännu tidigare. Hur ser den andliga framtidsvisionen ut för de närmaste århundradena på 2000 talet?


”Tiderna förändras och människorna hittar mer och mer sin andlighet. Framstegen kommer slag i slag. Många människor talar öppet om sina upplevelser och hittar sin egen väg i samklang med alltet. Inget blir som förr, framstegen är enorma. Människorna lämnar stenåldersstadiet för nya spännande dimensioner och upplevelser.


Kärlekens väg utstakas i människornas liv. Ingen behöver vara ensam längre med sina andliga tankar. Tiden talar för människorna och andarna visar vilka vägar som är möjliga i människornas liv. Känslan i människans hjärta förändras från fruktan till tillit. Ingen kommer undan utan alla dras med i denna enorma virvel som sveper fram över jorden. Kärlekens energi, solens energi gör sitt stora intåg och genombrott i människornas hjärtan. Inget är omöjligt längre. Allt flyter i harmoni med världsaltet.


Andarna i himlen jublar, vi är på väg, på solens väg. Jonerna ( andarna ) fördelar sina kunskaper överallt. Inget blir lämnat åt sitt öde. Tiden i människornas liv blir meningsfull och räcker till många viktiga saker som vi idag bara visslar förbi i egoismens vindlande labyrinter. Jesus är med dig och leder dig. Solens väg blir den väg som vi ska vandra, den rätta vägen. Inget får hindra detta. Allt är Gud och en del av Guds planerade evighet.”


32. Det här verkar alldeles fantastiskt, eller hur?


”Den som tycker att allt detta verkar underligt ska stanna upp för ett ögonblick! Se världen framför dig och njut. Alla framsteg sker för mänsklighetens bästa. Andarna i himlen har en plan för jordens framtid. Den är din och alla andras, underbar och outgrundlig. Det finns inga hjältar utan bara andligt medvetna existenser i vårt universum, så och på jorden. Ingen blir förmer än någon annan.


Tiden är allas tid. Maten är allas mat. En rättvis fördelning av jordens resurser leder till att människornas krigiska handlingar blir historiska, minnen från en svunnen djurisk tid när människornas utveckling var mycket begränsad och styrdes av egots envisa tuggande i människornas liv.”


Hur långt har vi kommit om 150 år om allt går bra?


”Utvecklingen i början på 2000 talet är fantastisk. Du skulle inte känna igen din jord om jag beskriver den för dig, men jag gör ett försök i alla fall.


Nu skådar världen framsteg på alla upptänkliga områden. Positiva energier föder positiva tankar. Positiva tankar leder utvecklingen framåt. Teknik används bara för människornas bästa.


Krigsindustrins teknik överförs till civila områden och förändras från en dödande kraft till en kraft i människornas tjänst. Vem behöver vapen när resursfördelningen är rättvis? ingen såklart.


Regeringar samarbetar på alla plan. Inga nya mål är för höga när det gäller att uppnå otroliga förbättringar av vår miljö. Arbeten förändras från ett industriellt spottande av prylar till andra tekniker för jordens framtida fortlevnad.


Transporter sker uteslutande med energier från jordens inre. Apparaterna som tar tillvara denna energi förfinas och används i de flesta system. Energikällan är absolut ren och ingen stad någonstans i världen har problem med sin luft. Inga skyddsmasker mot sotet, inga hattar mot solens ultravioletta strålar.


Luften är absolut ren och filtreras genom ozonskiktet i atmosfären som det alltid har gjort. Balansen i universum har avsevärt förbättrats. Vibrationerna höjs hela tiden och allt lever i samklang med tiden i oändligheten.”


33. ”Positiva tankar för utvecklingen framåt.” Betyder det att egot får en undanskymd roll?


”Ljuset segrar och ingen minns längre de enorma problem som människornas egoism skapade. Ingen förstör Guds fantastiska skapelse, jorden. Ingen i universum känner längre någon oro för människornas framtid. Tiden är oändlig. Tiden på jorden används till mer andlig verksamhet. Vibrationerna höjs och människornas andliga upplevelser blir en del av vardagen.


Alla vet att vi inte är unika varelser i universum. Det finns många solar och många världar. Kunskapen om detta ökar med den förfinade utrustning som används för mänsklighetens bästa. Stjärnornas krig finns inte, för så tänker inte människorna. I universum finns bara vänner, inga fiender. Ingen tvivlar längre på Guds existens.

Vi är en del av Gud och vi skapar tillsammans den värld vi vill leva i”.


