RSS - xml

Kontrollerades senast: 2019-03-21 05:45:58

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

Östhammars kommun vill att alla osäkerheter om SFR 2 klargörs i prövningen en...

2019-03-05 00:00
Från christine

Den 5 mars 2019 skickade Östhammars kommun in sitt andra yttrande i sak över ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Östhammars kommun har genom sin vetorätt en viktig roll i prövningen.

läs mer

Forskningsseminarium i Finland visar på problem med kopparkapslar för slutför...

2019-01-29 00:00
Från christine

Den 29 januari anordnade det finska forskningsprogrammet KYT2018 ett slutseminarium där forskare presenterade sitt arbete och sina forskningsresultat i en rad olika frågeställningar rörande kärnavfallshantering och -slutförvaring. Forskningsprogrammet är oberoende av kärnkraftsindustrin och initierades av finska Arbets- och näringsministeriet 2015.

läs mer

Möte mellan SKB och SSM om det kommande regeringsyttrandet om riskerna för ko...

2019-03-07 00:00
Från christine

Den 7 mars blev minnesanteckningarna klara från Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, möte den 22 januari med kärnavfallsbolaget SKB. SKB presenterade omfattningen av det yttrande som ska skickas till regeringen senast den 30 april.

läs mer

SSM ordnade informationsmöte med miljöorganisationerna

2019-02-19 00:00
Från christine

Den 19 februari bjöd Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, in de tre ideella organisationerna som erhåller statligt stöd via SSM. På mötet presenterade SSM sitt yttrande i miljöbalksprövningen av det nya slutförvaret för kortlivat radioaktivt rivningsavfall, SFR 2.

läs mer

Naturskyddsföreningen och MKG: SKB erkänner att utspädning i Östersjön är en ...

2019-02-20 00:00
Från christine

Den 20 februari 2019 skickade Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, in sitt andra yttrande i sak angående ansökan om tillstånd att få bygga ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, vid befintliga slutförvaret SFR. Yttrandet är dels ett bemötande på sökandens, kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s, bemötande av remis

läs mer

Feldeponerat avfall i SFR farligare än tidigare trott: Rostande containrar fö...

2019-02-19 00:00
Från christine

För sex år sedan upptäcktes det att många av de närmare 3000 avfallstunnor med historiskt radioaktivt avfall i slutförvaret för kortlivat och radioaktivt avfall, SFR, innehåller mer långlivat avfall än tillåtet.

läs mer

SKB:s kompletteringsmaterial granskas av okända experter

2019-02-05 00:00
Från christine

Den 30 april 2019 väntas kärnavfallsbolaget SKB:s yttrande med kompletterande information till regeringen i prövningen av slutförvaret för använt kärnbränsle. I yttrandet ska bolaget försöka redovisa den information som domstolen saknade för att kunna tillstyrka ansökan, nämligen information om riskerna med korrosion av de kopparkapslar som ska förvara avfallet.

läs mer

Nytt koncept för djupa borrhål i USA med horisontella tunnlar

2019-01-31 00:00
Från christine

Det nystartade företaget Deep Isolation i Kalifornien jobbar för att hitta en säker lösning för slutförvar av radioaktivt avfall som är billigare än tidigare föreslagna lösningar.

läs mer

Fortsatta medel till MKG för 2019

2019-02-08 00:00
Från christine

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 8 februari beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2019. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. 

läs mer

Kärnavfallsrådet till regeringen: Ideella organisationer bör återigen få peng...

2019-01-22 00:00
Från christine

I en skrivelse till regeringen den 22 januari föreslår statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, att finansieringslagen ska ändras så att ideella organisationer återigen ska kunna erhålla medel ur kärnavfallsfonden.

läs mer