RSS - xml

Kontrollerades senast: 2018-11-17 19:28:09

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Miljödepartementet uppvaktas av KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

2018-10-30 00:00
Från christine

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har tillsammans med SSM:s f.d. korrosionsexpert uppvaktat energi- och miljödepartementet och presenterat deras analys av kärnbränsleförvarsfrågan.

läs mer

SKB beviljas anstånd med regeringsyttranden till april 2019

2018-07-04 00:00
Från christine

Kärnavfallsbolaget SKB har fått anstånd om förlängd svarstid beviljat av regeringen. Istället för den 7 januari 2019 kommer bolaget att lämna in sina yttranden om slutförvaret för använt kärnbränsle till regeringen den 30 april 2019.

läs mer

Domstolen antar ny tidplan för SFR 2-prövningen

2018-06-28 00:00
Från christine

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har den 28 juni uppdaterat sin tidplan för handläggningen av ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR, i Forsmark, med en ny anläggning för rivningsavfall, SFR 2. Huvudförhandling i målet beräknas till hösten 2019.

läs mer

Oskarshamn säger ja till Clink

2018-06-25 00:00
Från christine

Oskarshamns kommun har den 25 juni, på eget initiativ, skickat in kommunfullmäktiges beslut till regeringen med en tillstyrkan att regeringen beslutar att tillåta en utbyggnad av mellanlagret för använt kärnbränsle Clab vid Oskarshamns kärnkraftverk med en inkapslingsanläggning kärnbränslet. Den nya anläggningen benämns Clink. 

läs mer

Miljödepartementet får skrivelse från forskare inom geologi

2018-06-17 00:00
Från superadmin

De två forskarna Herbert Henkel, geofysiker och Nils-Axel Mörner, geolog har skickat in en gemensam skrivelse till Miljö- och energidepartementet den 17 juni.

läs mer

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen

2018-06-01 00:00
Från jswahn

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

läs mer

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleför...

2018-05-08 00:00
Från Magdalena

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, träffade den 8 maj den grupp på miljödepartementet som ansvarar för regeringsprövningen om kärnbränsleslutförvaret. Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.

läs mer

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionse...

2018-04-26 00:00
Från christine

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har skickat en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Även Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, tidigare expert har skrivit under skrivelsen.

läs mer

Journalistpriset Guldspaden gick till kärnavfallsgranskning

2018-04-15 00:00
Från Magdalena

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har vunnit Sveriges finaste journalistpris i granskande journalistik, Guldspaden, i kategorin Magasin.

läs mer

Fortsatta medel till MKG för 2018

2018-04-13 00:00
Från christine

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.

läs mer

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av en fortsatt beslutsprocess

2018-04-06 00:00
Från christine

Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering där de betonar vikten fortsatt hantering och beslutsprocess av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

läs mer

Nya försök i amerikanskt laboratorium visar på syrgasfri kopparkorrosion

2018-04-05 00:00
Från christine

Ytterligare en forskarrapport har publicerats om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten, denna gång från U.S.A. Rapporten visar att koppar korroderar i en uppmätt syrgasfri miljö som är gjord för att efterlikna en slutförvarsmiljö.

läs mer

Naturskyddsföreningen och MKG står fast vid att frågan om artskyddsdispens sk...

2018-02-19 00:00
Från christine

Parallellt med huvudförhandlingen i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle under hösten 2017 pågick även ett sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet för byggandet av slutförvaret i Forsmark (M 4617-13).

läs mer

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig om SKB:s ansökan om hamnverksamhet: ...

2018-02-16 00:00
Från christine

Under höstens huvudförhandling i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle samt sammanträde i målet om artskyddsdispens behandlades även vissa frågor rörande ansökan om hamnverksamhet i Forsmarks hamn som är ett separat mål (M 6009-16).

läs mer

MKG på Östhammars informationsträff om slutförvarsfrågan: Även regeringshante...

2018-02-13 00:00
Från christine

Den 13 februari bjöd Östhammars kommun in allmänheten till en informationskväll i Gimo om frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, som efter mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttranden ligger hos regeringen. Talare under kvällen var bl.a.

läs mer

Läckt dokument från SSM visar på intern kritik till slutförvarsbeslutet

2018-02-06 00:00
Från christine

Upsala Nya Tidning, UNT, publicerade den 8 februari uppgifter om att ytterligare en utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, varit kritisk till SSM:s yttrande till regeringen. Utredaren, Anders Wiebert, anser enligt UNT att osäkerheterna kring kapselns inneslutande funktion i ett tusenårsperspektiv måste utredas inom ramen för tillstånds- och tillåtlighetsprövningen, d.v.s.

läs mer

SSM:s främsta korrosionsexpert var emot ett ja till slutförvar

2018-01-24 00:00
Från christine

Efter Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, sju år långa granskning av ansökan om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle rekommenderade SSM regeringen i sitt yttrande den 23 januari att säga ja till ansökan. Detta trots oenigheter mellan handläggare på myndigheten.

läs mer

Östhammar avblåser folkomröstningen

2018-01-23 00:00
Från christine

Efter att mark- och miljödomstolen idag avstyrkt ansökan om ett kärnbränsleslutförvar i sitt yttrande till regeringen meddelar Östhammars kommuns kommunalråd Margareta Widén-Berggren att den planerade folkomröstningen är avblåst.

läs mer

SSM säger ja till kärnbränsleslutförvar

2018-01-23 00:00
Från christine

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som sedan 2011 har granskat kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar i Forsmark och inkapslingsanläggning i Oskarshamn har den 23 januari skickat sitt yttrande till regeringen. SSM rekommenderar regeringen att säga ja till ansökan.

läs mer

The Swedish Environmental Court’s no to the final repository for spent nuclea...

2018-01-23 00:00
Från Magdalena

The Swedish Environmental Court says no to the power industry’s Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.

läs mer