34. Vad händer med ondskan när vi når kärlekens tanke?


”Ondskan har släppt sitt grepp över svaga människosjälar. Livet är att uppleva vår natur, våra känslor och vår andlighet. Tid används till meditation och kontemplation i skolorna. Att vara bäst är inte längre de tankebanor som används. Samarbete för att nå högt satta mål för jordens framtid överskuggar allt. Andarna arbetar febrilt med att samstämma vår existens i den andliga världen med jordens vibrationer.”         

Att samtala med himlen 7.

2013-11-25 08:00

 

25. Går det att gömma undan de negativa sakerna som man skäms lite för, så att de inte märks så mycket när livet ”återberättas” i himlen?


”Tänk om människorna kunde förstå att livet aldrig tar slut. Att allt går runt i en cirkel. Att människan är gudomlig och en del av Gud. Att dina handlingar är det som skapar ditt liv. Positiva handlingar ger positiva speglingar, negativa handlingar det motsatta. Allt lagras och bevaras i Jesus andliga dataregister. Tro inte att det går att dölja sina handlingar. Tro inte att det går att luras. Tro inte att livet är slut när döden är här.”


26. Det berättas att den andliga dimensionen svänger på ljusets nivå. Vad menas med detta?


”Den andliga dimensionen svänger på ljusets nivå, som svänger så hastigt att ingen kan gå sin egen väg utan alla dras med i kärlekens tanke. Det finns bara en väg. Det finns bara en tanke. Kärlekens väg och kärlekens tanke.


Se hur underbar och omsorgsfullt skön den världen är, när du kommer tillbaka hit till oss igen. Njut av den visdom och prakt som lagrats genom årtusenden av andliga själars tankar. Allt finns här. Det är kanske inte så lätt att förstå, men när du väl har öppnat ditt hjärta så finner du att allt är precis som det beskrivs.


Fast har du smällt igen alla dörrar, satt i alla lås så tar det tid att dyrka upp din port. Öppna din själ och släpp in solen i ditt hjärta. Då finner du en skönhet som är oändligt vacker och njutbar. Då kan du njuta av vardagen utan att kraven blir dig övermäktiga. Då kan du känna att du aldrig är ensam. Du förstår utan att anstränga dig eller föreställa dig att du är andlig, att du är på jorden för att lära vad kärlek är.


I livet efter det liv som du lever just nu, så märker du skillnad på det som är rätt och fel. Du märker skillnad på äkthet och falskhet. Du tar Jesus till din hjälp när du tvekar. Du känner förtröstan när du förstår dina brister. Du känner ingen oro utan äkta kärlek. Kärlek till livet. Kärlek till din nästa och kärlek till dig själv.


I himlen har du lämnat alla föreställningar bakom dig, som du tror att andra har av dig själv. Här har du lämnat allt egoistiskt tänkande bakom dig och lever som du lär. Här har du inga tankar på förgängliga saker, för här är du oändlig och unik av anden.


Då behöver du inte alla surrogat för lycka och fåfänga som exploderar på jorden. Jorden har under tusentals år funnits för att ge alla själar en andlig utveckling. Själar kommer och går, jordens rytm kommer och går. Stora omvälvningar har tidigare skett i jordens historia och nu kommer en tid för förändring.”


27. Skulle det vara möjligt att höja jordens vibrationer till ljusets nivå så att alla sugs med på kärlekens väg med kärlekens tanke?


”Du är en del av Gud och medskapare av vår framtid. Resan som människorna gör är underbar, fantastisk och fascinerande. Ingen kan föreställa sig den belöning som väntar när vi höjt jordens vibrationer till ljusets nivå. Allt svänger i samma takt. Dina nära och kära som lämnat dig för länge sedan kan du besöka när du vill. Himlens portar står öppna på vid gavel och du behöver inte undra mer. Du förstår varför du lever på jorden och skakar på huvudet när du tänker på, hur illa människorna behandlat detta klot.


Människorna inser allvaret och tar itu med att se var vi befinner oss. Länder sluter sig samman och tar gemensamma tag för att rädda vår underbara natur. Gränser suddas ut och nya sanningar kommer i dagen. Nya tider leder till nya och bättre ideal. Kanske kommer vi att minnas 2000 talet som de stora förändringarnas tid. Kanske räddade just du en liten fjäril från sitt lidande. Kanske spelade just dina tankar och handlingar stor roll i vår utveckling av jordens ekologi. Kanske dina barn fostrades på ett sätt som gynnade vår framtid. Kanske livet blev osjälviskt när människorna slutade tänka på sin egen vinning.


Solen visar vägen genom att skicka sina kärleksfulla strålar mot vår jord. Den oändliga tanken är särskilt tacksam för din insats. Man kan bara gissa hur vår framtid kommer att gestalta sig, men en sak är säker, utan din hjälp så blir det svårt!”


28. Oj! kan solens energier påskynda den kärleksfulla utvecklingen på 2000 talet?


”På 2000 talet kommer under att ske. Solen kommer att visa sin vackraste sida och det faller gnistor i vår atmosfär. Strålarna är fantastiska och alla jublar över dess prakt. Ett helt fantastiskt ljus skimrar över jorden och fyller människorna med verksam solenergi och kärlekens energi. Solen ger människorna en liten puff för att komma in på den rätta vägen.


Prakten är av himmelsk dignitet och väcker beundran och förundran. Jordens energi blir så positiv att ingen står emot dess kraft. Den överväldigande känslan sätter sig djupt i vår själ. Ljuset etsar sig fast i oändlighetens minne och stannar kvar för alltid i ditt hjärta.


Snart kommer ett stjärnfall över norra halvklotet att äga rum. Inget liknande har skådats i modern tid. Stjärnfallet symboliserar lycka och välgång på den andliga utvecklingen på vår jord. Stjärnfallet väcker stor förundran. Solen regisserar hela händelseförloppet.


Jonerna (andarna ) lever med människorna och ger förtröstan med sin positiva energi. Ett riktigt stort tillskott av joniska elektriska strömmar faller över jorden. Jublet vet inga gränser. Stjärnfallet är oförklarligt och många kan känna vilken energi som finns i stjärnfallet. I de joniska laddningarna flödar framtidstro och framtidshopp. Livet på jorden tar ett stort steg mot en rättvisare värld. Man lever som man lär med kärlekens magiska laddningar.


29. Vad är jonisk energi?


I universum finns jonisk energi i det oändliga, ingen blir utan. Jonisk energi ger dig din livskraft. Jonisk energi ger allt levande sitt liv. När solen lyser så sker en kemisk reaktion där två joner får en extra laddning i solens kärna. Jonerna joniseras, dvs. får en extra positiv laddning och skickas sedan till Jonerna (andarna) för vidare energitransport till jorden. I jordens atmosfär får vi en jonisk (elektrisk) reaktion som ser till att människorna får energi på rätt frekvens.      


Att samtala med himlen 6.

2013-11-24 22:42

 

20. Det här låter svårt att genomföra i vårt ”prylsamhälle” där status ofta är prylar, fåfänga och andra förgängliga saker. Många kanske vill förändra sig men är rädda att göra bort sig, att bli betraktade som ”lite udda”, kan det vara så?  


”Har jag råd att förändra mig själv och mitt tänkande? Gör jag bort mig inför mina vänner? Tror de att jag blivit tokig eller sår jag ett frö hos dem att vårda och låta växa?


Det är inga stora uppoffringar som krävs. Besinna dig och njut av din vardag. Sök minska din stress och din oro. Lev med vissheten att du är god, att du är en del av Guds godhet och du klingar i samklang med detta.


Du förändrar dig i ditt sätt att möta människor. Vänd ett blad i ditt liv och ta dig ur det ekorrhjul som egoisterna skapat. Profit, tjäna på de svaga. Utnyttja och fördärva vår natur. Bli rik, bli berömd, bli vacker, hör egoismens falska sång.


Ge av din kärlek och träng undan detta förskräckliga ego. Dra ur proppen och släng ut allt skräp som du samlat i ditt inre på egoismens bakgård. Skölj ditt sinne och bli en ny mänsklig varelse. Lyssna istället till din andliga sida. Lyssna till dina förfäders kärlek. Hur de genom årtusenden fört människosläktet vidare utan att förstöra och skövla vår natur.


Känn alla historiska vibrationer och för dem vidare till nästa generation. Bevara dess klokhet och vishet. Ta vara på alla erfarenheter som du blivit lärd och red ut dina oärliga tankar och bli en ny människa. Du är en andlig varelse, du är unik. Dina erfarenheter som du samlat på dig genom årtusenden är unika. Dina förfäders erfarenheter är unika. Släng inte bort dem, utan ta vara på jordens historiska verk som erfarenheten skrivit och lev i samklang med detta dokument.


Profit, tjäna på de svaga, utnyttja och fördärva vår natur, bli rik, bli berömd, bli vacker, så låter egots falska sång. Jorden behöver dig och därför ska du tränga undan detta förskräckliga odjur som ser till att du hålls fången.”


21. Men hur ska vi ha tid att sakta ner och hitta vägledning i vår andliga sida?    


”Livet i himlen går vidare som det alltid har gjort. Årtusenden kommer, årtusenden går. Hos oss i anden är tiden inget tvång. Tiden är ett begrepp som människorna på jorden hittat på. Allt ska ha en viss tid. Tid tar slut och tid börjar. Tid är pengar, tid är ett djävulskt begrepp.


Tid är något man tar sig när en medmänniska, ett djur eller ande behöver din hjälp. Jag får ta den tid som behövs, så tänker en andlig varelse. Kamraterna, jobbet eller matchen på TV kan vänta.”


22. Kan man lita på att vårt själsliga jag alltid ställer upp för oss?

 

”Känn att du kan lita på din medresenär, så känner han samma sak tillbaka, allt är en spegling. Är du arg så möter du arga människor. Är du ledsen så påverkar du också din omgivning. Är du girig lär du dina barn vad girighet är. Är du rik så betyder det att någon annan är fattig. Allt detta visar att dina tankar och handlingar avspeglar sig i universum.


Finn den väg som ditt andliga jag vill gå. Din följeslagare i vått och torrt som du verkligen kan lita på, inte ditt falska jag där ditt ego håller hov. Om vi ska komma någonstans, så kan vi inte tro att det är grannen som ska klara biffen åt oss. I universum klingar allt i samklang och varje dag inträffar små under. Vilka under undrar du kanske? Under där pusselbitar nästan magiskt faller på plats utan att du behöver tänka ut smarta strategier eller lögner för att få tillfredsställelse.


När du reser i universum, var du än befinner dig, vilken nivå som än är din nivå och allting ser ut att lyckas utan ansträngning så lever du i samklang med universum och ditt livsmål. Ja, alla har faktiskt ett mål i livet, ett andligt mål mellan dig och mig. Ett mål att sträva mot, ett mål vid kärlekens fönster. Ett mål som skimrar och lyser och leder dig rätt i din andliga strävan.


I universum finns en gudomlig plan för att allt ska leva i samklang, i medsvängning. Kom ihåg att du aldrig är ensam på din resa. Vi vakar över dig och hjälper dig i din strävan, bara du lyssnar på ditt underbara, själsliga, andliga jag.”


23a. När vi så litar på vårt själsliga jag och alla bitar nästan magiskt faller på plats, vad händer då?


”Då är det fest i himlen, när någon har släppt sitt ego och vänt sig till sitt andliga jag. Släppt sitt begär och blivit generös och givmild i stället. Släppt sina hämningar och bestämt sig för att vara den man är och inte den andra vill att man ska vara. Det är så lätt bara man kommit över barriären, berget, hindret som ligger i din väg. Då behöver ingen vara osäker vem du är. Du talar om vad du tycker. Ditt inre jag leder dig och det ser din omgivning. Deras andliga jag gläder sig åt dina framsteg, såväl som andras. Allt blir underbart. Stämningen känner man där du går. Vibrationerna sprider sig som ringar på vattnet. Gud är allt, Gud finns i allt och du är gudomlig.”


23b. Men hur är det med andarna i himlen, nog blir de väl lite less på att vägleda oss rätt ibland?


”Den jordiska resan är lång med jordiska mått mätt. I universum är oändlighet av utveckling. Ingenting lämnas åt slumpen utan utvecklas till andlig perfektion. Du är en del av den utvecklingen och det är underbart att vara med på den resan. När du ser tillbaka på ditt liv när du lämnat dina anhöriga för en tid, så känner du alla känslor i din själ. Du upplever glädje och besvikelse, medgångar och motgångar, bra handlingar och dåliga handlingar, goda gärningar och onda gärningar. Andarna har ett stort tålamod och visar bara kärlek hur än ditt liv har gestaltat sig.”


24. Jag har förstått att man får uppleva olika känslor för att lära sig mera, hur går det där till egentligen?


”Om livet har varit gott så behöver du inte oroa dig. Känslorna när man glatt sin nästa är underbara. Känslan när man lurat en medmänniska är mindre skön. Du upplever din nästas tankar och känslor i olika situationer. Du lär och förstår. Du tar tankarna i din själ med dig till nästa liv sedan du vilat och utvecklats i den andliga dimensionen.


Solens andar läker dina sår. Din energi byggs upp igen och till slut är du kanske mogen att anta den gudomliga utmaningen igen. Ett liv på jorden där du utvecklar dina positiva egenskaper och arbetar med de negativa.


I själen finns allt dokumenterat. Din inre databank har allt registrerat, men när du väl är på jorden så måste du göra dina val. Andarna ger dig vägledning och skydd. Du lyssnar på din inre röst och då kommer du att lyckas med ditt uppdrag.”